Husk fristen for momsrefusion i andre EU-lande

23. september 2019

 Husk fristen for momsrefusion i andre EU-lande

Momsregistrerede virksomheder kan få refunderet moms betalt i andre EU-lande. Ansøgning om momsrefusion for køb foretaget i 2018 skal dog indgives senest den 30. september 2019. Har man foretaget indkøb i Storbritannien, skal man være særligt opmærksom på grund af Brexit.

Virksomheder med aktiviteter i udlandet har mulighed for at søge den udenlandske moms tilbagebetalt. Fristen for at søge om momsrefusion i EU er den 30. september i året efter afholdelse af udgiften, og fristen for at søge om momsrefusion for køb foretaget i 2018 er således mandag d. 30. september 2019.

Betingelser for momsrefusion i andre EU-lande
For at være berettiget til momsrefusion, skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Virksomheden må ikke være momsregistreret i det EU-land, hvor varerne eller ydelserne er købt.
 2. Indkøbene skal vedrøre virksomhedens momspligtige aktiviteter.
 3. Der tilbagebetales kun moms af beløb, som overstiger minimumsgrænsen i det enkelte EU-land.
 4. Ansøgningen skal omfatte en periode på mindst tre måneder og højst ét kalenderår.
 5. Ansøgningen skal indsendes inden fristen den 30. september.

Det er som udgangspunkt ikke et krav, at der fremsendes købsbilag på de enkelte udgifter. En del lande kræver dog, at der vedhæftes en kopi af købsbilaget, hvis fakturaværdien ekskl. moms overstiger 1.000 EUR (250 EUR for brændstof).

Indkøb hvor købsmomsen kan søges retur omfatter blandt andet:

 • Brændstof
 • Udlejning af transportmidler
 • Udgifter vedrørende transportmidler
 • Vejafgift og bompenge
 • Rejseomkostninger (taxi, bus, tog mv.)
 • Udgifter til logi
 • Fødevarer, drikkevarer og restaurantydelser
 • Udgifter til entre til messer o.lign.
 • Udgifter til underholdning, repræsentation mv.
 • Andre udgifter

Vær opmærksom på, at det er fradragsreglerne i det land, hvor udgiften er betalt, som afgør, hvilke udgifter der kan søges godtgjort - og i hvilket omfang.

Refusionsbeløbet bliver indbetalt direkte på virksomhedens konto fra myndighederne i EU-landet.

En udgift til moms der kunne være blevet refunderet, men som ikke er blevet tilbagesøgt kan efter Skattestyrelsens praksis ikke fratrækkes i virksomhedens skatteregnskab.

Momsrefusion uden for EU
I mange ikke-EU-lande, herunder f.eks. Norge og Schweiz, er der mulighed for momsrefusion af en række erhvervsmæssige udgifter afholdt i landet.

Ansøgningsfristen for tilbagesøgning af moms i ikke-EU-lande er som hovedregel den 30. juni i kalenderåret efter, at udgiften er afholdt.

Godtgørelsen er også betinget af, at virksomheden ikke har haft registreringspligtige aktiviteter og afhænger af fradragsreglerne i det pågældende land. Ansøgninger skal ske på specifikke blanketter, som fås ved henvendelse ved ambassader i Danmark og sendes til myndighederne i det pågældende land sammen med de originale bilag.

Brexit: Søg om momsrefusion for 2018 og 2019
Storbritanniens udtrædelse af EU er foreløbig udskudt til senest den 31. oktober 2019.

Hvis der bliver indgået en udtrædelsesaftale, vil Storbritannien træde ud af EU den 1. i den efterfølgende måned. Derefter vil der være en overgangsperiode på minimum to år, hvor reglerne for samhandel mellem EU og Storbritannien vil blive opretholdt uændret.

Bliver der ikke indgået en udtrædelsesaftale, skal virksomheder fra den 1. november 2019 følge de almindelige regler for tredjelande ved handel med Storbritannien. Det kan få stor betydning for virksomhedernes told-, skatte-, afgifts- og momsforhold.

Vi anbefaler derfor, at virksomhederne snarest muligt og inden fristen den 30. september søger om momsrefusion for udgifter afholdt i Storbritannien i kalenderåret 2018.

Derefter – og senest den 31. oktober 2019 – kan der søges om refusion for udgifter afholdt i perioden fra den 1. januar 2019 og frem til 31. oktober. Dermed kan momsrefusionen forventes at følge den sædvanlige EU-procedure.

Det er uafklaret, hvordan udgifter der afholdes hen over Brexit-datoen vil blive behandlet. Skattestyrelsen har dog oplyst, at man indtil videre vil opretholde proceduren, da det forhåbentligt også efter et Brexit vil være muligt at kommunikere digitalt med det britiske refusionssystem.