Sidste udkald for medarbejderes køb af kapitalandele

30. september 2020

Sidste udkald for medarbejderes køb af kapitalandele

Skatterådet skærper med et nyt styresignal reglerne for medarbejderes køb af kapitalandele, så der fra 1. december 2020 kan ske en beskatning.

Skatterådet har i mange år accepteret, at medarbejdere køber sig ind i det selskab, hvori de er ansat, til indre værdi uden betaling for goodwill. Dette forudsat, at de alene får indre værdi, når de afhænder kapitalandelene.

Medarbejdere modtager således en overskudsandel i ejerperioden, men får ikke betaling for øvrige værdistigninger som f.eks. forøget goodwill. Ofte betegnes ordningen som ”nøgen ind – nøgen ud”.

Skatterådet skærper dog med et nyt styresignal denne praksis, hvorefter der fra 1. december 2020 kan ske beskatning.
 

Nøgen ind – nøgen ud

Betegnelsen dækker f.eks. over, at en direktør køber en andel af det selskab, hvori han er direktør, uden at betale goodwill. Modsat får han ikke betaling for goodwill, når han udtræder af selskabet. Herved opnår direktøren en andel af overskuddet i forhold til sin ejerandel.

Andelen af overskuddet udbetales løbende i udbytte eller ved en stigning i selskabets indre værdi. Ofte er det bestemt, at ejerskabet alene består, mens direktøren er ansat. Tilsvarende kan det være bestemt, at direktøren ikke deltager i en gevinst ved et evt. salg af virksomheden.

I familieejede virksomheder har det den fordel, at familien i sidste ende bevarer det fulde ejerskab over virksomheden, og samtidig kan direktionen opnå en andel af selskabets overskud i ansættelsestiden. Ejerskabet er således til låns i ansættelsestiden.

Til tider erhverver direktionen kapitalandele via et holdingselskab, hvorved udbyttet og værdien ved salget ikke udløser skat, hvis ejerandelen er mindst 10%. Dette ændrer dog ikke ved, at direktøren beskattes, når pengene hæves ud i personligt regi i form af udbytte.

Ovennævnte konstruktion er afstemt mellem de oprindelige kapitalejere og direktionen med modsatrettede interesser.
 

Skærpelse af praksis

Skatterådet skærper praksis, hvorefter medarbejdere, der erhverver kapitalandele til en favørkurs, kan blive lønbeskattet af forskellen mellem købs- og markedsprisen. Erhverver medarbejdere f.eks. kapitalandele til indre værdi, og godtgør SKAT, at der knytter sig en ikke-bogført goodwill til erhvervelsen, vil dette kunne udløse beskatning hos medarbejderne af en forholdsmæssig andel. Ud over goodwill kan der være tale om ikke-bogført patent- og varemærkeret eller andre immaterielle aktiver.

SKAT begrunder beskatningen med, at når medarbejdere modtager en overskudsandel, kan en del af overskuddet stamme fra ikke-bogført goodwill, som medarbejderne ikke har betalt for. Herefter argumenteres der for, at merafkastet medfører et misforhold mellem medarbejdernes afkast og risiko. Ifølge SKAT medfører dette forhold, at der skal ske beskatning af merafkastet som løn. Med denne argumentationsform kan man frygte, at der åbnes op for beskatning i en lang række tilfælde.
 

Kun med fremadrettet virkning

Der er tale om en skærpelse af praksis, som alene gælder med fremadrettet virkning fra 1. december 2020. Det bemærkes, at erhvervelsestidspunktet for kapitalandelene er afgørende, og skærpelsen kan derfor også omfatte nye kapitalandele i eksisterende ordninger.

Der er god grund til at se eksisterende ordninger og aftaler igennem, og det er sidste udkald for nye ordninger.

Skrevet af:

Poul Erik Nielsen

Poul Erik Nielsen

Partner, statsaut. revisor

21 69 08 21  ·  pen@roesgaard.dk