Lønkompensationsordning for coronaramte virksomheder

20. marts 2020

Lønkompensationsordning for coronaramte virksomheder

Vilkårene for lønkompensationsordningen til coronaramte virksomheder er nu ved at være på plads. Vi giver et overblik over betingelserne, for at du kan bruge ordningen.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 14. marts 2020 aftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede lønmodtagere. Med et aktstykke fra Finansudvalget og et lovforslag fremsat af beskæftigelsesministeren den 19. marts 2020 er vilkårene for at bruge ordningen nu ved at ligge fast. Der mangler dog endnu en vejledning fra myndighederne til afklaring af de sidste tvivlsspørgsmål.

Lønkompensationsordningen har til formål at sikre virksomheder, der er udfordret af Corona-krisen, mulighed for i en periode at hjemsende medarbejdere med fuld løn i stedet for at afskedige medarbejderne.

Ordningen gælder fra 9. marts til og med 9. juni 2020.
 

Hvem kan bruge ordningen?

Ordningen omfatter alle private virksomheder, som er registreret i CVR, herunder personligt ejede virksomheder, selskaber, fonde og foreninger.

Du kan anvende ordningen, hvis virksomheden står over for at skulle varsle afskedigelser af mindst 30% af medarbejderne eller mere end 50 ansatte.
 

Hvor meget betales i kompensation?

For ansatte funktionærer udgør lønkompensationen 75 % af de samlede lønudgifter for de hjemsendte medarbejdere, dog højst 23.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat funktionær.

For ikke-funktionærer udgør lønkompensationen 90 % af lønudgiften, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat.

Din virksomhed kan få lønkompensation i 3 måneder fra 9. marts til 9. juni 2020.

Der ydes dog ikke lønkompensation for de dage, hvor de hjemsendte lønmodtagere bruger ferie, afspadsering eller anden opsparet frihed eller holder tjenestefri uden løn, se nedenfor.

Din virksomhed kan desuden ikke få dækket lønomkostninger, som også dækkes via andre støtteordninger, herunder f.eks. støtteordningen for arrangører af større arrangementer.
 

Betingelser

For at få støtte skal din virksomhed opfylde følgende betingelser:

  1. De hjemsendte medarbejdere skal være ansat inden den 9. marts 2020.
  1. Virksomheden må ikke hjemsende medarbejdere uden løn.
  1. Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden.
  1. De hjemsendte medarbejdere må ikke udføre arbejde i perioden.
  1. Virksomheden kan som udgangspunkt kun søge om lønkompensation én gang i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020. Opstår der behov for yderligere hjemsendelser, kan der dog ansøges igen.
  1. Hver enkelt hjemsendt lønmodtager skal i løbet af kompensationsperioden afvikle 5 dages ferie, afspadsering eller anden opsparet frihed. Har medarbejderen ikke 5 dages opsparet ferie eller afspadsering mv. til gode, kan medarbejderen vælge at holde tjenestefri uden løn eller aftale at anvende opsparet frihed, som medarbejderen opnår ret til på et senere tidspunkt, f.eks. ved at tage forskud på ferie fra det nye ferieår.
  1. Ordningen ophører, hvis virksomheden efter indtræden i ordningen varsler eller afskediger medarbejdere som følge af økonomiske årsager.

Man kan som virksomhed godt træde ind i ordningen, selv om der forud for dette er foretaget afskedigelser af medarbejdere som følge af Corona-krisen. En virksomhed kan derfor godt vælge at afskedige en del af sine medarbejdere og derefter hjemsende andre medarbejdere omfattet af ordningen. Der kan dog ikke opnås lønkompensation for de allerede opsagte medarbejdere.

Hvis virksomheden efter at være indtrådt i ordningen afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager, stopper ordningen for hele virksomheden. Virksomheden vil dog i dette tilfælde beholde den allerede modtagne kompensation for perioden frem til udtrædelsestidspunktet.

Hjemsendelsen af medarbejdere kan ske med blot én dags varsel.

Har din virksomhed 20 ansatte til en gennemsnitlig løn på 35.000kr., og forventer din virksomhed at varsle fyring og hjemsendelse af 15 ansatte, kan konsekvenserne for marts og april vises således:

Marts

April

Den for april måned indeholdte kildeskat vedrørende AM-bidrag og A-skat på f.eks. 280 t.kr. (40%) skal først betales 10. september 2020, da betalingsfristen for indeholdt AM-bidrag og A-skat for april, maj og juni for små og mellemstore arbejdsgivere er blevet forlænget med 4 måneder.
 

Ansøgning og dokumentation

For at få lønkompensation skal man indsende en ansøgning til Erhvervsstyrelsen, som forventes at kunne håndtere ansøgninger fra medio uge 13.

Virksomheden skal ved ansøgning afgive oplysning på tro og love om det antal medarbejdere, der hjemsendes samt deres cpr-nr., arbejdstid og løn. Virksomheden skal desuden oplyse og begrunde, hvor længe der forventes at være behov for at hjemsende medarbejderne, idet hjemsendelsen senest skal afsluttes den 9. juni 2020.

Efter udbetalingen skal virksomheden dokumentere medarbejdernes lønniveau, at medarbejderne har været ansat før den 9. marts 2020, og at virksomheden har hjemsendt de omfattede medarbejdere i den angivne periode. Erhvervsstyrelsen vil i den forbindelse pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand.

Lønkompensationsordningen har karakter af statsstøtte og er derfor betinget af EU-Kommissionen godkendelse af ordningen.