Husk at indberette kontrollerede transaktioner ved selvangivelsen for 2021

15. juni 2022

Husk at indberette kontrollerede transaktioner ved selvangivelsen for 2021

Hovedaktionærer og nærtstående medaktionærer skal ved selvangivelsen for 2021 oplyse om eventuelle transaktioner med deres selskaber. Fristen for indberetningen er den 30. juni 2022. Til brug for indberetningen skal bruges den af Skattestyrelsen udarbejdede digitale blanket for fysiske personer.

Ved overdragelse af varer og ydelser mv. mellem koncernforbundne selskaber eller mellem en hovedaktionær og dennes selskab mv., skal priser og vilkår svare til, hvad der ville være aftalt mellem uafhængige parter. 

Er du omfattet af reglerne om transfer pricing, skal der oplyses om dette ved selvangivelsen, ligesom der som hovedregel skal udarbejdes skriftlig dokumentation for, hvordan de aftalte priser og vilkår er fastsat. 

Skattemyndighederne skærpede fra og med indkomståret 2019 deres praksis, sådan at alle hovedaktionærer og nærtstående medaktionærer skal oplyse om transfer pricing ved selvangivelsen for 2019. Denne praksis er stadig gældende for indkomståret 2021.

Til brug for indberetningen har Skattestyrelsen udarbejdet en digital blanket (04.021), som kun er beregnet til fysiske personer.

Den nye digitale blanket findes indtil videre kun på dansk: Skat.dk: 04.021 - Kontrollerede transaktioner

 

Udvidet oplysningspligt for selskaber og hovedaktionærer

Oplysningspligten gælder for alle kapitalejere, som, enten alene eller sammen med nærtstående personer, kontrollerer mere end 50 % af selskabskapitalen eller 50 % af stemmerne i et selskab og har transaktioner med dette.  

Oplysningspligten gælder derfor ikke kun for hovedaktionærer i traditionel forstand men også for hovedaktionærens nærtstående, som også ejer kapitalandele i selskabet. Nærtstående omfatter i den sammenhæng ægtefælle, børn og børnebørn, herunder adoptivbørn, samt deres eventuelle ægtefælle, forældre og bedsteforældre. 


De kontrollerede transaktioner, som fremover skal indberettes, kan f.eks. være: 

  • mellemværender mellem selskab og hovedaktionær og forrentningen heraf. 
  • udlejning af fast ejendom, driftsmidler og lignende mellem hovedaktionær og selskab. 
  • køb eller salg af aktiver, varer eller tjenesteydelser mellem selskab og hovedaktionær. Oplysningspligten gælder, uanset om der faktisk har været kontrollerede transaktioner, og uanset om eventuelle transaktioner er sket med eller uden vederlag. Hovedaktionærer, som defineret ovenfor, skal desuden afgive oplysningerne til Skattestyrelsen, uanset om Skattestyrelsen også har modtaget oplysningerne fra selskabet. 

Hovedaktionærens løn og udbytte er dog undtaget fra det specifikke oplysningskrav og skal derfor ikke indberettes særskilt. 

Manglende eller mangelfuld afgivelse af oplysningerne kan medføre skattetillæg og bøde. 


Kontakt Roesgaard

Har du eller din virksomhed behov for konkret rådgivning omkring reglerne om transfer pricing, korrekt udfyldelse af oplysningsskemaet og udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation, er du velkommen til at kontakte os. 

Skrevet af: