Slut med unoterede aktier i aldersopsparingen

17. februar 2021

Slut med unoterede aktier i aldersopsparingen

Fra årsskiftet er det ikke længere muligt at investere aldersopsparingsmidler i unoterede aktier og anparter eller i andele i alternative investeringsfonde. Derimod er det fortsat muligt at investere en ratepension eller kapitalopsparing i unoterede aktier mv.

Finanstilsynet udsendte før nytår en bekendtgørelse, som betyder, at det nu ikke længere er muligt at placere aldersopsparingsmidler i unoterede kapitalandele eller i andele i visse alternative investeringsfonde. Allerede foretagne investeringer i sådanne værdipapirer skal derfor afvikles.

Reglerne er derimod ikke ændret for anbringelse af ratepension og kapitalpension.
 

Køb af unoterede aktier mv. for pensionsmidler

For at sikre at skattebegunstigede pensionsordninger anvendes til pensionsformål og så vidt muligt er til rådighed i pensionsalderen, indeholder lovgivningen en række krav til investering af pensioner.

Der gælder bl.a. den regel, at værdien af værdipapirer i en pensionsordning udstedt af en enkelt udsteder ikke må overstige 20 % af opsparingen. Pensionsmidlerne må heller ikke anbringes i fast ejendom eller i pensionsopsparerens personligt ejede virksomhed. Placeringsreglerne udelukker derimod ikke, at pensionsmidler investeres i unoterede selskaber.

Reglerne giver mulighed for at placere pensionsmidler i unoterede aktier mv. inden for følgende grænser:

  1. Der skal som minimum investeres et beløb på 100.000 kr. i unoterede kapitalandele i hvert enkelt selskab.
  2. Værdien af de unoterede kapitalandele må på investeringstidspunktet højst udgøre:
    • 20 % af den del af opsparingen, der ligger under 2 mio. kr.
    • 50 % af den del af opsparingen, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr.
    • 75 % af den del af opsparingen, der ligger over 4 mio. kr.
  3. Pensionsopspareren må ikke eje 25 % eller mere af kapitalen i det pågældende selskab.

Ved opgørelsen af ejerandelen på 25 % medregnes aktier mv., som kontohaveren ejer uden for pensionsordningen. Desuden medregnes aktier mv., som samtidig tilhører eller har tilhørt pensionsopsparerens ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Ligeledes medregnes aktier mv., som tilhører eller har tilhørt selskaber, fonde mv., som er kontrolleret af denne personkreds. Man kan således ikke investere pensionsmidler i familieejede virksomheder.

For at sikre at pensionsopsparerne ikke kan få økonomisk fordel af pensionsopsparingen, inden den udbetales, er det heller ikke tilladt at investere i aktier mv., der har som formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende i det unoterede selskab. Denne regel udelukker dog ikke pensionsopsparere fra at investere i et ejendomsselskab og benytte selskabets ejendomme, herunder ferieboliger, mod betaling af en sædvanlig markedsleje.
 

Nye regler fra 1. januar 2021

Fra 1. januar 2021 må midler i en aldersopsparing ikke længere investeres i unoterede kapitalandele eller unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter. Fra 1. januar 2022 må aldersopsparinger heller ikke investeres i unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter med tilladelse.

Ændringen af reglerne sker for at hindre skattetænkning, da man ved at investere sin aldersopsparing i et selskab, som man drev og arbejdede i, hidtil har kunnet indrette sig sådan, at resultatet af arbejdsindsatsen i selskabet blev beskattes med 34 % (svarende til selskabsskatten og skatten af pensionsafkastskat) i stedet for at blive hævet som løn med en marginalskatteprocent på op til ca. 56 %.

Ændringen af reglerne har også virkning for allerede gennemførte investeringer, og pengeinstitutterne skal derfor sørge for, at kunder, der har anbragt deres aldersopsparing i unoterede kapitalandele mv., afvikler disse investeringer. Pensionsopsparere med aldersopsparingsmidler i unoterede kapitalandele mv. skal afvikle disse inden 1. juli 2021. For så vidt angår unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter med tilladelse, udløber fristen den 1. juli 2022.

Afvikling af investeringerne kan ske ved at pensionsopsparerne sælger de unoterede værdipapirer i pensionsdepotet til tredjemand eller selv køber værdipapirerne for frie midler. Alternativt kan værdipapirerne udloddes til pensionsopspareren personligt.
 

Afgiftsfrihed og værdiansættelse

Ved udlodning af unoterede værdipapirer, inden opspareren har nået pensionsalderen, skal der som udgangspunkt betales en afgift på 20 %.

I perioden 1. januar 2021 – 30. juni 2021 kan man dog afgiftsfrit udlodde unoterede værdipapirer fra alderspensionen til sig selv. Ved udlodningen af noterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter med tilladelse, er der afgiftsfrihed ved udlodning i perioden 1. januar 2022 – 30. juni 2022.

I forbindelse med udlodningen skal pensionsopspareren oplyse pengeinstituttet om værdien af de unoterede værdipapirer. Værdiansættelsen vil herefter blive anvendt ved opgørelse af pensionsafkastskatten frem til udlodningen, ligesom den vil udgøre den private anskaffelsessum for kapitalandelene. Oplyser opspareren ikke værdien af de unoterede værdipapirer, kan pengeinstituttet selv fastsætte en værdi med udgangspunkt i den senest anvendte kurs, som blev anvendt i forbindelse med opgørelse af pensionsafkastskatten for 2020.

Skrevet af: