Det er nu billigere at have ”sommerfirmabil”

29. april 2020

Det er nu billigere at have ”sommerfirmabil”

Ændret praksis om beskatning af fri bil betyder, at det bliver nemmere at undgå beskatning af en ”sommerfirmabil” i vinterhalvåret. Skatteydere, der har betalt for meget i skat af firmabilen, kan få tilbagebetalt skat fra og med indkomståret 2010.

Hvis du som medarbejder i en virksomhed får stillet en bil til rådighed, som kan bruges privat, vil du som hovedregel blive beskattet af fri bil. Det er rådigheden over den fri bil, der beskattes, og skatten afhænger derfor ikke af den faktiske brug af bilen. Er bilen kun til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi dog svarende til det antal hele måneder, hvor bilen ikke har været til rådighed.

Ønsker du at køre i en cabriolet om sommeren eller en firehjulstrækker om vinteren, er det muligt at undgå beskatning i de måneder, hvor du ikke bruger ”sommer- eller vinterbilen”. Dette forudsætter dog, at du ikke har rådighed over bilen hele året.

Hidtil har det været nødvendigt at afregistrere bilen og aflevere nummerpladerne til Motorstyrelsen for at undgå beskatning af en stilstandsforsikret firmabil hele året.

Skattemyndighedernes praksis herom blev dog tilsidesat ved en dom i 2019, hvor retten gav en ansat hovedaktionær medhold i, at han ikke skulle beskattes af fri bil, når bilen var stilstandsforsikret, nummerpladerne afmonteret og afleveret til en forsikringsmægler, og bilen blev opbevaret på et lager beliggende 8 km fra hovedaktionærens bopæl. I denne situation var der ikke den fornødne ”rådighed” over bilen.

Som følge af dommen har Skattestyrelsen nu ændret sin praksis på området, så det er nemmere at undgå beskatning af stilstandsforsikrede biler.

Betingelserne for skattefrihed

I overensstemmelse med dommen anerkender Skattestyrelsen nu, at rådigheden over en bil kan anses for afskåret, når bilen er stilstandsforsikret, og nummerpladerne er afmonteret og deponeret hos forsikringsselskabet eller en forsikringsmægler.

Desuden skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Der skal i husstanden være andre biler til rådighed, så husstandens transportbehov opfyldes.
  • Bilen skal kunne anvendes i forbindelse med de opgaver, der udføres i hovedaktionærselskabets interesser.
  • Bilen skal være placeret i en vis distance fra hovedaktionærens private bopæl.
  • Bilen må ikke benyttes i perioden (dvs. rådighedshindringen skal opretholdes).

Er disse betingelser opfyldt, vil rådigheden over firmabilen anses for afskåret.

Mulighed for genoptagelse

Med dommen fra 2019 er skattemyndighedernes hidtidige praksis blevet tilsidesat.

Medarbejdere, der er blevet beskattet af fri bil, men som efter de ovennævnte betingelser burde være fritaget for beskatning, kan derfor få genoptaget deres skatteansættelse og få tilbagebetalt den for meget betalte skat.

Der kan ske genoptagelse fra og med indkomståret 2010. Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen skal som udgangspunkt indsendes inden 31. juli 2020. For indkomstårene 2017 og frem vil der dog være en længere frist.

Hos Roesgaard hjælper vi dig gerne med råd og vejledning, hvis du vil stille ”sommerfirmabilen” i garagen for vinteren og undgå beskatning, eller har brug for hjælp til at få genoptaget tidligere års skatteansættelser.