Hvordan påvirker corona indholdet i din årsrapport?

28. januar 2021

Hvordan påvirker corona indholdet i din årsrapport?

Få her et overblik over de seneste ændringer, og hvad du skal være opmærksom på. 

Ledelsesberetningen

Er virksomhedens aktiviteter påvirket af corona, skal du være opmærksom på at omtale dette i ledelsesberetningen.

Du skal desuden omtale usikkerhed ved indregning og måling af virksomhedens aktiver og potentielle udfordringer i forhold til finansiering/den fortsatte drift og samtidig beskrive, hvordan virksomheden har klaret sig i 2020 og frem til regnskabsaflæggelsen, hvis corona-situationen har påvirket virksomhedens aktiviteter, eller der er tale om andre usædvanlige forhold.

 

Noter

Du bør være opmærksom på, at modtagne corona-kompensationer skal periodiseres og indregnes i resultatopgørelsen under ”Andre driftsindtægter”, forudsat virksomheden opfylder tilskudsbetingelserne.

Tilskudsbeløbet skal noteoplyses under ”Særlige poster” sammen med eventuelle usædvanlige nedskrivninger af anlægsaktiver, varelager og tilgodehavender, som virksomheden har været nødt til at foretage.

Du bør med andre ord forklare budgetafvigelser i årsrapporten.

Der er kommet nye noteoplysningskrav til poster, som indregnes til dagsværdi.

Det er typisk også nødvendigt at beskrive de vurderinger, som ledelsen foretager, i forbindelse med disse balanceposter og den fortsatte drift, da rammerne for revision af regnskabsmæssige skøn er blevet skærpet fra årsskiftet. ”Positive” såvel som ”negative” aspekter, der er lagt til grund for ledelsesvurderingerne, indarbejdes med henblik på at få mere afbalancerede årsrapporter.

Desuden skal eventuelle koncerntilskud, f.eks. med henblik på at sikre virksomhedens fortsatte drift, oplyses med beløbsangivelse i årsrapporten. Det sker typisk i en note, hvortil der henvises i ledelsesberetningen.

 

Resultatopgørelse, balance og egenkapitalopgørelse

Der er ikke sket de store ændringer i forhold til resultatopgørelsen og balancen ud over, at indefrosne feriepenge kan kvalificeres som langfristede gældsforpligtelser, da de typisk først forfalder til betaling, når de pågældende medarbejdere går på pension.

I egenkapitalopgørelsen skal der dog oplistes flere reserver end tidligere, hvilket kan påvirke det som i daglig tale kaldes frie reserver og dermed udbyttemulighederne.

Har du brug for at drøfte regnskabsaflæggelsen for 2020, herunder aktuelle tilskudsmuligheder eller de likviditetsunderstøttende muligheder, som bortfalder/normaliseres i løbet af 2021, er du velkommen til at kontakte Roesgaard.

Skrevet af:

Michael Mortensen

Michael Mortensen

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 36  ·  mmo@roesgaard.dk