Husk at nulstille betaling af acontoskat i dag eller senest 20. marts

17. marts 2020

Husk at nulstille betaling af acontoskat i dag eller senest 20. marts

Hvis I forventer, at den nuværende nedlukning af Danmark vil påvirke jeres resultat for 2020, er der mulighed for enten at udskyde acontoskatten eller undlade at betale denne.

Der findes to typer acontoskat inden for selskabsskat. Dels ordinær acontoskat, der beregnes af SKAT, samt en frivillig acontoskat, som selskabet selv kan justere opad, efterhånden som indkomsten realiseres i årets løb.

Ordinær acontoskat

1. og 2. rate af den ordinære acontoskat skal normalvis betales senest henholdsvis 20. marts og 20. november. Raterne beregnes på baggrund af selskabets faktiske skat for tidligere indkomstår.

Forventer I en lavere indkomst for 2020, end hvad den ordinære aconto skatteopkrævning lægger op til, kan I anmode SKAT om nedsættelse af raterne via TastSelv Erhverv inden 20. marts og 20. november i indkomståret.

Dette gøres på følgende måde:

  1. Log på TastSelv Erhverv
  2. Vælg Skat
  3. Vælg Selskabsskat
  4. Vælg Acontoskat
  5. Vælg Indberet/Ændre ud for den ordinære rate 1 i 2020, I ønsker at nedsætte
  6. Indtast herefter en nedsættelse, som svarer til saldoen på den ordinære rate 1 i 2020, hvis der ikke skal betales noget
  7. Godkend

Vi anbefaler således, at nulstilling af betalingen af den ordinære 1. acontoskatterate i 2020 foretages i dag eller senest 20. marts, da dette er en af regeringens initiativer til at afbøde de negative konsekvenser af Corona-krisen.

Frivillig acontoskat

Forventer administrationsselskabet på baggrund af realiserede tal senere på året en større indkomst, end hvad de ordinære indbetalinger af acontoskatter lægger op til, kan selskabet på vegne af alle selskaberne i koncernen supplere den ordinære acontoskat med frivillige indbetalinger inden 20. november eller 1. februar næste år.

Skattebetalingen vedrørende indkomståret 2020 kan således foretages senere med et begrænset rentetab til følge.

Tag fat i os, hvis I ønsker at drøfte mulighederne for at udskyde skattebetalingerne, eller hvis I ønsker at drøfte den potentielle effekt af den midlertidige nedlukning på jeres skattepligtige indkomst.

Skrevet af:

Michael Mortensen

Michael Mortensen

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 36  ·  mmo@roesgaard.dk