Mulighed for ekstra skattefradrag for udviklingsomkostninger

19. juni 2020

Mulighed for ekstra skattefradrag for udviklingsomkostninger

En ny politisk aftale vil forhøje fradraget for forsøgs- og forskningsudgifter til 130% i 2020-21. Det betyder, at der kan opnås ekstra skattefradrag ud over almindelige fradrag for bl.a. løn, husleje og afskrivning af driftsmidler, der anvendes til udviklingsaktiviteter. Er der skattemæssigt underskud, kan det udbetales kontant.

Som en del af en politisk aftale indgået den 15. juni 2020 om udfasning af COVID-19-hjælpepakkerne, er det aftalt midlertidigt at forhøje fradraget for forsøgs- og forskningsudgifter til 130% i perioden 2020-21. Der vil dog være et loft for skatteværdien af merfradraget på 50 mio. kr.

Aftalen supplerer en politisk aftale fra november 2017, hvor det blev besluttet gradvist at forhøje virksomhedernes fradrag for udgifter til forskning og udvikling fra 100 til 110% frem mod 2026.

De ekstra fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter skal øge virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling til gavn for danske eksporterhverv.

Som følge af aftalen kan der allerede næste år være ekstra penge at hente i form af en lavere skattebetaling, hvis der ellers er styr på udviklingsomkostninger, som allerede nu bør registreres særskilt.

 

Udviklingsomkostninger

Selskaber og virksomheder, der afholder udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, har ret til at fradrage udviklingsomkostninger i det år, hvor de afholdes, eller at afskrive omkostningerne med lige store årlige beløb i udgiftsåret og i de følgende fire indkomstår. Ligeledes kan udgifter til leje/leasing og anskaffelse af maskiner, inventar og lignende driftsmidler mv. straksafskrives i anskaffelsesåret, hvis de relaterer sig til forsøgs- og udviklingsvirksomhed.

Udviklingsarbejdet skal bestå i anvendelse af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. Udviklingsomkostningerne til forsøgs- og forskningsvirksomhed skal desuden knytte sig til erhvervsvirksomheden og have en naturlig sammenhæng med de kommercielle aktiviteter i virksomheden.

 

Udviklingsprojekterne skal indeholde:

 • et nyhedselement i forhold til vidensniveauet i branchen,
 • et element af kreativitet, da den nye viden skal omsættes til nye koncepter/ideer, og
 • et usikkerhedsmoment for så vidt angår omkostningerne, tidshorisonten eller der forventede resultat af projektet.

Nyhedselementet i forbindelse med udviklingsprojekter kan bestå i afprøvelse af, om kendt viden eller kendt teknologi kan anvendes i branchen til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.

Kravet om kreativitet medfører omvendt, at rutinemæssig opdatering, tilpasning og udvikling af software, herunder ved anvendelse af kendte metoder eller eksisterende softwareværktøjer, tilføjelse af brugerfunktionaliteter, udvikling af websites mv., ikke kan anses for udvikling.

Rene designomkostninger afholdt i relation til den blotte ydre fremtræden af et produkt anses ikke for udvikling, da der ikke er noget reelt usikkerhedselement i innovationsprocessen.

De udgifter, som sædvanligvis falder ind under definitionen af udviklingsarbejder og dermed giver mulighed for forhøjet fradragsværdi, er udgifter til løn, råstoffer og leje af lokaler samt udgifter til indkøb af maskiner, inventar og lignende driftsmidler mv. Virksomhedens egne lønudgifter til udviklingsarbejder kan fradrages på baggrund af timeregistrering mv.

Opmærksomheden skal dog henledes på, at følgende udgifter som udgangspunkt ikke kan anses som udviklingsarbejder: 

 • undervisning
 • personaleuddannelse
 • dokumentations- og informationsarbejder
 • bibliotekstjeneste
 • rutinemæssig indsamling af data
 • service til kunder eller andre afdelinger i organisationen
 • produktionsplanlægning, arbejdsstudier
 • salgs- og markedsanalyser
 • patent-, knowhow- og licensarbejde
 • rutinemæssig udvikling af software
 • anskaffelse af immaterielle anlægsaktiver, herunder køb af udvikling eksternt
 • anskaffelse af driftsmidler til produktion
 • opstart af produktion
 • redesign af produktionsprocessen mv.

Udgifter til bygninger og installationer erhvervet med henblik på brug i forsøgs- og forskningsvirksomhed kan afskrives efter de almindelige regler i afskrivningsloven.

Forhøjet fradragsværdi

Aftalen om udfasning af hjælpepakker fra 15. juni 2020 omkring forhøjet fradragsværdi for udviklingsomkostninger medfører, at virksomheders udviklingsomkostninger i 2020 og 2021 kan ganges med en faktor på 1,3 i 2020. Virksomheder med forsøgs- og forskningsaktiviteter får dermed et skattemæssigt fradrag, der overstiger de faktiske afholdte udgifter.

Hvis et selskab har en skattepligtig indkomst på 6 mio. kr. før fradrag af resultatførte udviklingsomkostninger på 3 mio. kr. og aktiverede driftsmidler anskaffet til udviklingsaktiviteter på 2 mio. kr., kan den regnskabsmæssige effekt af at opgøre virksomhedens udviklingsomkostninger vises således:

t.kr. (2020)

Ingen
regnskabsmæssig opgørelse af udviklingsomk.

Regnskabsmæssig opgørelse af udviklingsomk. foreligger

Forskel

Årets skattepligtige indkomst før udviklingsomk.

6.000

6.000

0

Årets straksafskrivning af resultatførte udviklingsomk.

(3.000)

(3.000)

0

Ekstra fradrag på 30% heraf (2020)

  (900) (900)

Årets saldoafskrivning på 25% af aktiverede driftsmidler 

(500)

(500)

0

Årets yderligere fradrag ved straksafskrivning af aktiverede driftsmidler anskaffet til udviklingsaktiviteter

 

(1.500)

(1.500)

Ekstra fradrag på 30% heraf

 

(600)

(600)

Årets skattepligtige indkomst efter udviklingsomk.

(2.500)

(500)

(3.000)

Skattebetaling på 22% heraf

(550)

(110)

(660)


 

Skattekredit

Hertil kommer visse muligheder for at få udbetalt skattekredit af udviklingsomkostninger. Reglerne herom indebærer, at skatteværdien af underskud, der stammer fra forsøgs- og forskningsudgifter, kan søges udbetalt kontant. Hvis selskabet indgår i sambeskatning, og årets sambeskatningsindkomst bliver negativ, er der ligeledes mulighed for udbetaling af skattekreditten af udviklingsomkostninger til forsøgs- og forskningsvirksomhed. Modellen herfor bliver konkretiseret senere, jf. aftalen om udfasning af hjælpepakker fra 15. juni 2020.

Ring til Roesgaard, hvis du har brug for at drøfte mulighederne for ekstra skattefradrag ved udviklingsomkostninger – for de bliver mere og mere vigtige, efterhånden som tiden går.

Skrevet af: