Initiativer til at afbøde negative økonomiske konsekvenser af Corona

13. marts 2020

Initiativer til at afbøde negative økonomiske konsekvenser af Corona

Dansk Erhverv og Regeringen har offentliggjort en række initiativer som hjælp for dansk økonomi. Læs om initiativerne her.

Træk på hensatte ferieforpligtelser allerede nu

Med nedlukningen af Danmark er en lang række virksomheder blevet opfordret til at sende deres medarbejdere hjem i 14 dage med løn. Mange medarbejdere skal således enten arbejde hjemmefra, afspadsere eller holde ferie de næste 14 dage, under iagttagelse af de kontraktlige forpligtelser virksomheden har over for kunder mv.

Ifølge Dansk Erhverv betyder regeringens opfordring, at virksomheder kan varsle afspadsering af opsparede timer til afholdelse straks. Det samme gælder opsparede ferie- eller feriefridage.

Når medarbejderne således ikke har mere arbejde, kan kapacitetstilpasning umiddelbart foretages, ved at virksomheden fremrykker medarbejdernes sommerferieafholdelse.

Læs også mere på Dansk Erhvervs hjemmeside.

Nedsættelse af personaleomkostninger

Det er imidlertid også muligt at nedsætte personaleomkostningerne ved omsætningsnedgang, da arbejdsfordelingsreglerne er blevet mere fleksible.

Arbejdsfordeling i form af nedsættelse af medarbejdernes arbejdstid kan således igangsættes efter anmeldelse til jobcenteret. I den resterende tid kan medarbejderne få supplerende dagpenge.

Kompensation ved aflysning af større arrangementer

Nogle virksomheder har mulighed for at få kompensation for tabte indtægter f.eks. ved aflysning af større arrangementer.

Arrangøren skal indsende dokumentation for, at arrangementerne er aflyst, ændret væsentligt eller udskudt og i øvrigt opfylder kriterierne. Desuden skal der indsendes budget og regnskabstal for arrangementerne, som dokumenterer tabet for den ønskede kompensation.

Budget og regnskabstal i kompensationsansøgninger på mere end 500 t.kr. skal revisorpåtegnes, ligesom der skal vedlægges dokumentation for manglende forsikringsdækning.

Forlængelse af betalingsfrist for moms

Betalingsfristen for moms for 1. kvartal 2020 og for april og maj måned vil blive forlænget med 30 dage, hvis virksomhedens årlige momspligtige omsætning udgør mere end 50.000 t.kr. Det kan vises således:

Forlængelse af betalingsfrist for indeholdt AM-bidrag og A-skat

Betalingsfristen for indeholdt AM-bidrag og A-skat for april, maj og juni måned vil blive forlænget med 4 måneder. Det betyder f.eks., at indeholdt AM-bidrag og A-skat for april, som normalt skulle betales 11. maj 2020, først skal betales 10. september 2020, hvis virksomhedens årlige momspligtige omsætning udgør mindre end 50.000 t.kr. Det kan vises således:

Nedsættelse af betaling af aconto selskabsskat 20. marts 2020

Hvis virksomhederne forventer, at indkomstforholdene afviger væsentligt fra det, som Skattestyrelsen har lagt til grund for den ordinære acontoskat i 2020, kan aconto selskabsskatten også på almindelig vis nedsættes via TastSelv Erhverv > Selskaber > Acontoskat.

Læs også mere på Finans- og Skatteministeriets hjemmeside.