Lovændring betyder, at der skal betales renter af skyldig moms

22. juni 2022

Lovændring betyder, at der skal betales renter af skyldig moms

Folketinget har vedtaget en lovændring, der betyder, at der nu skal betales renter, når virksomheder angiver moms for sent, efterangiver skyldig moms eller får en efteropkrævning på moms.

Baggrund for ændringen

Baggrunden for lovændringen er, at de nuværende regler favoriserer de virksomheder, der ikke angiver korrekt moms til tiden, i forhold til dem der angiver korrekt men betaler for sent.

Hidtil har virksomheder ikke betalt renter, når der foretages korrektion af en tidligere indsendt momsangivelse.

Efterangivelser/korrektioner

Ændringen betyder, at der fremadrettet bliver beregnet og opkrævet renter fra den dato, hvor den momsangivelse der korrigeres havde betalingsfrist. Ændringen har alene betydning for efterbetalinger, altså korrektioner i Skattestyrelsens favør. Hvis korrektionen medfører, at virksomheden har glemt et fradrag og skal have penge tilbage, bliver der ikke udbetalt rentegodtgørelse.

Det har altid været vigtigt at angive momsen korrekt og i den korrekte momsperiode. Fremadrettet vil det få direkte økonomisk betydning, hvis en korrektion medfører en efterbetaling af moms, særligt hvis korrektionen ligger flere år tilbage i tid, men også hvis der er tale om forkert periodisering af momsen. Rentesatsen er høj og udgør p.a. 8,4 %.

Der skal ske systemtilpasninger af skattemyndighedernes systemer, hvorfor vi endnu ikke kender ikrafttrædelsesdatoen. Denne forventes at være i 2023.

Fremover bliver det derfor ekstra vigtigt at sikre, at der angives både rettidigt og korrekt.

Det er dog oplagt allerede nu at foretage en vurdering af, om momsen er angivet korrekt, da fejl kan rettes uden renteopkrævning, indtil ændringen træder i kraft.

Delvis momsfradragsret

Virksomheder med delvis momsfradragsret skal stadig foretage en efterfølgende regulering af momsen. Disse virksomheder bliver ikke berørt af de nye regler om renteberegning.

Årets endelige momsfradragsret opgøres på grundlag af årets omsætning og kendes derfor først efter regnskabsårets udløb. Korrektion til momsen som følge heraf skal angives i den momsperiode, der dækker den 6. måned efter regnskabsårets udløb.

Afledte afgifter – energiafgifter og lønsumsafgift

Virksomheder hvis godtgørelse af energiafgifter følger den delvise momsfradragsret, og virksomheder der opgør lønsumsafgift efter den finansielle metode og benytter 60/40-reglen bliver ikke berørt af de nye regler om renteberegning. Korrektion skal, som ved korrektion af delvist momsfradrag, foretages i den 6. måned efter regnskabsårets udløb.

Andre ændringer

En del af lovændringen afventer som nævnt systemtilpasninger, inden reglerne træder i kraft, mens en anden del af ændringen træder i kraft den 15. juni 2022 – det drejer sig om følgende situationer:

  • Nyregistreret virksomhed indgiver sin første angivelse for sent, men inden en foreløbig fastsættelse er foretaget.
  • Nyregistreret virksomhed indgiver sin første angivelse rettidigt, men angivelsen ændres til et højere beløb efter angivelsesfristens udløb men inden rettidig betalingsdato.
  • Nyregistreret virksomhed bliver registreret for sent (registrering med tilbagevirkende kraft) og indgiver dermed sin første angivelse for sent.

Skrevet af:

Tina Kranker

Tina Kranker

Momskonsulent

22 42 40 00  ·  tkk@roesgaard.dk