Forbedrede muligheder for medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder

27. oktober 2020

Forbedrede muligheder for medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder

Mindre virksomheder får nu endelig mulighed for at tilbyde deres medarbejdere at tegne aktier for op til 50% af årslønnen. De nye regler kan være en hjælp til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft eller reducere lønomkostninger.

Der er fremsendt et nyt lovforslag, der implementerer Europa-Kommissionens krav om, at medarbejderordningen overholder regler om lovlig statsstøtte. Forslaget er tiltænkt nye, mindre virksomheder, hvor de nye regler kan være en hjælp til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft eller reducere lønomkostninger.
 

Beskatning ved begunstigelse af medarbejdere

Når medarbejdere i en virksomhed modtager aktier, herunder købe- eller tegningsretter til aktier i virksomheden, beskattes værdien heraf som udgangspunkt som løn. Beskatningen sker på tildelingstidspunktet, mens købe- og tegningsretter først beskattes på udnyttelsestidspunktet. Beskatningen sker som anden personlig indkomst med op til ca. 56%.
 

Mulighed for lempeligere beskatning

Der er mulighed for at indføre medarbejderaktieordninger med lempeligere beskatning efter ligningslovens § 7, hvor beskatningen først sker, når gevinsten realiseres. Samtidig beskattes gevinsten som aktieindkomst med 27% eller 42% afhængigt af aktieindkomstens størrelse.

Medarbejdere får således mulighed for at udskyde beskatningstidspunktet, indtil de afhænder aktierne, samtidig med at beskatningen nedsættes til 27% eller 42%.

Efter de hidtidige regler kunne virksomhederne aflønne deres medarbejdere med aktier op til 10% af årslønnen. Grænsen udvides til 20% af årslønnen, forudsat at ordningen tilbydes mindst 80% af virksomhedens medarbejdere og på lige vilkår.

For begge ordninger gælder det, at virksomhederne ikke har fradrag for udgiften.
 

Grænsen hæves til 50% af årslønnen for en række nye, mindre virksomheder

For nye, mindre virksomheder indføres en ny ordning, hvor grænsen for værdien af aktielønnen hæves til 50% af årslønnen på aftaletidspunktet.

Det er et krav, at virksomheden ikke har beskæftiget mere end 50 ansatte i de seneste to regnskabsår, ligesom nettoomsætningen ikke har oversteget 20 mio. kr., og balancesummen ikke har oversteget 75 mio. kr.

Ordningen er målrettet virksomheder, der har været aktive i mindre end fem år før kalenderåret, hvor ordningen indføres. Tilsvarende skal virksomheden være et driftsselskab – og ikke være omfattet af definitionen ”pengetanke”, ligesom kriseramte virksomheder ikke kan anvende ordningen.

Indgår virksomheden i en koncern, opgøres antallet af medarbejdere, nettoomsætningen og balancen for koncernen som helhed. Desuden skal man være opmærksom på, at der i kravet om maksimalt fem års levetid medregnes levetid fra virksomheder, hvorfra virksomheden har modtaget aktiver i forbindelse med skattefrie omstruktureringer.

Med vanlig sans for komplicerede regler har virksomhederne nu tre muligheder:

  • Individuelle aktieordninger med op til 10% af årslønnen.
  • Grænsen hæves til 20% af årslønnen, hvis ordningen tilbydes mindst 80% af medarbejderne på lige vilkår.
  • Grænsen hæves til 50% af årslønnen for en række nye, mindre virksomheder – uden krav til, hvor mange medarbejdere der skal have tilbuddet.
     

Praksis

Muligheden er typisk relevant for nystartede virksomheder, der ikke indgår i en større koncern. Det kræver dog, at virksomheden og medarbejderne forholder sig til en række forhold.

For en nystartet virksomhed er det oplagt at spare lønudgifter, ligesom ordningen kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Dette gælder ikke mindst, hvor ordningen erstatter løn, hvoraf der skulle have været betalt topskat.

De nuværende aktionærer skal dog være opmærksomme på, at der sker en udvanding af de oprindelige aktionærer. Modsat løber medarbejderne i nystartede virksomheder typisk en ikke ubetydelig risiko ved aktietegning for større beløb.

For mindre virksomheder er medarbejderaktier ofte en lidt overset mulighed, men samtidig et område, hvor både virksomheden og medarbejderne skal se sig godt for.

Skrevet af:

Poul Erik Nielsen

Poul Erik Nielsen

Partner, statsaut. revisor

21 69 08 21  ·  pen@roesgaard.dk