Forhøjede afskrivninger og fradrag for forsøg og forskning

26. april 2021

Forhøjede afskrivninger og fradrag for forsøg og forskning

Folketinget har nu vedtaget regler, som forhøjer grænsen for straksafskrivning af småaktiver og afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler. Samtidig forlænges den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Den 13. april 2021 vedtog Folketinget et lovforslag, som forbedrer virksomheders muligheder for fradrag og afskrivninger.

Loven indebærer bl.a., at:

  • udgifter til forsøg og forskning kan fradrages eller afskrives med 130 % i både 2020, 2021 og 2022.
  • der er mulighed for at afskrive på 116 % af anskaffelsessummen for fabriksnye driftsmidler anskaffet fra 23. november 2020 og til udgangen af 2022.
  • grænsen for straksafskrivning ved indkøb af småaktiver forhøjes fra 14.100 kr. til 30.000 kr. (2020-niveau)
     

Højere fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomhed

Virksomheder, som afholder udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, kan vælge, om udgifterne skal fradrages fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller afskrives med lige store årlige beløb over en periode på fem år.

For at give virksomhederne et større incitament til at foretage forsøg og forskning forhøjes fradraget gradvist til 110 % fra og med indkomståret 2026. I december 2020 vedtog Folketinget dog midlertidigt at forhøje skattefradraget til 130 % for udgifter afholdt til forsøg og forskning i indkomstårene 2020 og 2021. Med den netop vedtagne lov er det midlertidigt forhøjede skattefradrag forlænget til også at omfatte indkomståret 2022.

Ved forsøgs- og forskningsvirksomhed forstås originale undersøgelser, som retter sig mod at tilegne sig ny videnskabelig eller teknisk viden og forståelse, der primært sigter mod at nå nogle givne mål og resultater, som kan bruges rent praktisk. Det vil med andre ord sige anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.

Det samme gælder udgifter til grundforskning, der afholdes af en igangværende virksomhed. Ved grundforskning forstås originale undersøgelser med sigte på at opnå ny videnskabelig viden og forståelse, uden at undersøgelserne primært er rettet mod praktiske mål eller anvendelser.

De forsøgs- og forskningsudgifter, som berettiger til forhøjet fradrag, er eksempelvis:

Løn til relevante medarbejdere.

Udgifter til leje af og driftsudgifter til bygninger/lokaler, som anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Indkøb af materialer mv.

Indkøb af råstoffer.

Udgifter til indkøbt forskning, som udføres af andre.

De forsøgs- og forskningsudgifter, som IKKE berettiger til forhøjet fradrag, er eksempelvis:

Udgifter til uddannelse af medarbejdere.

Finansieringsudgifter.

Udgifter til erhvervelse og registrering af patenter.

Udgifter til erhvervelse af knowhow.

Udgifter til salgs- og markedsanalyser.

Køb af driftsmidler berettiger ikke til et forhøjet fradrag, men udgifter hertil kan straksfradrages efter afskrivningsloven, som nærmere beskrevet nedenfor.

Hvorvidt en udgift er omfattet af reglerne, vil altid afhænge af en konkret vurdering. Generelt skal der dog være tale om et udviklingsprojekt, som indeholder et nyhedselement og et element af kreativitet og usikkerhed.

Det ekstra skattefradrag kan fås for udgifter op til et loft på 845 mio. kr. i 2020 og 910 mio. i 2021 og 2022. For selskaber kan det ekstra fradrag dermed have en skatteværdi på op til 50 mio. kr. For sambeskattede selskaber gælder beløbsgrænserne dog for koncernen under ét.

For omkostninger ud over beløbsgrænserne gives der fradrag for 103 % af udgifterne i 2020 og 105 % af udgifterne i 2021.
 

Forhøjet afskrivningsgrundlag for driftsmidler

Udgifter til indkøb af maskiner, inventar og andet driftsmateriel eller fast ejendom kan ikke omfattes af fradragsretten for udgifter til forsøg og forskning, men kan trækkes fra eller afskrives efter de almindelige regler.

Med vedtagelsen af lovforslaget indføres dog et midlertidigt investeringsvindue med forhøjede skattemæssige afskrivninger for investeringer i maskiner og inventar.

Der vil således kunne foretages skattemæssige afskrivninger på et beløb svarende til 116 % af anskaffelsessummen for fabriksnye driftsmidler, som er anskaffet i perioden fra og med den 23. november 2020 og indtil 31. december 2022.

Det er en betingelse for det forhøjede afskrivningsgrundlag, at driftsmidlet udelukkende benyttes erhvervsmæssigt og ikke straksafskrives. Reglerne omfatter desuden ikke skibe, infrastrukturanlæg og maskiner, der drives af fossile brændsler. Der vil dog være et forhøjet afskrivningsgrundlag for motorkøretøjer med nummerplader, bortset fra personbiler.

Afskrivninger efter den nye ordning foretages frem til og med 2026 på en særskilt saldo med op 25 %.
 

Straksafskrivning af småaktiver

Det vedtagne lovforslag indebærer også en forhøjelse af beløbsgrænsen for straksafskrivning af udgifter til småaktiver fra 14.100 kr. til 30.000 kr. (2020-niveau).

Denne ændring vil have virkning for indkomstår, der udløber den 23. november 2020 eller senere. For selskaber, hvis indkomstår følger kalenderåret, vil den foreslåede forhøjelse derfor gælde fra og med indkomståret 2020.
 

Kontakt Roesgaard

Er du i tvivl om, hvorvidt du har mulighed for at udnytte ekstrafradraget, er du velkommen til at kontakte os.

Skrevet af: