Husk at omregistrere dit iværksætterselskab

25. august 2020

Husk at omregistrere dit iværksætterselskab

Folketinget har besluttet at udfase iværksætterselskaberne i det danske erhvervsliv, og har i den forbindelse vedtaget at eksisterende iværksætterselskaber skal omregistreres til anpartsselskaber. Fristen herfor er ved politisk aftale udskudt fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021.

Iværksætterselskabet blev indført som ny selskabsform i 2014 for at gøre det nemmere for iværksættere at drive virksomhed med begrænset hæftelse. Et iværksætterselskab kunne således stiftes med en selskabskapital på blot 1 kr. 

Erhvervsstyrelsen er dog ved en analyse nået frem til, at iværksætterselskaber i højere grad end andre selskabsformer medfører risiko for svig, ligesom skatte- og afgiftsrestancerne for iværksætterselskaber er næsten dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder. Et stort antal iværksætterselskaber er desuden blevet tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen, hvilket har medført øgede omkostninger for skifteretterne og samfundet som helhed.

Folketinget vedtog i 2019 på denne baggrund at afskaffe muligheden for at stifte og registrere nye iværksætterselskaber, herunder ved fusion eller spaltning. I samme forbindelse blev det besluttet, at eksisterende iværksætterselskaber skulle udfases, således at disse skal omregistreres til anpartsselskaber. Fristen for omregistrering er ved politisk aftale udskudt fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021. Ved manglende overholdelse af fristen risikerer selskabet at blive begæret tvangsopløst ved skifteretten.

Et iværksætterselskab kan omdannes til et anpartsselskab, hvis selskabet har en selskabskapital og en reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag på mindst 40.000 kr., svarende til det nugældende kapitalkrav for anpartsselskaber. 

 

Omregistrering af iværksætterselskaber  

Beslutningen om omregistrering af et iværksætterselskab til anpartsselskab skal træffes af generalforsamlingen med samme flertal, som kræves til en vedtægtsændring. I forbindelse med omregistreringen skal der da også vedtages nye vedtægter, som opfylder de krav, der gælder for anpartsselskaber. Omregistreringen skal tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen. 

Selskabet bevarer efter omregistreringen sit hidtidige CVR-nummer, og omregistreringen kræver ikke samtykke fra selskabets kreditorer. Det er imidlertid en betingelse for omregistrering, at der indhentes erklæring fra en godkendt revisor til bekræftelse af, at selskabskapitalen er til stede i selskabet og opfylder minimumskravet på 40.000 kr. Revisorerklæringen skal afgives med høj grad af sikkerhed og vil derfor kunne forudsætte en revision af selskabet. I stedet for en erklæring fra en godkendt revisor til bekræftelse af, at selskabskapitalen er til stede, kan selskabets ledelse afgive en ledelseserklæring om selskabskapitalens tilstedeværelse, hvis der er aflagt et revideret årsregnskab med en balancedag, der ligger højst fem måneder forud for beslutningen om omregistreringen.

Folketingets partier har som følge af COVID-19 besluttet, at det som en alternativ løsning skal være muligt at omregistrere selskabet uden nødvendigvis at have en positiv egenkapital på minimum 40.000 kr. Løsningen indebærer, at det skal være muligt at omregistrere selskabet ved indskud af differencen mellem selskabets nuværende selskabskapital og 40.000 kr. Herved sikres virksomheder, som har økonomiske udfordringer som følge af COVID-19, og som derved ikke kan opfylde kravet om en positiv egenkapital på 40.000 kr., at kunne omregistrere selskabet alligevel. Den politiske aftale forventes at udmønte sig i en endelig lov senere på året.

Omregistreringen af selskabet skal anmeldes til og registreres hos Erhvervsstyrelsen, og har virkning når registreringen er sket. 

 

Opløsning af iværksætterselskaber 

Som alternativ til en omregistrering er det muligt at opløse et iværksætterselskab ved likvidation, konkurs eller betalingserklæring. Opløsning ved erklæring forudsætter, at alle kreditorer er betalt, og at der indhentes en erklæring fra Skattestyrelsen om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav mod selskabet. Efterfølgende vil kapitalejeren desuden hæfte personligt for eventuel ubetalt gæld. 

Et iværksætterselskab kan dog også fusioneres ind i et nystiftet anpartsselskab, som opfylder kapitalkravene, eller, hvis der ikke foretages noget, blive tvangsopløst. 

 

Vi kan hjælpe

Roesgaard kan bistå med omregistreringen af iværksætterselskaber til anpartsselskaber, herunder med udarbejdelse af nødvendige erklæringer og dokumenter samt vurdering af skattemæssige forhold. Du behøver derfor kun os som rådgiver i forbindelse med omregistreringen.

Kontakt os gerne allerede nu, hvis du ønsker vores bistand med omregistreringen. 

Skrevet af: