Husk at indbetale acontoskat senest 20. marts 2019

4. marts 2019

Husk at indbetale acontoskat senest 20. marts 2019

Hvorvidt det kan betale sig at indbetale mere eller mindre end de pålagte acontoskatterater, kræver en individuel vurdering af selskabets forhold såsom indkomst, likviditet og rentevilkår for ind- eller udlån.

Der er to typer acontoskat. En ordinær acontoskat, der beregnes af Skat på baggrund af de seneste tre års skattepligtige indkomst, og en frivillig acontoskat. Den frivillige acontoskat kan selskabet selv justere op- eller nedad ud fra selskabets forventede skattepligtige indkomst eller under hensyntagen til selskabets likviditet.

Ordinær acontoskat
1. og 2. rate af den ordinære acontoskat skal betales senest henholdsvis 20. marts 2019 og 20. november 2019. Forventer selskabet en lavere indkomst i 2019 end i indkomstårene 2015, 2016 og 2017, kan selskabet anmode Skat om nedsættelse af raterne via TastSelv Erhverv inden 20. marts 2019 og 20. november 2019.

Frivillig acontoskat
Forventer selskabet på baggrund af realiserede tal en større indkomst i 2019 end i indkomstårene 2015, 2016 og 2017, kan selskabet omvendt supplere den ordinære acontoskat med frivillige indbetalinger inden 20. marts 2019, 20. november 2019 eller 1. februar 2020.

Kan det betale sig?
Hvorvidt det kan betale sig at indbetale mere eller mindre end de pålagte acontoskatterater, kræver en individuel vurdering af selskabets forhold såsom indkomst, likviditet og rentevilkår for ind- eller udlån.

I tider med negative renter og positiv likviditet kan det være bedre at indbetale sin selskabsskat som frivillig acontoskat. Det er vigtigt, at den likviditet, som indbetales, kan undværes minimum til november 2020, hvor overskydende skat udbetales. Omvendt skal der ikke betales frivillig skat hvis selskabets likviditet og låneforhold gør, at det bedre kan betale sig at afregne en restskat for indkomståret 2018 i november 2019. Hvis en allerede indbetalt frivillig acontoskat skal betales tilbage, før der foreligger en årsopgørelse, koster det en negativ rente til Skat.

Indberetning
For at Skat kan se, at indbetalingen vedrører frivillig acontoskat, bør selskabet allerede dagen inden indbetalingen foretage indberetning af den frivillige acontoskat via TastSelv Erhverv.

  1. Log på skat.dk/tastselverhverv
  2. Vælg Skat -> Selskabsskat -> Acontoskat
  3. Klik så Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at ændre og indberet det beløb, selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat
  4. Betal derefter over Skattekontoen med betalingslinjen, som du finder under menuen Stamoplysninger på Skattekontoen

Desuden kan der indledningsvis være behov for betaling af gammel gæld. Det skyldes, at Skat ellers anvender den frivillige acontoskat til dækning af selskabets gæld, som viser sig ved, at skattekontoen bliver negativ.

Særligt for selskaber, som indgår i sambeskatning
Sambeskattede selskaber skal opgøre koncernens samlede indkomst hos administrationsselskabet, som forestår indberetningen og betalingen af skat på koncernens vegne. I denne forbindelse skal opmærksomheden henledes på, at selskaber, der indgår i sambeskatning, hæfter for den skat, de øvrige selskaber i sambeskatningen ikke kan betale. For at reducere risikoen herved bør administrationsselskabet, som typisk er koncernens moderselskab, sikre, at alle selskaber i sambeskatningskredsen koncerninternt bliver opkrævet den korrekte acontoskat senest 20. marts 2019, 20. november 2019 og 1. februar 2020.

Skrevet af:

Flemming Nymann

Flemming Nymann

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 28  ·  fn@roesgaard.dk