Du kan nu ændre beskatningstidspunkt for modtagne covid-19-kompensationer

10. januar 2022

Du kan nu ændre beskatningstidspunkt for modtagne covid-19-kompensationer

Med henblik på at afbøde konsekvenserne af covid-19 i Danmark har Folketinget løbende vedtaget en række hjælpepakker, hvorved danske virksomheder har modtaget økonomisk hjælp. Den modtagne hjælp er skattepligtig for modtageren, men det har hidtil været uafklaret, hvornår virksomheder skal indregne modtagne covid-19-kompensationer i den skattepligtige indkomst. Folketinget har netop vedtaget en lov, som retter op herpå.

Mange virksomheder har været påvirket økonomisk af covid-19 og har i den forbindelse modtaget kompensationer fra staten til at afbøde konsekvenserne heraf. De modtagne kompensationer er skattepligtige for modtageren og skal indregnes i virksomhedens skattepligtige indkomst.

Det har dog hidtil været uafklaret, hvornår virksomheder skal indregne modtagne covid-19-kompensationer i den skattepligtige indkomst.

Problemstillingen har længe været anerkendt af skattemyndighederne. Folketinget har derfor nu vedtaget en lov, som sikrer, at virksomheder kan vælge mellem at medregne kompensationsbeløbet til beskatning i det år, hvor beløbet modtages eller at udskyde beskatningen.

Retserhvervelsestidspunktet

Hovedreglen i den danske skatteretslovgivning er, at det er retserhvervelsestidspunktet, der er styrende for, hvornår en indkomst skal beskattes. Det vil sige, at en skattepligtig indkomst skal beskattes, når en person har fået endelig ret til den.

Der har dog været tvivl om, hvornår retserhvervelsestidspunktet er for visse af covid-19-kompensationerne, idet kompensationerne er udbetalt i ét indkomstår, men myndighederne først har truffet endelig afgørelse om retten til kompensation i forbindelse med slutafregningen i et andet.

Valgfrihed

Med henblik på at skabe klarhed, sikkerhed og forudsigelighed om tidspunktet for beskatning af skattepligtige beløb modtaget i henhold til en hjælpepakke som følge af covid-19 har Folketinget nu vedtaget en lov, som sikrer, at modtagere af skattepligtige beløb, i henhold til en hjælpepakke, kan vælge mellem at medregne den modtagne kompensation til beskatning, i det år hvor beløbet er modtaget eller at udskyde beskatningen – dog højst til det indkomstår hvor der træffes endelig afgørelse om retten til beløbet.

Valgfriheden vil alene omfatte de ordninger, hvor der først skal træffes eller er truffet administrativ afgørelse om retten til beløbet efter udbetalingen.

Det følger af den vedtagne lov, at valget, som den skattepligtige træffer om beskatningstidspunktet, er bindende. For beløb der er udbetalt i indkomståret 2020 vil den skattepligtige dog kunne omgøre sit valg af, hvorvidt beløbet skal medregnes i indkomståret 2020 eller ej. Omvalg kan foretages til og med 30. juni 2022 og kan inden for denne frist også omfatte valg vedrørende indkomståret 2021. Et omvalg er bindende for virksomheden. Der kan med andre ord ikke søges om genoptagelse efterfølgende.

Har du behov for at drøfte fordele og ulemper i forhold til valg af beskatningstidspunkt for de kompensationer, du måtte have fået udbetalt, er du velkommen til at kontakte Roesgaard herom.

Skrevet af: