Husk at indbetale acontoskat senest 1. februar 2019

23. januar 2019

Husk at indbetale acontoskat senest 1. februar 2019

Der er to typer acontoskat. Den ordinære acontoskat beregnes af Skat på baggrund af de seneste tre års skattepligtige indkomst, mens den frivillige acontoskat kan justeres af selskabet ud fra forventet skattepligtig indkomst eller under hensyntagen til selskabets likviditet.

Ordinær acontoskat
1. og 2. rate af den ordinære acontoskat blev betalt henholdsvis 20. marts 2018 og 20. november 2018.

Frivillig acontoskat
Forventer selskabet en større indkomst i 2018 end i indkomstårene 2014, 2015 og 2016, kan selskabet supplere den ordinære acontoskat med en frivillig indbetaling senest den 1. februar 2019.

Kan det betale sig?
Hvorvidt det kan betale sig at indbetale mere eller mindre end de pålagte acontoskatterater, kræver en individuel vurdering af selskabets forhold såsom indkomst, likviditet og rentevilkår for ind- eller udlån.

I tider med negative renter og positiv likviditet kan det være bedre at indbetale selskabsskat som frivillig acontoskat. Det er vigtigt, at den likviditet, som indbetales, kan undværes minimum til november 2019, hvor eventuel overskydende skat udbetales. Omvendt skal der ikke betales frivillig skat, hvis selskabets likviditet og låneforhold gør, at det bedre kan betale sig at afregne en restskat for indkomståret 2018 i november 2019. Hvis en allerede indbetalt frivillig acontoskat skal betales tilbage, før der foreligger en årsopgørelse, koster det en negativ rente til Skat.

Indberetning
For at Skat kan se, at indbetalingen vedrører frivillig acontoskat, bør selskabet allerede dagen inden indbetalingen foretage indberetning af den frivillige acontoskat via TastSelv Erhverv.

  1. Log på skat.dk/tastselverhverv
  2. Vælg Skat -> Selskabsskat -> Acontoskat
  3. Klik så Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at ændre og indberet det beløb, selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat
  4. Betal derefter over Skattekontoen med betalingslinjen, som du finder under menuen Stamoplysninger på Skattekontoen

Desuden kan der indledningsvis være behov for betaling af gammel gæld. Det skyldes, at Skat ellers anvender den frivillige acontoskat til dækning af selskabets gæld, som viser sig ved, at skattekontoen bliver negativ.

Særligt for selskaber, som indgår i sambeskatning
Sambeskattede selskaber skal opgøre koncernens samlede indkomst hos administrationsselskabet, som forestår indberetningen og betalingen af skat på koncernens vegne. I denne forbindelse skal opmærksomheden henledes på, at selskaber, der indgår i sambeskatning, hæfter for den skat, de øvrige selskaber i sambeskatningen ikke kan betale. For at reducere risikoen herved bør administrationsselskabet, som typisk er koncernens moderselskab, sikre, at alle selskaber i sambeskatningskredsen koncerninternt bliver opkrævet den korrekte acontoskat, herunder senest inden 1. februar 2019.