Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne for Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (i det følgende benævnt “Roesgaard”) gælder, når vi yder rådgivning og afgiver erklæringer med og uden sikkerhed. Det vil sige for enhver opgave.

Rådgivningen

Roesgaard overholder i alle sammenhænge de etiske regler for revisorer. Det vil sige principperne omkring integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Roesgaard overholder desuden god skik for juridisk rådgivning. Heri ligger, at Roesgaard handler redeligt og loyalt overfor kunden, at vi udfører erhvervet grundigt og samvittighedsfuldt samtidig med, at vi behandler sagen med den fornødne hurtighed og løbende holder vores kunder orienteret omkring sagens forløb.

Når Roesgaard afgiver erklæringer, er vores underskriftsberettigede revisorer underlagt erklæringsbekendtgørelsen, revisorloven, gældende standarder, udtalelser fra FSR – danske revisorer, Revisionsteknisk Udvalg og særlovgivning. Erklæringsbekendtgørelsen mv. regulerer erklæringer med sikkerhed efter standarderne om revision, udvidet gennemgang og review.

Når vi afgiver selskabsretlige erklæringer, udfører vi vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed eller om revision samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Nogle af revisorlovens bestemmelser gælder også erklæringer uden sikkerhed efter standarderne om aftalte arbejdshandlinger og opstilling af regnskaber.

Roesgaard opbevarer erklæringer med tilhørende arbejdspapirer i fem år fra underskriftstidspunktet. Disse vil normalt blive slettet fem år efter sidste engagement med kunden.

Tavshedspligt

Roesgaard er underlagt tavshedspligt og vil ikke videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som vi måtte blive bekendt med som led i den ydede rådgivning. Det samme gælder for partnere og medarbejdere hos Roesgaard og personer, som antages til at bistå med rådgivningen. Tavshedspligten kan alene brydes i de situationer, hvor Roesgaard efter gældende lovgivning er forpligtet til at videregive tavshedsbelagte oplysninger. 

Vores kunder skal løbende holde Roesgaard orienteret om væsentlige forhold, og således loyalt udveksle informationer, data og dokumenter i det omfang, det er relevant for aftalens opfyldelse.

Hvidvaskregler

Vores kunder skal løbende holde Roesgaard orienteret om væsentlige forhold, og således loyalt udveksle informationer, data og dokumenter i det omfang, det er relevant for aftalens opfyldelse.

Ved erklæringsopgaver er vi omfattet af persondatalovens regler om dataansvar. Vi er imidlertid også omfattet af revisionslovens § 30 om revisors tavshedspligt, hvorfor vi ikke kan udlevere indhentede persondata til tredjemand. Dog er vi i henhold til lovgivningen, forpligtet til at videregive oplysninger i visse tilfælde, herunder ved mistanke om hvidvask. Der er mulighed for at få indsigt i de registrerede oplysninger i henhold til reglerne i persondataforordningen, ligesom disse kan korrigeres for eventuelle fejl og mangler.

Som led i erklæringsopgaver indhenter vi identitets – og legitimationsoplysninger i overensstemmelse med hvidvaskreglerne. Hertil vil vi skulle indhente dokumentation for registreringer af transaktioner, undersøgelser, dokumentation samt eventuelle underretninger herom ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, når mistanken ikke kan afkræftes. Vores oplysninger efter hvidvasklovens regler vil som udgangspunkt blive opbevaret i fem år efter kundeforholdets ophør.

Vi er ligeledes forpligtet til direkte at underrette Hvidvasksekretariatet, såfremt der opstår mistanke om, at selskabet bliver anvendt til hvidvask af penge eller er involveret i finansiering af terrorisme. Vi har bl.a. pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet om ulovlige aktionærlån, også i tilfælde, hvor et lån er skattemæssigt berigtiget eller tilbagebetalt, samt at underrette Erhvervsstyrelsen via virk.dk om eventuelle uoverensstemmelser mellem faktiske reelle ejere og reelle ejere registreret i CVR-registeret.

Interessekonflikter

Roesgaard yder ikke rådgivning i sager, hvor Roesgaard eller dets medarbejdere har særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Roesgaard yder heller ikke rådgivning i sager, hvor Roesgaard eller dets medarbejdere samtidig rådgiver eller tidligere i samme sag har rådgivet andre, der har en sådan interesse.

Såfremt der måtte opstå en sådan interessekonflikt eller en sådan interessekonflikt kommer til Roesgaard’ kundskab efter rådgivningsaftalens indgåelse, vil vi snarest muligt gøre kunden bekendt med forholdet og opsige rådgivningsaftalen. En sådan opsigelse sker uden ansvar for Roesgaard.

Honorar og fakturering

Honoraret fastsættes som angivet i aftalebrevet.

I mangel af anden aftale baseres honoraret på medgået tid på grundlag af specificeret timeregnskab men fastsættes i øvrigt efter et skøn under hensyn til bl.a. sagens betydning og værdi, arten og omfanget af det arbejde, som vi udfører, og det med sagen forbundne ansvar. Roesgaard vil ikke kræve højere honorar end, hvad der kan anses for rimeligt.

