Skattefri overdragelse af virksomheder til fonde

8. december 2020

Skattefri overdragelse af virksomheder til fonde

En ny lov gør det muligt at overdrage selskaber til erhvervsdrivende fonde uden beskatning.

Folketinget har vedtaget en ny lov, som fra 1. januar 2021 vil gøre det muligt at overdrage kapitalandele i selskaber til erhvervsdrivende fonde uden beskatning. Den nye lov skal lette generationsskifter af selskaber og give et øget incitament til fondseje af danske virksomheder.

Efter de nugældende regler kan det være dyrt for fysiske personer at overdrage aktier og anparter til en fond, da det kan medføre beskatning af både overdrageren og fonden. Derimod kan selskaber i vidt omfang overdrage aktier til en fond uden beskatning, når blot det ikke sker af hensyn til kapitalejernes økonomiske eller personlige interesser.

Med den nye lov opretholdes den nugældende praksis for selskabers skattefri overdragelse af aktier og anparter til fonde med et almennyttigt eller almenvelgørende formål. Disse overdragelser vil dog fremover forudsætte en forudgående tilladelse fra Skatterådet, men bortset herfra og fra visse begrænsninger ved overdragelse til udenlandske fonde er der ikke lagt op til ændringer, da Skatterådets vurdering skal ske i overensstemmelse med den nugældende praksis.

Den væsentlige nyskabelse med lovændringen er derfor, at fysiske personer fremover vil kunne overdrage aktier mv. til erhvervsdrivende fonde ved gave eller arv uden beskatning af aktieavance, og uden at fonden skal betale en afgift.

Med den nye model skal der ved overdragelsen opgøres en udskudt skatteforpligtelse baseret på stifterens aktieavance på overdragelsestidspunktet og den gældende selskabsskattesats. Denne udskudte skatteforpligtelse, kaldet en ”stifterskat”, skal herefter forrentes og afdrages af fonden ved fondens fremtidige afståelse af aktier i det overdragne selskab og ved fondens modtagelse af udbytte på de overdragne aktier. I sådanne tilfælde skal stifterskatten afdrages med 22% af fortjenesten på aktierne eller 22% af udbyttet. Stifterskatten kan dog reduceres ved for eksempel fradragsberettigede almennyttige eller almenvelgørende uddelinger fra fonden.

Det er en betingelse for at bruge de nye regler, at overdragelsen til fonden sker uden vederlag, og at aktiernes værdi med fradrag af stifterskatten tilfalder fondens grundkapital. 

Det er også en betingelse for at bruge modellen, at fonden er en erhvervsdrivende fond, som har til formål at eje og drive selskabets virksomhed. Fonden kan også have almennyttige eller almenvelgørende formål men må ikke tilgodese stifteren eller dennes familiemedlemmer økonomisk. Stifterens familie må derimod gerne være medlemmer af fondens bestyrelse, så længe erhvervsfondslovens almindelige regler overholdes.

Som en yderligere betingelse skal fonden ved overdragelsen komme til at eje mere end 50% af stemmerettighederne og mindst 25% af kapitalandelene, inklusive tilsvarende udbytterettigheder, i det overdragne selskab. Desuden skal fonden som udgangspunkt opnå en (indirekte) bestemmende indflydelse over den overdragne virksomhed.

Ligesom ved skattebegunstigede generationsskifter af selskaber ved overdragelse til familiemedlemmer eller nære medarbejdere må det selskab, som overdrages til fonden, ikke være en ”pengetank”. Modellen vil dermed ikke kunne bruges ved overdragelse af selskaber, hvis virksomhed i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse i fast ejendom, kontanter, værdipapirer eller lignende. Kravet herom skal være opfyldt både på overdragelsestidspunktet og i en efterfølgende periode på fem år. I modsat fald anses aktierne for at være afstået på det tidspunkt, hvor betingelsen ikke længere er opfyldt, sådan at en del af stifterskatten skal betales. Der vil derimod ikke blive tale om, at skattefriheden ved den oprindelige overdragelse af aktierne til fonden bortfalder.

Ligesom i de gældende regler for generationsskifter mellem personer vil blandt andet udlejningsvirksomheder og ejendomsselskaber ikke kunne overdrages uden beskatning, da fast ejendom som udgangspunkt anses for finansielle aktiver. Dette gælder dog ikke byggevirksomheder og lign. virksomheden med aktiv erhvervsdrift.

Peter Nordentoft, Roesgaard, skriver hver tirsdag i Morgenavisen Jyllands-Posten om aktuelle skattespørgsmål af betydning for erhvervsejendomsmarkedet.

Skrevet af: