Indberetning af indefrosne feriepenge

17. august 2020

Indberetning af indefrosne feriepenge

Det er nu muligt at indberette indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler.

Som en del af den nye ferielov skal ferie, der er optjent af en virksomheds medarbejdere i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler senest 31. december 2020.

Du kan nu foretage denne indberetning. Beløbet kan dog endnu ikke indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler.

Indefrosne feriepenge

Med den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020, ændres reglerne, sådan at ferie kan holdes i samme år, som den optjenes. Det sikrer, at nye på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie allerede i det første arbejdsår og ikke skal vente i op til 16 måneder som hidtil.

Med de nye regler vil lønmodtagere optjene ferie i perioden 1. september – 31. august til afholdelse 1. september – 31. december året efter. 

Som en overgangsordning skal ferie, som er optjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 – hvor der allerede er optjent ferie efter de nugældende regler – indefryses, indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. De indefrosne feriepenge skal indberettes og indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler, som forvalter midlerne, indtil de kan udbetales. Arbejdsgiverne kan dog i stedet vælge at beholde og forrente de indefrosne midler, indtil de forfalder til betaling.

Som led i corona-hjælpepakkerne er der fremsat et lovforslag om delvis udbetaling af de indefrosne feriemidler svarende til tre ugers ferie. Ifølge lovforslaget vil den fremrykkede udbetaling ikke få betydning for arbejdsgiverens pligt til indberetning, idet udbetalingen af feriemidlerne skal baseres på oplysninger i eIndkomst, FerieKonto, Feriepengeinfo m.v.

Indberetning – senest 31. december 2020

For medarbejdere/funktionærer med løn under ferie indberettes de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler i eIndkomst. Indberetning af timelønnede og fratrådte medarbejdere skal derimod foretages til FerieKonto og Feriepengeinfo.

Når indberetningen er foretaget, er det fortsat muligt at se og kontrollere/tilrette medarbejdernes indberettede feriepenge. Dette skal dog ske senest 31. december 2020.

I januar 2021 får alle ansatte et brev om de indefrosne feriepenge, som er indberettet, så det er muligt at kontrollere, om indberetningen er korrekt og eventuelt bede virksomheden ændre indberetningen. Fristen herfor er fem år.

Betaling – senest 1. september 2021

I juli 2021 (og derefter hver juli måned) vil alle virksomheder modtage besked fra Lønmodtagernes Feriemidler om, hvordan de indefrosne feriepenge skal indekseres, og hvor stort et beløb virksomheden skal indbetale.

Virksomheden skal således senest 1. september afregne de indefrosne feriepenge for medarbejdere, der har forladt arbejdsmarkedet, og som dermed er berettiget til at få feriepengene udbetalt fra Lønmodtagernes Feriemidler. 

Det gælder for medarbejdere, der:

  • har nået folkepensionsalderen i perioden fra 1. marts samme år og frem til udgangen af februar det efterfølgende år.
  • har fået udbetalt feriemidler fra Lønmodtagernes Feriemidler, i perioden fra 1. marts året før til udgangen af februar i opkrævningsåret, af andre grunde end opnåelse af folkepensionsalderen, f.eks. ved død, førtidspension eller udrejse.
  • har ansøgt om udbetaling af feriepenge og fået ansøgningen godkendt.
  • har optjent under 1.500 kr. i feriepenge i indefrysningsperioden.

De indberettede feriepenge skal udbetales sammen med den årlige indeksering/rente. Denne indeksering fastsættes senest 31. maj hvert år baseret på lønudviklingen i det foregående år.

Lønmodtagernes Feriemidler skal senest 31. august hvert år have oplyst, hvis virksomheden ønsker at beholde de resterende indefrosne feriepenge. Ved en overdragelse af virksomheden, f.eks. ved salg eller omstrukturering i årets løb, vil Lønmodtagernes Feriemidler desuden skulle have besked om, at det erhvervende selskab mv. ønsker at beholde de resterende indefrosne feriepenge. Af likviditetsmæssige årsager anbefales det ofte, at arbejdsgiverne beholder de indefrosne feriepenge.

Frivillig indbetaling

Fra 2021 vil det være muligt at foretage hel eller delvis frivillig indbetaling af de (resterende) indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. Der skal dog ske indbetaling, hvis virksomheden lukkes, herunder ved opløsning eller likvidation. De indefrosne feriepenge forfalder også ved konkurs, vedtagelse af rekonstruktion eller afslutning af et dødsbo.

I forbindelse med nedlukning af en virksomhed skal man være opmærksom på, at indekseringen af de indefrosne feriepenge først offentliggøres i juli måned. Foretages der en frivillig indbetaling af feriepenge den 30. december 2021, vil der således i juli 2022 komme en opkrævning på indeksering af feriepengene for perioden 1. juni – 30. december 2021. Der forventes at blive udstedt en bekendtgørelse for en afklaring af, hvordan denne problematik skal løses i praksis.

Vi kan hjælpe

Vi opfordrer til, at alle bogholdere, som f.eks. indberetter løn, orienterer sig her.

Har du eller din virksomhed behov for rådgivning eller bistand i forbindelse med indberetning af indefrosne feriepenge, er du velkommen til at kontakte os. Vi hjælper gerne med at foretage indberetningen til Lønmodtagernes Feriemidler, hvis der er behov for dette.

Skrevet af: