Er det tid til generationsskifte?

19. september 2019

Er det tid til generationsskifte?

Nye varslede skattestigninger gør det aktuelt for ejendoms- og virksomhedsejere at overveje et helt eller delvist generationsskifte nu.

Regeringen forventes i forbindelse med forslaget til finansloven for 2020 at lægge op til flere skattestigninger, herunder i form af en højere bo- og gaveafgift. Samtidig forventes de nye ejendomsvurderinger flere steder i landet og særligt omkring de større byer at blive væsentligt højere end de nuværende vurderinger. For mange ejendoms- og virksomhedsejere kan tiden derfor nu være inde til et helt eller delvist generationsskifte.

Generationsskifter er ikke kun relevante for personer, som nærmer sig pensionsalderen, og som gerne vil trappe ned eller overlade virksomheden til deres børn. Det kan lige så vel være relevant at overveje et generationsskifte for yngre virksomhedsejere, som ikke har nogen planer om at slippe tøjlerne. Et generationsskifte kan nemlig indrettes fleksibelt og gennemføres i flere tempi, herunder sådan at børnene i første omgang blot opnår en andel i den fremtidige indtjening og værditilvækst men ikke får andel i den eksisterende formue eller medindflydelse på virksomheden.

Et fremrykket generationsskifte kan have den fordel, at man som virksomhedsejer får lagt rammerne for et yderligere fremtidigt generationsskifte, samtidig med at den del af afkastet, som tilfalder børnene, vil være helt fritaget for beskatning og boafgift mv. ved forældrenes død. Skattemæssigt er det billigste generationsskifte derfor et generationsskifte af de penge, som man ikke har tjent endnu.

I andre situationer kan et generationsskifte være en bekostelig affære, og det gælder ikke mindst for udlejningsvirksomheder.

Ved overdragelse af selskaber eller virksomheder skal der som udgangspunkt ske beskatning af skattepligtige fortjenester hos overdrageren. Sker en overdragelse ved arv eller gave, udløser overdragelsen også betaling af bo- eller gaveafgift. Samlet set kan overdragelsen af et selskab eller en virksomhed derfor medføre en skattebelastning på mere end 50 procent, hvilket kan dræne virksomhedens likviditet eller nødvendiggøre et helt eller delvist frasalg.

Visse selskaber og virksomheder kan dog overdrages til børn m.fl. med skattemæssig succession, sådan at overdrageren ikke beskattes af fortjenester ved overdragelsen. I stedet overtager erhververen den udskudte skat. For disse virksomheder er der i dag også mulighed for at anvende en nedsat bo- og gaveafgift på 6 procent.

Reglerne om skattefri overdragelser med succession og nedsat afgift gælder dog ikke for selskaber og virksomheder med såkaldt passive kapitalanbringelser, herunder virksomheder med investering i og udlejning af anden fast ejendom end skov og landbrugsjord mv. Vil man generationsskifte en udlejningsvirksomhed, skal der derfor betales fuld skat og afgift. Til gengæld kan man her være hjulpet af, at både ejendomme og ejendomsselskaber ofte vil kunne værdiansættes med udgangspunkt i de offentlige ejendomsvurderinger, som for erhvervsejendomme fortsat er fastfrosset på 2012-niveau.

Efter de hidtidige udmeldinger fra Socialdemokratiet og et notat fra Finansministeriet må det forventes, at regeringen snart vil foreslå en afskaffelse af den nedsatte bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder. Det vil betyde, at der ved overdragelse af kapitalandele i selskaber eller overdragelse af virksomheder ved gave eller arv skal betales en afgift på 15 procent mod de 6 procent, der gælder i dag. Samtidig kan der være en ny topskat på vej, sådan at gaver og arv over 3 millioner kr. i et vist omfang omfattes af en forhøjet afgift på 30 procent.

Der har også været forslag fremme om en ophævelse af skatteloftet for kapitalindkomst, sådan at marginalskatten for kapitalindkomst kan stige fra 42 procent til cirka 52 procent. Endelig kan skatten på aktieindkomst efter de seneste oplæg blive øget fra 42 procent til 45 procent.

Når man hertil lægger, at der snart kan være nye - og mange steder højere - ejendomsvurderinger samt justerede værdiansættelsesregler på vej, kan det blive væsentligt dyrere at generationsskifte ejendomme og virksomheder i de kommende år. 2019 kan derfor meget vel blive et rekordår for generationsskifter af virksomheder.

Skrevet af: