Forhøjede afskrivninger og fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomhed

25. februar 2021

Forhøjede afskrivninger og fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomhed

Et nyt lovforslag vil forhøje grænsen for straksafskrivning af småaktiver og afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler. Samtidig lægges der op til en forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Skatteministeren har den 24. februar 2021 fremsat et lovforslag, som vil forbedre virksomhedernes muligheder for fradrag og afskrivning.

Lovforslaget betyder bl.a., at:

  • udgifter til forsøg og forskning kan fradrages eller afskrives med 130 % i både 2020, 2021 og 2022.
  • der bliver mulighed for at afskrive på 116 % af anskaffelsessummen for fabriksnye driftsmidler anskaffet fra 23. november 2020 og til udgangen af 2022.
  • grænsen for straksafskrivning ved indkøb af småaktiver forhøjes fra 14.100 kr. til 30.000 kr. (2020-niveau).

 

Højere fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomhed

Virksomheder, som afholder udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, kan vælge, om udgifterne skal fradrages fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller afskrives med lige store årlige beløb over en periode på fem år.

For at give virksomhederne et større incitament til at foretage forsøg og forskning, forhøjes fradraget gradvist til 110 % fra og med indkomståret 2026. I december 2020 vedtog Folketinget dog midlertidigt at forhøje skattefradraget til 130 % for udgifter afholdt til forsøg og forskning i indkomstårene 2020 og 2021, og dette ekstrafradrag foreslås nu forlænget til 2022.

Ekstrafradraget gives op til udgifter på maksimalt 845 mio. kr. i 2020 og 910 mio. kr. i 2021 og 2022. For selskaber kan det ekstra fradrag dermed have en skatteværdi på op til 50 mio. kr. For sambeskattede selskaber gælder beløbsgrænserne dog for koncernen under ét.

For omkostninger ud over beløbsgrænserne gives der fradrag for 103 % af udgifterne i 2020 og 105 % af udgifterne i 2021.

Skattemæssigt defineres forsøgs- og forskningsudgifter som ”anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.

De fradragsberettigede udgifter kan bl.a. omfatte løn, råstoffer samt leje/leasing af lokaler, maskiner, inventar og lignende driftsmidler mv. Derimod vil udgifter til eksempelvis uddannelse, salgs- og markedsanalyser, patent-, knowhow og licensarbejde som udgangspunkt ikke være omfattet af reglerne. Køb af driftsmidler er heller ikke omfattet, men udgifter hertil kan straksfradrages efter afskrivningsloven, som nærmere beskrevet nedenfor.

Hvorvidt en udgift er omfattet af reglerne, vil altid afhænge af en konkret vurdering. Generelt kræves det dog, at der er tale om et udviklingsprojekt, som indeholder et nyhedselement og et element af kreativitet og usikkerhed.

Mens Folketinget har øget skattefradraget for at give en større tilskyndelse til forsøgs- og forskningsvirksomhed, har Skattestyrelsen samtidig strammet sin praksis vedrørende reglerne, herunder i forbindelse med interne udviklingsprojekter omkring processer i produktion, markedsføring og salg samt udvikling af forretningskoncepter, it-systemer, arbejdsmiljø eller grøn omstilling.

Virksomheder, som fradrager udgifter til forsøg og forskning, bør derfor kunne dokumentere de afholdte udgifter samt formålet med og resultatet af disse, og herunder sikre, at virksomhedens udgifter er opdelt korrekt, sådan at udgifter til forsøg og forskning kan adskilles fra virksomhedens øvrige udgifter.

 

Skattekreditordningen er uændret

Som noget særligt for forsøgsudgifter, kan den skattemæssige værdi af underskud, der stammer fra udgifter til forsøg og forskning, som virksomheden har straksafskrevet, udbetales som en skattekredit.

Efter denne ordning kan der udbetales et beløb svarende til skatteværdien af underskud på op til 25 mio. kr., hvilket for selskaber svarer til et beløb på 5,5 mio. kr. Beløbsgrænsen gælder dog samlet for sambeskattede selskaber.

Den midlertidige forhøjelse af fradragsreglerne ændrer ikke på skattekreditordningen. Der kan således højst udbetales et beløb svarende til skatteværdien af de faktisk afholdte udgifter, og ikke af det nye ekstrafradrag.

Den del af det skattemæssige underskud, som ikke udbetales, vil dog fortsat kunne fremføres til modregning i virksomhedens fremtidige overskud.

 

Forhøjet afskrivningsgrundlag for driftsmidler

Udgifter til indkøb af maskiner, inventar og andet driftsmateriel eller fast ejendom kan ikke omfattes af fradragsretten for udgifter til forsøg og forskning, men kan trækkes fra eller afskrives efter de almindelige regler.

Med det nye lovforslag indføres dog et midlertidigt investeringsvindue med forhøjede skattemæssige afskrivninger for investeringer i maskiner og inventar.

Vedtages lovforslaget, vil der således kunne foretages skattemæssige afskrivninger på et beløb svarende til 116 % af anskaffelsessummen for fabriksnye driftsmidler, som er anskaffet i perioden fra og med den 23. november 2020 og indtil 31. december 2022.

Det er en betingelse for det forhøjede afskrivningsgrundlag, at driftsmidlet udelukkende benyttes erhvervsmæssigt og ikke straksafskrives. Reglerne omfatter desuden ikke skibe, infrastrukturanlæg og maskiner, der drives af fossile brændsler. Der vil dog være et forhøjet afskrivningsgrundlag for motorkøretøjer med nummerplader, bortset fra personbiler.

Afskrivninger efter den nye ordning foretages frem til og med 2026 på en særskilt saldo med op 25 %.

 

Straksafskrivning af småaktiver

Det er også foreslået at forhøje beløbsgrænsen for straksafskrivning af udgifter til småaktiver fra 14.100 kr. til 30.000 kr. (2020-niveau).

Denne ændring vil have virkning for indkomstår, der udløber den 23. november 2020 eller senere. For selskaber, hvis indkomstår følger kalenderåret, vil den foreslåede forhøjelse derfor gælde fra og med indkomståret 2020.

 

Kontakt Roesgaard

Da lovforslaget bygger på en politisk aftale indgået af et flertal i Folketinget, forventes det, at lovforslaget vedtages uden væsentlige ændringer.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har mulighed for at udnytte ekstrafradraget, er du velkommen til at kontakte os.

Skrevet af: