Husker du, som stor virksomhed, at redegøre for valg/fravalg af dataetik?

18. marts 2022

Husker du, som stor virksomhed, at redegøre for valg/fravalg af dataetik?

I maj 2020 vedtog Folketinget, at store danske virksomheder, i ledelsesberetningen eller på deres hjemmeside, skal redegøre for valg/fravalg af dataetik. Ved du, hvilken betydning denne oplysningspligt har for din virksomhed?

Gældende for regnskabsåret fra januar 2021 og frem

 

Hvornår gælder lovkravet fra?

Lovkravet fremgår af årsregnskabslovens § 99 d og pålægger danske virksomheder efter regnskabsklasse C (store) og D aktivt at tage stilling til valg/fravalg af en dataetisk redegørelse i årsrapporten for 2021 og fremover.

 

Hvilke virksomheder er omfattet af lovkravet?

Virksomheder henhørende under regnskabsklasse C og D skal, som en del af ledelsesberetningen, redegøre for 1) deres politik for dataetik, eller 2) hvorfor virksomheden ikke har en politik for dataetik.

Omfattet efter regnskabsklasse C er virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider mindst to af nedenstående tre størrelsesgrænser:

Klasse C:

Store:

Omsætning

+313 mio. kr.

Balancesum

+156 mio. kr.

Antal ansatte

+250 ansatte

 

Hvad skal den dataetiske redegørelse indeholde?

Der er ikke fastsat detaljerede krav til redegørelsens materielle indhold, men redegørelsen skal i hvert fald indeholde en beskrivelse af virksomhedens dataetiske politik og bør indeholde overvejelser ift. brug af data og nye teknologier. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at oplyse, at virksomheden har en politik for dataetik.

Virksomheder som fravælger at have en politik for dataetik skal deskriptivt forklare baggrunden herfor i ledelsesberetningen.

 

Hvorfor pålægges disse virksomheder lovkravet?

At pålægge store virksomheder aktivt at tage stilling til valg eller fravalg af en dataetisk redegørelse er med til, at virksomhedernes etiske overvejelser, ift. data og nye teknologier, skærpes.

Mængden af data som i dag behandles i store virksomheder er enorm, og derfor er det relevant, at disse virksomheder har gjort sig nogle forudgående etiske overvejelser ift. håndtering af alle former for data. Dataetik er et supplement til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven men går videre, idet data fortolkes bredt og ikke kun er begrænset til persondata.

Husk, at det er ledelsens ansvar, at lovkravet efterkommes, og at der allerede skal præsenteres en dataetisk redegørelse for kalenderåret 2021.

 

Erhvervsstyrelsen har udgivet en vejledning om lovpligtig redegørelse for dataetik.

Du kan læse mere om vejledningen her. 

 

Roesgaard kan bistå med en nærmere vurdering af, om din virksomhed er berørt af ovenstående og kan også bistå med udarbejdelsen af en dataetisk politik.

Skrevet af:

Mette Reeberg Delfs

Mette Reeberg Delfs

Cand. jur.

20 81 19 04  ·  mrd@roesgaard.dk