Momsfradrag ved køb af selskaber

18. januar 2019

Momsfradrag ved køb af selskaber

Holdingselskaber, der udlejer fast ejendom til sine datterselskaber, kan nu få tilbagebetalt moms betalt ved køb af datterselskaberne.

Skat har udsendt et styresignal, som giver holdingselskaber en udvidet adgang til at fradrage moms af udgifter i forbindelse med køb af datterselskaber og generelle omkostninger til for eksempel kontorhold og revisor. Skats styresignal ændrer Skats hidtidige praksis på området og giver holdingselskaber mulighed for at søge om genoptagelse og udbetaling af momsfradrag ca. 10 år tilbage.

Virksomheder kan generelt fradrage moms af indkøbte varer og ydelser, i det omfang varerne eller ydelserne skal bruges til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Et holdingselskab, hvis virksomhed begrænser sig til at købe og besidde aktier med videre, driver imidlertid ikke momspligtig virksomhed og har derfor ikke ret til at fradrage moms. Leverer et holdingselskab derimod administrationsydelser til sine datterselskaber, vil holdingselskabet have en momspligtig omsætning, som kan begrunde en fradragsret for købsmoms.

Skat har siden 2015 anerkendt, at holdingselskaber, som aktivt ”griber ind i administrationen” af sine datterselskaber, har ret til momsfradrag. Hvis et holdingselskab f.eks. leverer momspligtige administrationsydelser til sine datterselskaber, kan holdingselskaber således fradrage momsen af både handelsomkostninger og generelle omkostninger i holdingselskabet fuldt ud. Holdingselskabets indgriben i administrationen af datterselskaberne skal dog ligge ud over, hvad der følger af de rettigheder, som holdingselskabet har i sin egenskab af selskabsdeltager. Det, at et holdingselskab modtager udbytte og stemmer på generalforsamlinger, er altså ikke en momspligtig aktivitet, der kan begrunde momsfradrag.

Af et styresignal fra 2015 – som også ændrede Skats restriktive praksis på området – fremgik det, at et holdingselskab for at have momsfradrag skal levere tjenesteydelser til datterselskabet vedrørende administration eller finansielle, kommercielle og tekniske forhold til datterselskaberne. Efter Skats opfattelse ville for eksempel udlejning af maskiner og fast ejendom eller levering af rengøringsydelser ikke berettige til momsfradrag.

Denne opfattelse må dog nu korrigeres, efter en dom fra EU-Domstolen, som fastslog, at et holdingselskabs udlejning af en fast ejendom til sit datterselskab er en indgriben i administrationen af dette selskab, som giver holdingselskabet ret til at fradrage momsen på de udgifter, som holdingselskabet har afholdt til købet af datterselskabet.

Af det nye styresignal fremgår derfor, at der er fradragsret ved alle typer af momspligtige leverancer til et datterselskab, herunder udlejning af fast ejendom. Det er dog et krav for momsfradraget, at leverancen har en permanent karakter, ligesom der skal være en direkte sammenhæng mellem leverancen og betalingen fra datterselskabet.

Har et holdingselskab udgifter til køb af flere datterselskaber, men leverer det kun ydelser til nogle af disse, vil holdingselskabet kun have en delvis fradragsret for købsmomsen.

Skat har dog indlagt den begrænsning i sit styresignal, at holdingselskabet ud over at foretage momspligtige leverancer til sit datterselskab også skal gribe ind i administrationen af dette, hvilket ifølge styresignalet normalt vil kræve, at holdingselskabet har en bestemmende indflydelse i datterselskabet. Desuden fastholder Skat indtil videre, at EU-Domstolens praksis kun gælder ved køb af datterselskaber og ikke ved salg af kapitalandele. Også dette spørgsmål er dog ved at blive efterprøvet ved EU-Domstolen, hvorfor der også her kan komme en praksisændring.

Holdingselskaber, som berøres af praksisændringen, kan søge om genoptagelse tilbage til den 1. januar 2009 og dermed opnå fradrag for udgifter til moms, som ikke tidligere er fradraget. Anmodning om genoptagelse for en periode på mere end tre år tilbage i tid skal indsendes til Skat inden den 16. april 2019.

Skrevet af: