Ændrede regler for beskatning af fri bil

30. maj 2021

Ændrede regler for beskatning af fri bil

Fra 1. juli 2021 ændres reglerne for beskatning af fri bil. Lovændringen skal bl.a. gøre det mere attraktivt at vælge en el- eller pluginhybridbil som firmabil.

Ændret beskatningsgrundlag for fri bil

Medarbejdere, som får stillet en bil til rådighed af arbejdsgiveren, skal beskattes af fri bil. Det er rådigheden over bilen og ikke den faktiske brug, der beskattes, og beskatningsgrundlaget fastsættes derfor efter skematiske regler med udgangspunkt i bilens anskaffelsespris.

Efter de nugældende regler fastsættes den skattepligtige værdi af fri bil til en årlig værdi på 25 % af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 % af resten. Bilens skattepligtige værdi beregnes dog mindst af 160.000 kr. Til den skattepligtige værdi medregnes desuden et miljøtillæg.

Fremover vil de to satser på 25 % og 20 % af bilens værdi nærme sig hinanden med 0,5 procentpoint pr. år. I 2025 vil der således blot være én sats svarende til 22,5 % af bilens værdi.   

Ændringen medfører et gradvist lavere beskatningsgrundlag for biler med en anskaffelsespris på under 600.000 kr., mens beskatningsgrundlaget omvendt vil stige for biler med en anskaffelsespris på mere end 600.000 kr.
 

Højere miljøtillæg

For at tilskynde til flere miljøvenlige biler på vejene vil der også ske en betydelig forhøjelse af miljøtillægget, som i dag udgøres af den grønne ejerafgift tillagt 50 %.

Med lovændringen udgøres miljøtillægget af den grønne ejerafgift med følgende tillæg:

Fra og med den 1. juli 2021 og resten af indkomståret 2021: Grøn ejerafgift tillagt 150 %

I indkomståret 2022: Grøn ejerafgift tillagt 250 %

I indkomståret 2023: Grøn ejerafgift tillagt 350 %

I indkomståret 2024: Grøn ejerafgift tillagt 500 %

I indkomståret 2025 og senere indkomstår: Grøn ejerafgift tillagt 600 %

De nye regler betyder, at du skal beregne værdien af fri bil for alle medarbejdere i juli 2021, januar 2022, januar 2023, januar 2024 og januar 2025.

Ændringerne gør det dyrere at vælge en arbejdsgiverbetalt bil med høj grøn ejerafgift.

Elbiler, pluginhybridbiler og arbejdsgiverbetalte ladestandere

Når en arbejdsgiver stiller en el- eller pluginhybridbil til rådighed som fri bil, opgøres beskatningsgrundlaget på baggrund af bilens anskaffelsessum tillagt værdien af en eventuel arbejdsgiverbetalt ladestander og de udgifter, der er forbundet med installationen heraf på medarbejderens bopæl.

Dermed kommer rådigheden over en ladestander også til beskatning hos medarbejderen. Desuden kan medarbejderen blive beskattet af ladestanderens markedsværdi, hvis arbejdsgiveren senere overlader ladestanderen til medarbejderen.

Med den nye lovændring skal en arbejdsgiverbetalt ladestander og udgifterne til installation heraf på medarbejderens bopæl ikke længere indgå i beskatningsgrundlaget for fri bil. Desuden bliver det muligt for en arbejdsgiver at overdrage ladestanderen til medarbejderen skattefrit, når medarbejderen ikke længere har fri bil til rådighed. Det er dog en betingelse for en skattefri overdragelse, at medarbejderen er blevet beskattet af fri el- eller pluginhybridbil i en forudgående periode på mindst 6 måneder.
 

Hvad betyder ændringerne for dig?

Samlet set gør de nye lovændringer det skattemæssigt mere attraktivt for medarbejderne at vælge et grønt alternativ, når de indgår aftale med arbejdsgiveren om fri bil.

Ændringerne gælder også for biler, der allerede er taget i brug som fri bil.

Nettovirkningen af ændringen i beskatningsgrundlaget, forhøjelse af miljøtillægget og arbejdsgiverbetalt ladestander afhænger af den enkelte bil, herunder bilens anskaffelsespris samt type og forbrug af brændstof.

Roesgaard er gerne behjælpelig med en beregning af de skattemæssige konsekvenser for medarbejdere, som får fri bil stillet til rådighed. 

Skrevet af:

Camilla Nørhave

Camilla Nørhave

Jurist

76 28 18 19  ·  can@roesgaard.dk