Husk indbetaling af acontoskat senest 20. november

13. november 2020

Husk indbetaling af acontoskat senest 20. november

Der findes to typer acontoskat. Dels ordinær acontoskat, der beregnes af SKAT, samt frivillig acontoskat, som selskabet selv kan justere opad, efterhånden som indkomsten realiseres i årets løb.

Ordinær acontoskat

1. og 2. rate af den ordinære acontoskat skal betales senest henholdsvis 20. marts og 20. november. Raterne beregnes på baggrund af selskabets faktiske skat for tidligere indkomstår.

Forventer selskabet en lavere indkomst, end hvad acontoskatten lægger op til, kan selskabet anmode SKAT om nedsættelse af raterne via TastSelv Erhverv inden 20. marts og 20. november i indkomståret.
 

Frivillig acontoskat

Forventer selskabet på baggrund af realiserede tal en større indkomst, end hvad de ordinære acontoskatter lægger op til, kan selskabet omvendt supplere den ordinære acontoskat med frivillige indbetalinger inden 20. marts, 20. november eller 1. februar næste år. Dette vil ofte kunne betale sig ved likviditetsoverskud.

Ved likviditetsunderskud vil det ud fra en rentebetragtning omvendt være bedre at vente med at betale restskatten, til den forfalder 20. november næste år, hvis renten efter skat er højere end det forventede restskattetillæg.

For at SKAT kan se, at indbetalingen vedrører frivillig acontoskat, bør selskabet allerede dagen inden indbetalingen foretage indberetning af den frivillige acontoskat via TastSelv Erhverv.

  1. Log på TastSelv Erhverv
  2. Vælg Skat
  3. Vælg Selskabsskat
  4. Vælg Acontoskat
  5. Vælg Indberet/Ændre ud for den rate, du ønsker at ændre
  6. Indberet det beløb, selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat
  7. Betal derefter over Skattekontoen med jeres betalingslinje, som du finder på oversigtsbilledet under Acontoskat

Desuden kan der indledningsvis være behov for betaling af gammel gæld. Det skyldes, at SKAT ellers anvender den frivillige acontoskat til dækning af selskabets gæld, som viser sig ved, at skattekontoen bliver negativ.
 

Særligt for selskaber, som indgår i sambeskatning

Sambeskattede selskaber skal opgøre koncernens samlede indkomst hos administrationsselskabet, som forestår indberetningen og betalingen af skat på koncernens vegne. I denne forbindelse skal opmærksomheden henledes på, at selskaber, der indgår i sambeskatning, hæfter for den skat, de øvrige selskaber i sambeskatningen ikke kan betale. For at reducere risikoen herved bør administrationsselskabet, som typisk er koncernens moderselskab, sikre, at alle selskaber i sambeskatningskredsen koncerninternt bliver opkrævet den korrekte acontoskat på de tidspunkter, hvor de betales.