Aktieløn og incitamentsordninger

8. december 2021

 Aktieløn og incitamentsordninger

Flere og flere virksomheder ønsker at etablere incitamentsprogrammer for virksomhedens ansatte med henblik på at knytte medarbejderne tættere på virksomheden og motivere medarbejderne til at yde en ekstra indsats. Der findes forskellige former for incitamentsprogrammer, herunder forskellige former for aktieløn.

Der kan være flere formål med at tilbyde en virksomheds ansatte aktieløn. Det kan dels være et formål at fastholde og tiltrække medarbejdere og dels at skabe et incitament til, at medarbejderne yder en ekstra indsats.

Aktieløn dækker over en flerhed af incitamentsprogrammer. Aktieløn kan f.eks. være i form af medejerskab af selskabet – herunder som aktieoptioner, warrants, betingede aktieretter eller konvertible obligationer. Aktieløn kan også tildeles i form af såkaldte fantomaktier, hvor medarbejderne ikke bliver medejere men får ret til at få udbetalt et kontant beløb, som afspejler den gevinst, som de ville have fået, hvis de havde været medejere af virksomheden.

Beskatning af aktieløn

Beskatningen af en incitamentsordning er ofte afgørende for, hvordan et incitamentsprogram konkret skal sammensættes.

Aktieløn beskattes som hovedregel som løn (personlig indkomst med AM-bidrag) på det tidspunkt, hvor medarbejderen erhverver retten til aktielønnen. Det kan være på tildelingstidspunktet eller på et senere tidspunkt, hvis der til aktielønnen er tilknyttet særlige betingelser, som f.eks. performancekrav kombineret med at medarbejderen ikke er i opsagt stilling. I disse tilfælde beskattes aktielønnen først, når der er erhvervet endelig ret hertil.

Der er dog mulighed for at bruge særlige regelsæt, der udskyder beskatningstidspunktet af aktier eller aktieoptioner. Disse muligheder kaldes § 28-ordninger og § 7 P-ordninger.

§ 28-ordningen omfatter købe- og tegningsretter og udskyder beskatningstidspunktet til udnyttelsestidspunktet, hvorimod § 7 P-ordningen omfatter både aktier og købe- og tegningsretter og udskyder beskatningstidspunktet til salgstidspunktet. § 7 P-ordninger beskattes som aktieindkomst – dvs. med højst 42 % (2021).

For at de to ordninger kan anvendes, skal flere betingelser være opfyldt. Af skemaet nedenfor fremgår de forskellige aktielønsordninger i oversigtsform, og det ses heraf hvilke betingelser, der er knyttet til ordningen, hvem der kan anvende ordningen, og hvordan ordningen skattemæssigt behandles for hhv. medarbejder og arbejdsgiver. 

 

Almindelige regler

§ 28-ordninger

§ 7 P-ordninger

Omfattede personer

Alle

Ansatte, bestyrelses-medlemmer, konsu-lenter mv. i det udste-dende selskab eller hermed koncern-forbundne selskab

Ansatte i det udstedende selskab eller hermed koncernforbundne selskab

Ordning

Aktier samt købe- og tegningsretter

Købe- og tegningsretter

Aktier samt købe- og tegningsretter

Betingelser

Ingen lovmæssige krav

1) Købe- og tegnings-retterne skal være modtaget som vederlag for levering af person-ligt arbejde eller som bestyrelsesmedlem eller medhjælp for bestyrelsen.

1) Der skal indgås en individuel aftale.

2) Den økonomiske værdi må ikke over-stige 10 % af den ansattes årsløn. Hvis 80 % af de ansatte tilbydes aktieløn på identiske vilkår, øges grænsen til 20 % af den ansattes årsløn. I mindre startupvirk-somheder er der mulighed for at give aktier til en værdi af op til 50 % af års-lønnen, hvis en række betingelser om bl.a. virksomhedens alder, omsætning, antal ansatte, ejerandel mv. er opfyldt.

3) Aktierne må ikke udgøre en særlig kapitalklasse.

4)Difference-afregning er ikke tilladt.

5) De modtagne købe-/tegningsretter må ikke overdrages.

Beskatnings-tidspunkt

Retserhvervelsestidspunktet

Udnyttelsestidspunktet eller tidspunktet for overdragelse af købe-/tegningsretten

Tidspunktet for salg af købe-/tegningsret-ten eller kapital-andelene

Beskatningsgrundlag

Markedsværdien fratrukket evt. egenbetaling

Aktiens handelsværdi på udnyttelsestids-punktet med fradrag af udnyttelseskursen og evt. egenbetaling for købe-/tegningsretten

Salgssummen af aktierne med fradrag af udnyttelseskursen og evt. egenbetaling for købe-/tegnings-retten

Beskatning af medarbejder

Personlig indkomst med AM-bidrag

Personlig indkomst med AM-bidrag

Aktieindkomst (27 %/42 %) (2021)

Fradrag for arbejdsgiver

Fradrag

Fradrag hvis købe-/
tegningsretten udnyttes

Intet fradrag

Arbejdsgivers indberetningspligt

Indberetning på retserhvervelsestidspunktet

Indberetning på udnyttelsestidspunktet

Skal oplyses i indkomstregisteret ved tildelingen

Ønsker du rådgivning om etablering af et incitamentsprogram for en eller flere af dine ansatte, herunder værdiansættelsen heraf, er du velkommen til at kontakte Roesgaard. 

Skrevet af: