Gode skatteråd inden nytår

18. december 2019

Gode skatteråd inden nytår

Inden årsskiftet bør du overveje, om der er noget, du kan gøre i 2019 for at undgå at betale for meget i skat. Få her et overblik over gode skatteråd, som du kan drage fordel af.

Gaver til nærtstående
Julen er gavernes tid, og har du ikke allerede givet dine børn afgiftsfri gaver i år, kan det stadig nås.

I 2019 kan du afgiftsfrit give gaver på op til 65.700 kr. til børn, stedbørn, børnebørn, forældre og bedsteforældre. Beløbsgrænsen for gaver til svigerbørn er på 23.000 kr.

Den afgiftsfri bundgrænse gælder for hver gavegiver, så ægtefæller har mulighed for at give afgiftsfri gaver til hvert barn og barnebarn på op til 131.400 kr. i 2019 Det kan være fordelagtigt sammenlignet med boafgiften på 15% ved et fremtidigt dødsboskifte.

»Et uudnyttet bundfradag kan ikke overføres tlil næste indkomstår, så går du med tanker om at give dine nærmeste en gave, bør du gøre det inden årsskiftet.«

Den afgiftsfri beløbsgrænse kan også anvendes til hel eller delvis eftergivelse af tilgodehavender. En gave bør dog i alle tilfælde kunne dokumenteres skriftligt. Desuden kan gavegiveren i et gavebrev bestemme, at gaven skal være gavemodtagerens særeje samt medtage andre relevante vilkår. 

Overdragelse af ejendomme til nærtstående
Overdrages fast ejendom til den nærmeste familie, kan det som udgangspunkt ske til en værdiansættelse svarende til senest offentliggjorte ejendomsvurdering +/- 15%. Dette gælder dog kun, hvis ejendommen ikke siden den seneste ejendomsvurdering har undergået ændringer i form af væsentlig ombygning eller ændrede anvendelsesmuligheder mv.

Når de nye ejendomsvurderinger udsendes fra 2020, kan det mange steder i landet blive væsentligt dyrere at overdrage fast ejendom til nærtstående.

Sidste udkald for billige generationsskifter
Regeringen har fremsat et lovforslag, der betyder, at den nedsatte bo- og gaveafgift på 6% ved overdragelse af aktive erhvervsvirksomheder tilbagerulles. Gaveafgiften stiger til 15%, hvilket gør generationsskifte af selskaber og virksomheder dyrere.

Lovforslaget giver samtidig bedre mulighed for henstand med betaling af gave- eller boafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder, men henstandsbeløbet skal ifølge lovforslaget forrentes med en standardsats, som i 2019 er på 2,7%.

Lovændringen forventes at træde i kraft fra årsskiftet, og det er nu derfor sidste udkald for at generationsskifte til nedsat afgift.

Støtte til almenvelgørende formål
Du kan i 2019 opnå fradrag på op til 16.300 kr. for bidrag til velgørende formål som f.eks. nødhjælpsorganisationer. For at få fradrag skal du oplyse dit CPR-nr. til bidragsmodtageren, som herefter indberetter bidraget til Skattestyrelsen. Bidraget skal således ikke angives på bidragsgiverens forskuds- eller årsopgørelse.

Pensionsopsparinger
Ved indbetaling til pensionsordninger med løbende udbetalinger, herunder ratepensioner og ophørende livrenter, samt indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, kan du årligt opnå et fradrag i den personlige indkomst på op til 55.900 kr. (2019).

»Hvis du ikke allerede har indbetalt op til grundbeløbet i 2019, bør du overveje at gøre det for at få fuld fradragsværdi for indbetalingen.«

Ved indbetalinger til livsvarige livrenter (alderspension), hvor indbetalingerne løber over en periode på mindst ti år, er der ingen begrænsninger i adgangen til fradrag. Løber indbetalingsordningen over mindre end ti år, vil fradraget blive fordelt over ti år.

Det nye pensionsfradrag
Med det nye pensionsfradrag er det endnu mere attraktivt at spare op til pensionen, da det omfatter alle indbetalinger på fradragsberettigede ordninger på op til 71.500 kr. (2019), dvs. ratepensioner og livrenter fratrukket summen af de skattepligtige udbetalinger fra pensionsordninger i årets løb. Det ekstra pensionsfradrag fratrækkes i den skattepligtige indkomst.

