Beskatning af kryptovaluta

1. marts 2022

Beskatning af kryptovaluta

Fortjeneste ved salg af kryptovaluta beskattes som hovedregel som personlig indkomst, mens tab kun kan fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag. Personer risikerer derfor beskatning, selvom der ikke er nogen reel gevinst.

Flere danskere har fået øjnene op for kryptovaluta, som f.eks. bitcoins, Ethereum, BitShares og gridcoins, og de handles i stigende omfang.

Kryptovaluta handles dog bl.a. på internationale platforme uden indberetningspligt til skattemyndighederne, og det gør det sværere for skattemyndighederne at føre kontrol med fortjeneste og tab på de virtuelle valutaer. Skattestyrelsen har derfor styrket sin overvågning af og kontrol på området.


Beskatning af personer

Der er endnu ikke indført særlige regler vedrørende beskatning af kryptovaluta. Selvom kryptovaluta er en ny investeringsmulighed, beskattes fortjeneste og tab derfor efter reglerne i statsskatteloven fra 1922. Efter denne lov er kapitalgevinster fritaget for beskatning, medmindre der er tale om salg ved næring eller spekulation. Investeres der i kryptovaluta for at opnå en gevinst ved et senere videresalg, vil der dog være tale om spekulation, sådan at fortjenesten skal beskattes.

Praksis er restriktiv, og der gælder generelt en formodning for, at handel med kryptovaluta sker i spekulationshensigt. Den praktiske hovedregel er derfor også, at gevinster opnået ved salg af kryptovaluta er skattepligtige.

Landsskatteretten har i en enkelt sag accepteret, at der ikke skulle ske beskatning, hvor en skatteyder havde købt bitcoins for at betale kontingent til en forening, som arrangerede foredrag om bitcoins, og for at betale for adgang til en Unix-server mv. Her blev det accepteret, at et salg af restbeholdningen af bitcoins kunne ske skattefrit, men det hører altså til undtagelserne.

Afhængigt af den konkrete aktivitet med kryptovaluta vil der kunne være tale om finansielle kontrakter, som i stedet beskattes som kapitalindkomst efter et lagerprincip. Efter praksis skal bl.a. marginhandler med kryptovaluta klassificeres som finansielle kontrakter. Det samme gælder, hvis valutaen reguleres i forhold til udviklingen i priser og andet på værdipapirer, varer og andre aktiver mv.


Beskatning af fortjeneste og tab

Hvor der er tale om spekulation, beskattes fortjeneste ved salg af kryptovaluta som personlig indkomst med en effektiv skatteprocent på 37 - 52 pct. ekskl. AM-bidrag.

Der kan derfor være tale om en hård beskatning sammenlignet med alternative investeringer i for eksempel aktier, obligationer eller fast ejendom mv., hvor fortjeneste beskattes med op til 42 pct.

Hertil kommer, at tab på kryptovaluta efter skattemyndighedernes praksis kun kan fradrages som et ligningsmæssigt fradrag med en reduceret fradragsværdi på ca. 25 pct. af det lidte tab.

Der er kun mulighed for at lave en nettoberegning af fortjenesten, hvis man i løbet af et indkomstår foretager flere delsalg af den samme beholdning af en kryptovaluta. I denne situation kan der ske modregning af fortjeneste og tab fra de enkelte delsalg, forudsat at de vedrører en beholdning af kryptovaluta, som blev erhvervet samlet på én gang.

Ved delsalg af en beholdning, hvor valutaerne ikke er erhvervet samlet men løbende, skal fortjeneste og tab opgøres aktiv for aktiv eller, hvor dette ikke kan lade sig gøre, efter et FIFO-princip, sådan at de valutaer der er købt først også anses for solgt først. Her skal fortjeneste og tab opgøres og indberettes særskilt i årsopgørelsen.

Den gældende praksis betyder, at man risikerer at blive beskattet af en fortjeneste ved salg af kryptovaluta, uanset at man i samme indkomstår har haft tilsvarende tab og dermed faktisk ikke har opnået en gevinst.

Beskatningen indtræder desuden ved enhver form for afståelse af kryptovaluta, herunder for eksempel hvis en kryptovaluta bruges som betalingsmiddel til køb af en anden kryptovaluta. Her vil der både ske et køb og et potentielt skattepligtigt salg.

Da der ikke sker indberetning til Skattestyrelsen, skal man selv huske at oplyse om fortjeneste og tab. Gør man ikke det, risikerer man ikke bare en forhøjelse af den skattepligtige indkomst men også en bøde mv. for manglende eller urigtig selvangivelse.

For at kunne opgøre og dokumentere sine fortjenester og tab bør man desuden som skatteyder sørge for at gemme alle relevante oplysninger om investeringerne, herunder bl.a. ordre-, købs-, salgs- og betalingsbilag, aftalegrundlag og korrespondance med udbyderen af den virtuelle tegnebog (wallet), inkl. den offentlige kode og udskrifter af skatteyderens løbende beholdninger af kryptovaluta og løbende transaktioner.
 

Beskatning af selskaber

Når selskaber køber og sælger kryptovaluta, beskattes fortjeneste og tab som selskabsindkomst med 22 pct. Selskaber kan dermed opnå et større nettoprovenu, som kan bruges til nye investeringer, hvilket skattemæssigt kan gøre det fordelagtigt at placere kryptovalutaer i selskaber.

Hvis aktionæren efterfølgende hæver fortjenesten i selskabet i form af udbytte, beskattes dette dog med 27 pct. op til progressionsgrænsen for aktieindkomst (57.200 kr. 2022) og 42 pct. for det derover. Dermed vil den samlede beskatning hos både selskab og på personniveau være ca. 43-55 pct.


Nye regler på vej

Skatteministeren har i 2021 bedt Skattelovrådet om at se nærmere på reglerne for kryptovaluta. Der kan derfor være nye regler på vej. Skattelovrådet har dog foreløbig frem til medio 2023, så der er stadig lang vej til et nyt regelsæt.

Skrevet af:

Kirsten Helene Balle

Kirsten Helene Balle

Advokat

76 28 61 40  ·  khb@roesgaardadvokater.dk