Husk at indberette kontrollerede transaktioner ved selvangivelsen for 2020

23. april 2021

Husk at indberette kontrollerede transaktioner ved selvangivelsen for 2020

Hovedaktionærer og nærtstående medaktionærer skal ved selvangivelsen for 2020 oplyse om eventuelle transaktioner med deres selskaber. Skattestyrelsen har i år udarbejdet en ny blanket, som kun er beregnet til fysiske personer, hvor den tidligere blanket var en blanding mellem oplysninger for selskaber og fysiske personer. Indberetningen bør derfor i år være mere intuitiv for hovedaktionærer.

Ved overdragelse af varer og ydelser mv. mellem koncernforbundne selskaber eller mellem en hovedaktionær og dennes selskab mv., skal priser og vilkår svare til, hvad der ville være aftalt mellem uafhængige parter. 

Er du omfattet af reglerne om transfer pricing, skal der oplyses om dette ved selvangivelsen, ligesom der som hovedregel skal udarbejdes  skriftlig dokumentation for, hvordan de aftalte priser og vilkår er fastsat. 

Skattemyndighederne skærpede fra og med indkomståret 2019 sin praksis, sådan at alle hovedaktionærer og nærtstående medaktionærer skal oplyse om transfer pricing ved selvangivelsen for 2019. Denne praksis er også gældende for indkomståret 2020.

Da der sidste år skulle indberettes kontrollerede transaktioner for indkomståret 2019, gav indberetningsløsningen og den relevante blanket (05.021) en del udfordringer for mange hovedaktionærer. På den baggrund har Skattestyrelsen udarbejdet en ny digital blanket (04.021), som kun er beregnet til fysiske personer, hvor den tidligere blanket var en blanding mellem oplysninger for selskaber og fysiske personer. Indberetningen bør derfor i år være mere intuitiv for hovedaktionærer.

Den nye digitale blanket findes indtil videre kun på dansk: Skat.dk: 04.021 - Kontrollerede transaktioner
 

Udvidet oplysningspligt for selskaber og hovedaktionærer

Efter Skattestyrelsens praksis skulle skattepligtige indtil indkomståret 2019 ikke oplyse om eller udarbejde dokumentation for kontrollerede transaktioner på mindre end 5 mio. kr. 

Efter kritik fra Rigsrevisionen ændrede Skattestyrelsen imidlertid denne praksis, sådan at skattepligtige fra indkomståret 2019 skulle oplyse Skattestyrelsen om kontrollerede transaktioner uanset den beløbsmæssige størrelse. Denne praksis er fortsat gældende, hvorfor skattepligtige ligeledes skal oplyse Skattestyrelsen om kontrollerede transaktioner uanset den beløbsmæssige størrelse for indkomståret 2020.

Oplysningspligten gælder for alle kapitalejere, som enten alene eller sammen med nærtstående personer kontrollerer mere end 50 % af selskabskapitalen eller 50 % af stemmerne i et selskab og har transaktioner med dette.  

Oplysningspligten gælder derfor ikke kun for hovedaktionærer i traditionel forstand, men også for hovedaktionærens nærtstående, som også ejer kapitalandele i selskabet. Nærtstående omfatter i den sammenhæng ægtefælle, børn og børnebørn, herunder adoptivbørn, samt deres eventuelle ægtefælle, forældre og bedsteforældre. 

De kontrollerede transaktioner, som fremover skal indberettes, kan for eksempel være: 

  • mellemværender mellem selskabet og hovedaktionæren og forrentningen heraf. 
  • udlejning af fast ejendom, driftsmidler og lignende mellem hovedaktionær og selskab. 
  • køb eller salg af aktiver, varer eller tjenesteydelser mellem selskab og hovedaktionær. 

Oplysningspligten gælder, uanset om der faktisk har været kontrollerede transaktioner, og uanset om eventuelle transaktioner er sket med eller uden vederlag. Hovedaktionærer, som defineret ovenfor, skal desuden afgive oplysningerne til Skattestyrelsen, uanset om Skattestyrelsen også har modtaget oplysningerne fra selskabet. 

Hovedaktionærens løn og udbytte er dog undtaget fra det specifikke oplysningskrav og skal derfor ikke indberettes særskilt. 

Manglende eller mangelfuld afgivelse af oplysningerne kan medføre skattetillæg og bøde. 
 

Kontakt Roesgaard

Har du eller din virksomhed behov for konkret rådgivning omkring reglerne om transfer pricing, korrekt udfyldelse af oplysningsskemaet og udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation, er du velkommen til at kontakte os. 

Skrevet af:

Jens Amstrup Møller

Jens Amstrup Møller

Jurist

40 14 34 81  ·  jam@roesgaard.dk