Der sker alligevel lidt på skatteområdet

15. marts 2018

Der sker alligevel lidt på skatteområdet

Få her en kort beskrivelse af de væsentligste skatteinitiativer.

Der sker alligevel lidt på skatteområdet

  • 2. februar 2018 blev der indgået en aftale, som bl.a. betyder lavere elregninger ved elvarme.
  • 6. februar 2018 blev der indgået en skatteaftale, der gør det mere attraktivt at spare op til pension.
  • 28. februar 2018 blev der fremsat lovforslag, som udmønter finansloven, aftalen om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer og forliget Tryghed om boligbeskatningen.

Det væsentligste, der er sket på skatteområdet, kan efter vores opfattelse kort beskrives således:

Personskatter

Boligjobordningen

Boligjobordningen gøres permanent. Det betyder, at personer også fremover kan få fradrag for bl.a. rengøring i hjemmet og energirenovering af boligen. Som noget nyt indføres desuden fradrag for lønudgifter til installation af tyverialarm.

Fri telefon

Beskatningen af fri telefon og internet ophæves fra og med indkomståret 2020.

Børneopsparing

Beløbsgrænsen for indskud på børneopsparingskonti øges fra 3 t.kr. til 6 t.kr. pr. år.

Ejendomsskatter

Der er indført en midlertidig indefrysningsordning, hvorefter kommunen automatisk skal yde lån til betaling af stigninger i grundskylden for ejerboliger. Lånet er rentefrit, og der skal ikke gives pant i ejendommen. Ved ejerskifte af ejendommen, bortset fra ejerskifte mellem ægtefæller, forfalder lånet til betaling.

Pensionsordninger

Pensionsindbetalinger til livrente og ratepension er i dag fritaget for indkomstbeskatning på indbetalingstidspunktet. Desuden beskattes afkastet af pensionsopsparing lavere end afkastet af opsparing uden for pensionssystemet. For mange, der sparer op til pension, er denne lempeligere skattemæssige behandling imidlertid ikke tilstrækkelig. Det skyldes, at udbetaling af pensionsopsparingen, ud over indkomstbeskatningen på udbetalingstidspunktet, også indgår i grundlaget for pensionisters modregning af offentlige ydelser. Denne manglende økonomiske tilskyndelse til pensionsopsparing kaldes ofte samspilsproblemet.

Med skatteaftalen den 6. februar 2018 blev samspilsproblemet håndteret bl.a. ved at indføre et ekstra ligningsmæssigt fradrag for pensionsindbetalinger på op til 70 t.kr. årligt.

I 2020, når fradraget er fuldt indfaset, vil værdien af fradrag for personer med mere end 15 år til folkepension være ca. 2 t.kr., mens den for personer med mindre end 15 år til folkepension vil være ca. 6 t.kr.

Besparelsen bør selvfølgelig anvendes til at øge pensionsindbetalingerne.

Medarbejderaktier

Efter gældende regler kan selskaber tildele ansatte medarbejderaktier eller købs-/tegningsrettigheder til aktier med op til 10% af lønnen, hvor aktierne efterfølgende beskattes som aktieindkomst frem for lønindkomst hos den ansatte. Den ansatte beskattes først, når aktierne afstås. Selskaber har ikke fradrag for udgiften til aktier mv.

Grænsen for, hvor stor en lønandel der kan tildeles medarbejderaktier, forhøjes fra 10% til 20% fra 1. januar 2018, under forudsætning af at 80% af virksomhedens ansatte tilbydes aktieløn under ordningen.

Selskabsskatter

Forskning og udvikling

Straks fradraget for virksomheders investeringer i forskning og udvikling vil blive forøget.  

Forøgelsen vil blive indfaset således:

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023-25

2026

Fradrag

101,5%

101,5%

103%

105%

105%

108%

110%

Ovenstående får ikke indvirkning på skattekreditordningen. Der vil således fortsat kunne udbetales en skatteværdi på 22% selskabsskat svarende til 5.500 t.kr. af et underskud på 25.000 t.kr. af afholdte udviklingsomkostninger med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer og produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.

Afgifter

Elvarmeafgiften

Energiafgiften på elvarme, der udgør 40,7 øre pr. kWh i 2018, nedsættes fra 1. maj 2018 til 25,7 øre pr. kWh.