Ud over honoraret kan rimelige og dokumenterede udlæg kræves refunderet, herunder udlæg for rejser, overnatning og fortæring ved udearbejde samt afgifter og gebyrer til offentlige myndigheder mv.

Honorarer til underleverandører, som er engageret af Roesgaard, faktureres som udlæg. Det samme gælder efter aftale honorar til selvstændige leverandører, som vi henviser til på områder, hvor vi ikke har den tilstrækkelige kompetence in house.

Ved påbegyndelse af en opgave vil Roesgaard efter anmodning oplyse om honorarets størrelse, hvis det er muligt efter opgavens karakter. Det sker altid under hensyntagen til aftalens indhold, herunder den aftalte arbejdsfordeling. Vi opfordrer således altid vores kunder til at overveje, hvad de selv kan gøre for at effektivisere vores samarbejde. Kan honoraret ikke oplyses, vil de anvendte timesatser blive oplyst.

I konsekvens af principper om honorarberegning på grundlag af medgåede timer har vores kunder altid mulighed for at afslutte vores engagement efter de regler, der gælder herfor. Opgaven vil herefter blive afregnet ud fra de på dette tidspunkt medgåede timer.

Fakturering vil blive foretaget ultimo hver måned. Afhængig af opgavens karakter kræver vi forudbetaling.

Betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Hvis den betalingsfrist ikke overholdes, vil der blive beregnet renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Misligholdes betalingsbetingelserne, er Roesgaard berettiget til at ophæve aftalen.

Roesgaard modtager ikke betroede midler.

Ansvarsbegrænsninger

Roesgaard og vores underskriftsberettigede revisorer er ansvarlige, når vi yder rådgivning og afgiver erklæringer med og uden sikkerhed i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser, idet nedenstående ansvarsbegrænsninger dog finder anvendelse:

Roesgaard og vores underskriftsberettigede revisorer/medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller data.

Roesgaard og vores underskriftsberettigede revisorers/medarbejderes erstatningsansvar er begrænset til et beløb, svarende til tre gange Roesgaard’ honorar ekskl. moms for en enkeltstående ydelse og tre gange Roesgaard’ honorar ekskl. moms de seneste seks måneder forud for den erstatningsudløsende begivenhed for en løbende ydelse.

Roesgaard og vores underskriftsberettigede revisorers/medarbejderes erstatningsansvar er desuden i alle tilfælde begrænset til et beløb, svarende til Roesgaard’ forsikringsdækning, som beskrevet i ”Oplysninger til kunden om forsikringsforhold”.

Roesgaard og vores underskriftsberettigede revisorer kan ikke holdes ansvarlige for tab, der måtte opstå som følge af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Roesgaard.

Roesgaard og vores underskriftsberettigede revisorer kan ikke holdes ansvarlige for udkast og mundtlige drøftelser.

Roesgaard og vores underskriftsberettigede revisorer påtager sig ikke ansvar over for andre, som benytter den af Roesgaard ydede rådgivning til en af vores kunder.

Roesgaard og vores underskriftsberettigede revisorer hæfter ikke for eventuelle fejl begået af selvstændige leverandører, som Roesgaard henviser til, ligesom Roesgaard og vores underskriftsberettigede revisorer ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som er engageret af Roesgaard.

Roesgaard og vores underskriftsberettigede revisorer hæfter ikke for forhold, der kan henføres til kundens egen skyld eller hvis kunden ikke oplyser sagen korrekt.  Det er kundens ansvar at sikre nøjagtigheden og fuldstændigheden af den information, som tilvejebringes til brug for os.

Resultat af rådgivning og assistance

Resultatet af den assistance og rådgivning, som Roesgaard yder, er udelukkende til jer og må ikke distribueres til andre.

Når vi yder assistance og rådgivning, indebærer det anvendelse af vores ekspertise, og vores ansvar er således, på grundlag af oplysninger fra jer, at yde assistance og rådgive.

Eftersom en assistanceopgave ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, I giver os til brug for opgaven, eller til på anden måde at indhente bevis, der gør det muligt for os at udtrykke en revisions- eller reviewkonklusion om resultatet af assistancen og rådgivningen i form af finansielle oplysninger.

Vi vil udføre opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med den internationale standard om beslægtede opgaver ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Ifølge ISRS 4410 skal vi, når vi påtager os opgaven, overholde relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Vi skal i den forbindelse overholde kravene i International Ethics Standards Board for Professional Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBAs etiske regler).

Jeres ansvar er således at sikre nøjagtigheden og fuldstændigheden af de registreringer, dokumenter, redegørelser og anden information, som I tilvejebringer til brug for os. Desuden er regnskabsopstillinger mv. ledelsens ansvar.

Lovvalg og værneting

Aftalen om rådgivning, inklusiv disse forretningsbetingelser, reguleres af dansk ret, og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med aftalen, skal afgøres ved de almindelige domstole med Retten i Horsens som første instans.