Generationsskifte til fonde

24. oktober 2019

Generationsskifte til fonde

Et nyt lovforslag vil gøre det muligt at overdrage selskaber til erhvervsdrivende fonde uden beskatning. Fordelene ved den nye model er dog begrænsede.

Skatteministeriet har nu efter et langt tilløb sendt et lovforslag i høring, som vil gøre det muligt at overdrage selskaber til en erhvervsdrivende fond uden beskatning. Det skal dels lette generationsskifter af selskaber, dels give et incitament til øget fondseje i erhvervslivet. De nye regler indeholder dog flere begrænsninger og stramninger i forhold til de muligheder, der gælder i dag, herunder for ejendomsselskaber.

Det er også i dag muligt at overdrage et selskab til en erhvervsdrivende fond. Hvis en person overdrager aktier til en fond, anses aktierne dog for at være afstået til markedsværdien, sådan at personen beskattes af en eventuel avance. Det gælder, selv om overdragelsen sker uden vederlag. Overtager en fond aktier i et selskab ved arv eller gave, kan der også blive udløst boafgift eller beskatning af fonden. Skal fonden tilgodese medlemmer af en bestemt familie, skal der betales en afgift på 20 procent af gavens værdi.

Med den rette planlægning er det dog allerede i dag muligt at stifte en fond uden beskatning. Ejer man et selskab via et holdingselskab, kan holdingselskabet nemlig inden for visse rammer overdrage sine aktier til en fond helt uden beskatning. Det er dog her en betingelse, at overdragelsen ikke sker i den personlige ejers private interesse, da der i så fald kan ske udbyttebeskatning af kapitalejeren.

De nye regler vil afskære muligheden for via holdingselskaber at stifte almenvelgørende fonde mv. uden udbyttebeskatning. I stedet åbnes der dog op for, at man under visse betingelser, kan overdrage selskaber til fonde med skattemæssig succession, sådan som det også kendes ved generationsskifter til familiemedlemmer og nære medarbejdere. For en del selskaber betyder det dog samlet set en forringelse af generationsskiftemulighederne til fonde.

Den nye beskatningsmodel
Det nye lovforslag vil gøre det muligt at overdrage aktier mv. til erhvervsdrivende fonde uden beskatning af stifteren (overdrageren) og uden betaling af afgift. I forbindelse med overdragelsen skal der i stedet opgøres en udskudt skat baseret på stifterens avance på overdragelsestidspunktet og den skattesats, der gælder for fonden (p.t. 22 procent). Denne udskudte skatteforpligtelse, kaldet en ”stifterskat”, skal herefter forrentes og afdrages af fonden ved fondens eventuelle afståelse af aktier i det overdragne selskab og/eller ved fondens modtagelse af udbytte på de overdragne aktier. Stifterskatten kan dog reduceres ved for eksempel fradragsberettigede almennyttige eller almenvelgørende uddelinger.

Det vil være en betingelse, at fonden er en erhvervsdrivende fond, som har til formål at eje og drive selskabets virksomhed. Fonden kan også have almennyttige eller almenvelgørende formål men må ikke tilgodese stifteren eller dennes familiemedlemmer økonomisk.

Fonden skal desuden blive ejer af mere end 50 procent af stemmerettighederne og mindst 25 procent af kapitalandelene, inklusive udbytterettigheder, i det overdragne selskab, og skal som udgangspunkt have en bestemmende indflydelse i både dette selskab og dets eventuelle datterselskaber.

Endelig må det overdragne selskab ikke være en ”pengetank”. Modellen vil således ikke kunne bruges ved overdragelse af selskaber, hvis virksomhed i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse i fast ejendom, kontanter, værdipapirer eller lignende. Kravet herom skal være opfyldt både på overdragelsestidspunktet og i en efterfølgende periode på fem år. Ligesom i de gældende regler for generationsskifter mellem personer vil blandt andet udlejningsvirksomheder og ejendomsselskaber derfor ikke kunne overdrages uden beskatning. For denne type virksomheder medfører de nye regler derfor en forringelse af generationsskiftemulighederne.

Skrevet af: