Betalingsfrister for acontoskat nærmer sig

8. februar 2022

Betalingsfrister for acontoskat nærmer sig

Selskaber betaler i Danmark acontoskat. Der findes to typer acontoskat. Den ordinære acontoskat, som beregnes af Skattestyrelsen, og som betales to gange årligt i lige store rater, og den frivillige acontoskat, som selskabet selv bestemmer størrelsen af. Indgår selskabet i sambeskatning, skal den samlede acontoskat betales af administrationsselskabet.

Ordinær acontoskat

Den ordinære acontoskat udgør i 2022 et beløb svarende til halvdelen af gennemsnittet af selskabets faktiske skat for indkomstårene 2018, 2019 og 2020. Heraf betales halvdelen den 21. marts og den anden halvdel den 21. november. Beløbet udregnes af Skattestyrelsen, og det er muligt at se de ordinære acontoskatterater fra februar måned i samme indkomstår.

Hvis acontoskatteraten er sat for højt i forhold til, hvad selskabet forventer af indkomst i 2022, kan acontoskatteraten nedsættes i TastSelv Erhverv. Dette skal angives inden betalingsfristerne for den ordinære acontoskat henholdsvis 21. marts 2022 og 21. november 2022.

Frivillig acontoskat

Såfremt acontoskatteraten for den ordinære acontoskat derimod er sat for lavt, og altså ikke skønnes at være tilstrækkelig til at dække selskabets faktiske skat for 2022, kan selskabet supplere den ordinære acontoskat med frivillig acontoskat.

Betalingsfristen for den frivillige acontoskat er henholdsvis den 21. marts 2022 og 21. november 2022. Der kan desuden foretages en tredje frivillig indbetaling inden den 1. februar 2023. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at en frivillig indbetaling i marts godskrives et tillæg, hvorimod der ved frivillig indbetaling i november 2022 og februar 2023 skal betales et tillæg.

Det er vigtigt, at selskabet inden indbetaling af den frivillige acontoskat har foretaget en indberetning til Skattestyrelsen i TastSelv Erhverv om den kommende frivillige acontoskat, idet beløbet i modsat fald vil blive tilbagebetalt.

For selskaber med likviditetsoverskud vil det ofte kunne betale sig at indbetale frivillig acontoskat, da selskabet herved undgår at betale et restskattetillæg, som ikke er fradragsberettiget.

Du bør i øvrigt være opmærksom på, hvorvidt skattekontoens saldo inden betaling er negativ, da indbetalingen i så fald vil gå til dækning af gammel gæld efter FIFO-princippet.

Sådan indbetales frivillig acontoskat

  • Log på TastSelv Erhverv
  • Klik på Skat i menuen
  • Klik på Selskabsskat i menuen
  • Klik på Acontoskat
  • Klik på Indberet/ændr ud for den rate, du ønsker at ændre
  • Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i acontoskat
  • Betal over skattekontoen via betalingslinjen, som findes i oversigten under Acontoskat

Skrevet af:

Camilla Nørhave

Camilla Nørhave

Jurist

76 28 18 19  ·  can@roesgaard.dk