Rådgivning

Forensic services

Komplekse økonomiske konflikter og sagsanlæg kræver ofte ekstern assistance eller sagkyndig bistand til dokumentation af økonomiske krav og etablering af bevisbyrden.

Forensic services tilbyder en række specialydelser, som støtter din virksomhed og dine advokater inden for:

 • Forsikringserstatninger
 • Økonomiske konflikter
 • Voldgifter

Hensigtsmæssig håndtering af konflikter

Den ledelsesmæssige udfordring består i at håndtere konflikterne på en hensigtsmæssig måde og samtidig sikre sig, at den daglige drift bliver påvirket mindst muligt.

Vi bidrager med erfaring og medvirker til, at ledelsen får det bedste grundlag. I krisesituationer får de første beslutninger ofte væsentlig indflydelse på det videre forløb.

Roesgaard forensic services

Omfattende erfaringsgrundlag

Vi har opbygget en specialafdeling for forensic services, der har en årelang indsigt og erfaring med erstatningsopgørelser og rådgivning samt større specialundersøgelser med skriftlig rapportering til brug i retslig sammenhæng.

Vi har erfaring fra et utal af større og mindre opgaver og arbejder i det daglige med de specielle og komplekse problemstillinger, der knytter sig til området.

De senere år har vi løst en række større internationale opgaver for multinationale virksomheder i udlandet.

Forensic services' hovedområder:

 • Forsikringserstatninger - Økonomisk rådgivning og assistance til erhvervsvirksomheder, når skaden sker
 • Policereview - Rådgivning om erhvervsvirksomheders forsikringsafdækning, før skaden sker
 • Bistand ved økonomiske konflikter og tvister
 • Voldgift

Forsikringserstatninger

Det er skadelidtes ansvar at opgøre og dokumentere tabet. Derfor er der brug for erfaring, assistance og professionel rådgivning.

 

Som jeres repræsentant hjælper vi med:

 • At skabe økonomisk overblik over tabets omfang umiddelbart efter skaden.
 • At tilrettelægge bogføringen og forretningsgangene således, at tabet efterfølgende kan dokumenteres.
 • At analysere de økonomiske konsekvenser af de tiltag, der skal iværksættes, herunder de muligheder og begrænsninger der ligger i forsikringsdækningen.
 • At opgøre og dokumentere tabet såvel løbende med henblik på acontoerstatninger i forbindelse med den endelige opgørelse af tabet.

Som jeres rådgiver:

 • Arbejder vi tæt sammen med jeres virksomhed, jeres forsikringsmægler, advokat eller øvrige rådgivere og bidrager med vores erfaring.
 • Arbejder vi på at sikre det bedste grundlag for et godt samarbejde med forsikringsselskabet.

Policereview

Hvorfor skal den ansvarlige ledelse beskæftige sig med dette emne?

Når man gennem en længere årrække har arbejdet med skadesopgørelse i erhvervsvirksomheder, er der ét forhold, der desværre springer i øjnene: Den gennemsnitlige danske erhvervsvirksomhed er underforsikret – og dermed i risiko for økonomisk tab.

Der er mange forhold, der spiller ind, men det er kendetegnende, at virksomhedens forsikringspolicer ofte ikke er læst, og omfanget af valgte dækninger er kun sjældent udfordret.

Det følger af selskabsloven, at stillingtagen til forsikringsafdækningen er et ledelsesansvar, og vi anbefaler, at bestyrelsen aktivt forholder sig til dette som en del af virksomhedens risikostyring.

 

Etablering af beslutningsgrundlag for ledelsen

En gennemgang af erhvervsvirksomhedens forsikringsafdækning med hovedvægten på driftstab, løsøre og bygning samt fokus på at:

 • Belyse de tilvalg og fravalg, der er indeholdt i forsikringsafdækningen
 • Sammenholde valgte dækninger og forsikringssummer til virksomhedens økonomiske rapportering, og budgetter tilpasset de særlige bestemmelser, der er gældende i forsikringspolicen, giver den ansvarlige ledelse et godt udgangspunkt for aktivt at forholde sig til virksomhedens valg af risikoprofil samt drøftelser med forsikringsmægler eller forsikringsselskab om forsikringsdækningen.

I vores afrapportering fokuserer vi på at forklare de væsentligste forhold i en klar og forståelig form.

Bistand ved økonomiske konflikter og tvister

Som jeres rådgiver kan vi:

 • Afdække potentielle svagheder i jeres eller din modparts krav (på et tidligt tidspunkt).
 • Optimere og systematisere arbejdet med økonomiske krav.
 • Skrive klare, fokuserede og forståelige rapporter, der behandler de relevante økonomiske forhold i overensstemmelse med de juridiske anbringender.
 • Give troværdige vidneforklaringer i retten, der er baseret på mange års erfaring i både civile sager og straffesager.
 • Assistere som partsrepræsentant og vil i den situation alene varetage opdragsgivers interesser under behørig hensyntagen til faglige og etiske kvalitetsnormer.
  • Trække på projektledelseserfaringer fra håndtering af komplekse sager og tvister med store datamængder i såvel Danmark som i udlandet.

Voldgift

Overvejer jeres virksomhed eller klient at lade en retstvist bindende afgøre af en eller flere personer – i stedet for at gå til domstolene? 

Så bør I overveje, om jeres:

 • Økonomiske krav er fremlagt i forståelige rapporter og opgørelser, der behandler og dokumenterer relevante forhold på en saglig og tilgængelig måde.
 • Indsigelser og anbringender mod modpartens økonomiske krav tager højde for de væsentlige udfordringer, der ligger i opgørelse og dokumentation af økonomiske krav.
 • Valg af voldgiftsdommere sikrer, at komplekse økonomiske sammenhænge og dokumentation heraf bliver lagt til grund for voldgiftens bindende afgørelse. 

 

Har du behov for assistance eller et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte os.