Regnskabsmæssig behandling af hjælpepakker

2. november 2020

Regnskabsmæssig behandling af hjælpepakker

Som følge af COVID-19 restriktionerne er der iværksat en række initiativer for at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser og afbøde de økonomiske konsekvenser.

Kompensationsordningerne har forskellige mål og kriterier, og virksomheder har overvejende modtaget lønkompensation, kompensation for faste omkostninger samt kompensation for omsætningsnedgang (kompensation for selvstændige).

I forhold til den regnskabsmæssige behandling bør det drøftes, hvorvidt lønkompensation skal modregnes i lønomkostningerne eller præsenteres på anden vis.

Årsregnskabsloven har ikke en selvstændig regulering heraf, og behandlingen fortolkes derfor efter de internationale regnskabsstandarder om offentlige tilskud.

Offentlige tilskud skal efter de internationale regnskabsstandarder indregnes i resultatopgørelsen på et systematisk grundlag over de perioder, hvor virksomheden indregner de omkostninger, som det offentlige tilskud kompenserer.

Dette indebærer, at f.eks. lønkompensation skal indregnes over den periode, hvor medarbejderen er hjemsendt, og faste omkostninger skal indregnes over den periode, hvor virksomheden afholder de faste omkostninger.

I årsregnskabet gælder der generelt et bruttoprincip om, at de regnskabsmæssige poster skal vises som bruttoposter, og der ikke kan ske modregning. Den internationale standard om offentlige tilskud tillader dog modregning, hvis modregningen sker tydeligt, f.eks. ved en noteoplysning.

Der er således to muligheder – enten vises den modtagne kompensation som andre driftsindtægter eller som modregning i omkostningsposten med noteangivelse.

Hjælpepakke Præsentation i resultatopgørelsen
Lønkompensation Andre driftsindtægter eller modregning i lønomkostninger med noteangivelse
Kompensation for faste omkostninger Andre driftsindtægter eller modregning i andre eksterne omkostninger med noteangivelse
Kompensation for omsætningsnedgang Andre driftsindtægter - ingen modregning i omkostninger


Oplysninger

Der skal i en note oplyses om særlige forhold, som har påvirket resultatopgørelsen, f.eks. særlige indtægter og omkostninger som følge af corona. Disse oplysninger skal gives ud fra en væsentlighedsbetragtning.

Desuden bør de modtagne offentlige tilskud omtales i ledelsesberetningen.

Kontakt Roesgaard, hvis du ønsker yderligere vejledning om dine muligheder.

Skrevet af:

Michael Mortensen

Michael Mortensen

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 36  ·  mmo@roesgaard.dk