Fradrag for tab på debitorer

15. juni 2020

Fradrag for tab på debitorer

Tab på debitorer kan fradrages både skattemæssigt og momsmæssigt – hvis ellers betingelserne er opfyldt.

Som følge af Coronakrisen er der mange, som har fået likviditetsmæssige udfordringer, og flere virksomheder oplever derfor, at kunderne ikke er i stand til at betale for leverede varer eller ydelser.

Lider din virksomhed tab på sine kunder, kan tabet ofte fradrages momsmæssigt og/eller skattemæssigt. Du må dog først sikre dig, at betingelserne for fradrag opfyldes.

Vi giver her et kort overblik over reglerne:

Betingelser for momsfradrag

Har din virksomhed faktureret en kunde med moms, men kunden ikke betaler fakturaen, er det muligt at få momsen retur som et fradrag for tab på debitorer.

Med fradraget korrigeres momsgrundlaget med fakturabeløbet ekskl. moms. Dermed sikres det, at virksomheden ikke kommer til at betale moms af en omsætning, som den ikke har haft, da købesummen ikke er blevet betalt. Fradraget foretages dog først i den momsperiode, hvor tabet konstateres.

Det er en betingelse for fradraget, at der er sket levering af momspligtige varer eller ydelser, og at momsen er korrekt angivet. Der er ikke adgang til fradrag for tab på debitorer, hvis der efter en konkret vurdering ikke er tale om et sædvanligt tilgodehavende for salg af varer eller ydelser, men for eksempel et lån. Der er heller ikke fradrag for momsfri tilgodehavender, herunder renter og rykkergebyrer.

Fradraget forudsætter desuden, at der er konstateret et tab efter en gennemført rykkerprocedure mv.:

 

Fordringer under 3.000 kr.

Virksomheden skal forgæves have rykket debitor.

Fordringer på mellem 3.000 kr. og 10.000 kr. Virksomheden skal have gennemført en reel rykkerprocedure, og fordringen skal efter en konkret vurdering af debitors betalingsevne kunne anses for tabt.
Fordringer på over 10.000 kr. Fordringen skal være taget til inkasso via advokat eller inkassofirma og herefter være konstateret tabt eller efter en konkret vurdering kunne anses for tabt.

 

Efter inkasso kan tabet endeligt konstateres ved forgæves fogedforretning, herunder hvis en anden kreditor inden for de seneste 6 måneder forgæves har søgt at foretage udlæg. En fordring kan dog også anses for tabt, hvis det efter en forgæves inkassoprocedure og en konkret vurdering af skyldnerens betalingsevne vurderes, at yderligere inddrivelsesskridt ikke vil stå mål med fordringens størrelse og omkostningerne til inddrivelsen. Det er her normalt en forudsætning for fradrag, at handelsbetingelsen med kunden er ophørt.

Tabet kan også konstateres, hvis der indgås aftale om en samlet frivillig akkord.

Er skyldneren gået konkurs eller under rekonstruktion, anses tabet først for konstateret ved konkursboets eller rekonstruktionens (tvangsakkordens) afslutning. Virksomheden kan dog foretage momsfradrag på et tidligere tidspunkt, hvis den fra kurator/tilsyn modtager besked om, at der ikke forventes at blive (fuld) dækning. Tabet reguleres så efterfølgende i forhold til den endelige dividende.

Virksomheden må i alle tilfælde kunne dokumentere, at betingelserne for momsfradrag er opfyldt, herunder ved at fremlægge dokumentation i form af fakturaer, rykkere, inkassobreve og evt. breve fra kurator. Virksomhedens regnskabsmateriale skal desuden vise, hvordan de udestående fordringer er behandlet.

Husk derfor altid at gemme denne dokumentation i forbindelse med bogføring af debitortab, herunder bogføring af hensættelser til debitortab.

Betingelser for skattefradrag

Tab på debitorer kan også fradrages skattemæssigt.

Også skattemæssigt er det som udgangspunkt et krav, at debitortabet er endeligt konstateret og kan opgøres. Ligesom i momsreglerne er det derfor en betingelse, at der er foretaget effektive inddrivelsesskridt, som står mål med fordringen.

Der gælder dog visse begrænsninger for tab på koncernforbundne selskaber, herunder hvor et tilgodehavende for varer eller ydelser har fået karakter af et almindeligt udlån.

Virksomheder med et betydeligt antal debitorer, herunder f.eks. virksomheder, som sælger på afbetaling, kan på grundlag af de historiske erfaringer foretage løbende fradrag af en procentvis nedskrivning af debitorer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Selskaber kan desuden vælge at anvende lagerprincippet i forhold til tilgodehavender fra salg af varer og ydelser. I så fald kan der med udgangspunkt i den individuelle værdiansættelse af debitorerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen også skattemæssigt foretages fradrag for debitortab.

Likviditetsmæssige overvejelser

Som en del af Corona-hjælpepakkerne er fristerne for indberetning og betaling af moms blevet udskudt.

Virksomheder, der som følge af f.eks. svigtende omsætning og/eller momsfradrag for debitortab får et momstilgodehavende (negativ moms), bør dog angive momsen til de oprindelige frister. Det sikrer, at virksomheden kan få pengene udbetalt hurtigst muligt.

Ring til os, hvis du har brug for at drøfte reglerne omkring moms og skattemæssige fradrag for debitortab.

Skrevet af: