Godtgørelse af elafgift til rumvarme – hvad kan du spare?

16. februar 2021

Godtgørelse af elafgift til rumvarme – hvad kan du spare?

Både momsregistrerede virksomheder og private har bedre mulighed for at få godtgjort elafgift.

Fra årsskiftet kan momsregistrerede virksomheder få næsten fuld godtgørelse af elafgift, uanset om afgiften betales af elektricitet anvendt til belysning, produktion, rumopvarmning eller køling.

De nye regler medfører en stor administrativ lettelse for mange virksomheder, og afgiften er også lempet for private, der opvarmer boligen med elektricitet.
 

Godtgørelse af elafgift

Elektricitet pålægges i dag en afgift på 90 øre pr. kWh. Momsregistrerede virksomheder kan dog få godtgjort afgiften af elektricitet brugt til procesformål, bortset fra en minimumsafgift på 0,4 øre pr. kWh. Det gælder bl.a. for elektricitet brugt til belysning, it-udstyr, drift af maskiner og produktionsanlæg.

Ved forbrug af elektricitet til rumvarme, varmt vand og aircondition har der hidtil kun været mulighed for at få delvis godtgørelse af afgiften. Det har bl.a. været relevant for elektricitet anvendt i vandvarmere, varmepumper og elradiatorer. Desuden er der blevet opkrævet afgift ved nyttiggørelse af overskudsvarme til rumopvarmning.
 

De nye regler

Fra årsskiftet er reglerne blevet væsentligt forenklet. Fra 1. januar kan momsregistrerede virksomheder således få godtgjort elafgiften, på nær 0,4 øre pr. kWh, uanset om elektriciteten bruges til proces eller rumvarme. Der er derfor ikke længere behov for separate målere på elektriske radiatorer og vandvarmere mv. eller for opgørelse af afgift ved udnyttelse af overskudsvarme.

Frem til 31. december 2022 kan virksomheder inden for de liberale erhverv kun få godtgjort elafgift af el til rumopvarmning mv. men ikke for el brugt til procesformål. Det gælder bl.a. arkitekter, ejendomsmæglere, landinspektører, rådgivende ingeniører, reklamebureauer, advokater og revisorer. Indtil denne dato skal liberale erhverv derfor fortsat måle elforbruget til rumvarme mv.

Virksomhederne kan generelt få godtgjort elafgiften i samme omfang, som de kan fratrække moms af den indkøbte elektricitet. Det er derfor kun momsregistrerede virksomheder, der er berettiget til afgiftsgodtgørelse.

Også private får en lempelse af den såkaldte elvarmeafgift. Af forbrug af elektricitet i ferielejligheder til eget brug, sommerhuse og helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet, skal der således nu kun betales en nedsat afgift på 0,8 øre pr. kWh af den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh årligt.

Ændringerne kan kort sammenfattes således:

 

2020

2021

Elafgift

89,2 øre/kWh

90,0 øre/kWh

Godtgørelse proces

88,8 øre/kWh

89,6 øre/kWh

Godtgørelse rumvarme

68,2 øre/kWh

89,6 øre/kWh

Elvarmeafgift

21,0 øre/kWh

  0,8 øre/kWh


Højere afgift på fossile brændsler og vand

De nye afgiftsregler skal motivere til en større brug af eldrevne varmepumper og overskudsvarme, så varmeproduktionen i højere grad end i dag kan baseres på grøn energi. Samtidig med lempelserne på elafgiften sker der derfor også en forhøjelse af afgiften på fossile brændsler og drivhusgasser.

Vandafgiften forhøjes fra og med 1. februar 2021 med 19 øre pr. m3 svarende til det gældende drikkevandsbidrag, der er ophørt med virkning fra 1. januar 2021. Afgiften udgør herefter 6 kr. og 37 øre pr. m3.
 

Husk fordeling ved udlejning

Adgangen til godtgørelse af elafgift står også åben for udlejere af havnepladser og campingpladser, men bortset herfra skal man som udlejer af fast ejendom være opmærksom på, om ejendommens elforbrug vedrører udlejningsvirksomheden eller lejerne.

Elektricitet, der forbruges på en ejendoms fællesarealer, anses som udgangspunkt for at være forbrugt af udlejer, sådan at udlejer kan få godtgjort afgiften, hvis ejendommen er frivilligt momsregistreret.

For elektricitet, der forbruges af lejerne, er det derimod lejerne, der kan søge om afgiftsgodtgørelse, forudsat at de opfylder betingelserne for dette, og forudsat at udlejer viderefakturerer elforbruget og elafgiften til lejerne.

Muligheden for godtgørelse af elafgift kan dermed afhænge af, om elafgiften indregnes i huslejen eller viderefaktureres til lejerne.

Skrevet af: