Hvornår skal covid-19-kompensationer beskattes?

30. juni 2021

Hvornår skal covid-19-kompensationer beskattes?

Folketinget har, med henblik på at afbøde konsekvenserne af covid-19 i Danmark, løbende vedtaget en række hjælpepakker, hvorved danske virksomheder har modtaget økonomisk hjælp. Den modtagne hjælp er skattepligtig for modtageren, men det er ikke i den nuværende skattelovgivning fuldt ud afklaret, hvornår virksomheder skal indregne modtagne covid-19-kompensationer i den skattepligtige indkomst. Dette præciseres med et nyt lovforslag, som netop er sendt i høring.

Mange virksomheder har været påvirket økonomisk af covid-19 og har i den forbindelse modtaget kompensationer fra staten til at afbøde konsekvenserne heraf. De modtagne kompensationer er skattepligtige for modtageren og skal indregnes i virksomhedens skattepligtige indkomst.

I den nuværende skattelovgivning er det dog ikke fuldt ud afklaret, hvornår virksomheder skal indregne modtagne covid-19-kompensationer i den skattepligtige indkomst.

Problemstillingen er anerkendt af skattemyndighederne, og vi har i den forbindelse afventet skatteministerens fremsættelse af et lovforslag til afklaring af problemstillingen.
 

Retserhvervelsestidspunktet

Hovedreglen i den danske skatteretslovgivning er, at det er retserhvervelsestidspunktet, der er styrende for, hvornår en indkomst skal beskattes. Det vil sige, at en skattepligtig indkomst skal beskattes, når en person har fået endelig ret til den.

Der er dog tvivl om, hvornår retserhvervelsestidspunktet er for visse covid-19-kompensationer, idet kompensationerne er udbetalt i ét indkomstår, men myndighederne først træffer endelig afgørelse om den endelige kompensation i forbindelse med slutafregningen i et andet.

Mange virksomheder aflægger i øjeblikket regnskaber for indkomståret 2020, og det har i denne forbindelse ikke stået klart, hvorvidt kompensationen skulle medregnes i den skattepligtige indkomst for 2020 eller først skulle medregnes i 2021, hvor der forventeligt træffes endelig afgørelse om den endelige kompensation.
 

Valgfrihed

For at skabe klarhed, sikkerhed og forudsigelighed om tidspunktet for beskatning af skattepligtige beløb modtaget i henhold til en covid-19-hjælpepakke har skatteministeren sendt et lovforslag i høring, hvoraf det følger, at modtagere af skattepligtige beløb i henhold til en hjælpepakke kan vælge mellem at medregne den modtagne kompensation til beskatning i det år, hvor beløbet er modtaget eller at udskyde beskatningen – dog højst til det indkomstår hvor der træffes endelig afgørelse om retten til beløbet.

Valgfriheden vil alene omfatte de ordninger, hvor der først skal træffes administrativ afgørelse om retten til beløbet efter udbetalingen.

Det følger af lovforslaget, at valget, som den skattepligtige træffer om beskatningstidspunktet, er bindende. For beløb udbetalt i indkomståret 2020 vil den skattepligtige dog kunne omgøre sit valg af, hvorvidt beløbet skal medregnes i indkomståret 2020 eller ej. Omvalg kan foretages én gang og skal være foretaget inden udløbet af oplysningsfristen for indkomståret 2021. Der kan med andre ord ikke søges om genoptagelse efterfølgende.

I den forbindelse bør det haves in mente, at Folketinget tidligere i år ændrede lovgivningen, så det er muligt at søge om genoptagelse af sin selvangivelse, hvis der tilbagebetales en del af eller hele den modtagne covid-19-kompensation inden for tre år fra udbetalingstidspunktet.

Lovforslaget er ikke vedtaget, og indholdet af lovforslaget kan ændre sig.

Har du behov for at drøfte fordele og ulemper i forhold til valg af beskatningstidspunkt for de kompensationer, du måtte have fået udbetalt, er du velkommen til at kontakte Roesgaard.

Skrevet af:

Jens Amstrup Møller

Jens Amstrup Møller

Jurist

40 14 34 81  ·  jam@roesgaard.dk