I 2019 kan du således få et ekstra fradrag på 8% ved at indbetale til disse ordninger, hvis der er mere end 15 år til pensionsalderen. Er der mindre end 15 år, til du går på pension, får du et yderligere fradrag på 22% i 2019.

Aldersopsparing
Der opnås ikke fradrag for indbetalinger på en privattegnet aldersopsparing. Lønmodtagere kan heller ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst se bort fra arbejdsgivers indbetaling af bidrag til en arbejdsgiveradministreret aldersopsparing.

Der kan årligt indbetales 5.200 kr. (2019) på ordningen, uden at der herved udløses afgift. Er der kun fem år til pensionsalderen, kan du årligt indbetale 46.000 kr. (2019) på aldersopsparingen.

Selvom der ikke er fradragsret for indbetalinger på aldersopsparinger, er der dog fordele herved, idet afkastbeskatningen på ordningen er meget lav, og udbetalinger ikke beskattes eller fratrækkes i offentlige ydelser som folkepension.

Pension for selvstændigt erhvervsdrivende
Du kan læse mere om selvstændigt erhvervsdrivendes muligheder for pensionsopsparing i vores seneste nyhedsbrev ”Bør selvstændigt erhvervsdrivende give sig selv en ekstra julegave i år”.

Salg af aktier
Har du solgt aktier med tab i årets løb, kan tabet fradrages skattemæssigt. Du kan eventuelt overveje at sælge aktier, så tabet realiseres inden årets udgang.

For at opnå fradrag for tab ved salg af børsnoterede aktier, skal aktierne være erhvervet den 1. januar 2006 eller senere, og Skattestyrelsen skal være oplyst om købet. Tabet kan fradrages i udbytter og gevinster fra andre børsnoterede aktier.

Tab på unoterede aktier modregnes i anden aktieindkomst, herunder udbytter. Bliver aktieindkomsten negativ, kan skatteværdien fratrækkes i skatten af anden indkomst.

I nogle situationer bør du også overveje at sælge aktier og anparter, hvor der er en gevinst. Visse kapitalejere, som har erhvervet unoterede aktier og anparter før den 19. maj 1993 (eller senere med skattemæssig succession), er i dag berettiget til et nedslag i den skattepligtige fortjeneste på op til 25%. Dette ejertidsnedslag afskaffes fra den 1. februar 2020, og der vil være en væsentligt højere beskatning ved et aktiesalg. Det kan derfor med fordel overvejes at overdrage hovedaktionæraktier inden denne dato, f.eks. ved overdragelse til et holdingselskab eller lignende.

Håndværker- og servicefradrag
På helårsbolig eller fritidsbolig kan private årligt få fradrag for arbejdslønnen til en række serviceydelser og grøn istandsættelse, som er udført i årets løb.

Servicefradraget er på 6.100 kr. pr. person (i 2019) og kan bruges, når der er udført serviceydelser i hjemmet som f.eks. rengøring, havearbejde, børnepasning og vinduespudsning.

Håndværkerfradraget er på 12.200 kr. pr. person (i 2019) og kan bruges, når der udføres håndværksydelser i form af diverse energibesparende foranstaltninger, f.eks. isolering af tag, udskiftning af vinduer og installation af tyverialarm.

»I alt kan du opnå fradrag på 18.300 kr. (2019) for udførte service- og håndværksydelser.«

Har du endnu ikke udnyttet rammen, kan det stadig nås.

Husk at du som skattepligtig selv skal give Skattestyrelsen de nødvendige oplysninger for at opnå fradraget.

Forskudsopgørelsen for 2020
Skattestyrelsen har åbnet for adgang til forskudsopgørelsen for 2020, som viser forventet indkomst, fradrag og skattebetaling for det kommende år.

For at sikre at du løbende betaler den korrekte skat, er det en god idé at gennemgå forskudsopgørelsen, så den er retvisende. Er der sket ændringer i dine forhold, som kan have betydning for skatten, bør du korrigere oplysningerne i din forskudsopgørelse. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis du er blevet gift eller skilt, har skiftet arbejdssted, forventer en højere eller lavere indtægt, har ændringer i transportvejen til og fra arbejde eller har købt eller solgt fast ejendom.

Skrevet af: