Nu genåbnes en række kompensationsordninger

13. december 2021

Nu genåbnes en række kompensationsordninger

Fra fredag den 10. december 2021 træder nye restriktioner for dele af erhvervs- og kulturlivet i kraft. De nye coronarestriktioner betyder, at der åbnes for en række af de generelle kompensationsordninger, herunder kompensationsordningen for faste omkostninger og omsætningstab for selvstændige.

Folketinget har vedtaget en række nye restriktioner for dele af erhvervs- og kulturlivet, som vil få økonomiske konsekvenser for de ramte virksomheder.

Et bredt flertal i Folketinget har i forlængelse af vedtagelsen af de nye restriktioner indgået aftale om at genindføre en række af de generelle kompensationsordninger, der tidligere har været indført under coronakrisen.

Dermed kan virksomheder og kulturliv søge om hjælp via kompensationsordningen for faste omkostninger og omsætningstab for selvstændige mv.

Kompensation for faste udgifter

En del af aftalen indebærer, at kompensationsordningen for faste omkostninger forlænges til den 28. februar 2022.

Samtidig sænkes kravet til omsætningsnedgang til 30 pct. fra 45 pct., som det var tilfældet i den hidtidige model. Med et krav om en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. ligner ordningen den model, der var gældende under restriktionerne i foråret 2021.

De dele af dansk erhvervs- og kulturliv der er tvangslukkede som følge af de nye restriktioner, eksempelvis nattelivet, vil kunne få dækning af alle faste omkostninger.

Kompensationen for faste omkostninger gælder fra den 1. december 2021.

Det bliver som noget nyt muligt for virksomheder at søge kompensation for faste omkostninger baseret på et omsætningsfald i december alene. Hidtil har virksomheder skullet søge for to eller tre måneder under ét – dette med henblik på at imødekomme de virksomheder der, som følge af de indførte restriktioner, oplever en særlig stor omsætningsnedgang i december måned.

Virksomheder kan under særlige omstændigheder, eksempelvis hvis de er stiftet i 2020 eller 2021, anvende en alternativ referenceperiode, som fastsættes af Erhvervsstyrelsen.

Kompensation til selvstændige

Kompensationsordningen for selvstændige og freelancere genåbnes ligeledes med den nye aftale.

Her vil der også gælde et krav om en omsætningsnedgang på 30 pct.

Selvstændige mv. kan kompenseres med 90 pct. af deres omsætnings- eller indkomstnedgang.

For selvstændige, der har ansatte, indføres et loft for kompensation på 33.000 kr. om måneden, mens loftet for andre selvstændige er 30.000 kr., hvilket svarer til niveauet i den tilsvarende ordning fra foråret 2021. Det er en forudsætning for at kunne få kompensationen, at den selvstændige ved ansøgningen om kompensation forpligter sig på ”tro og love” til ikke at tage mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor kompensationssatsen modtages.

Selvstændigordningen genindføres også for tvangslukkede uden omsætning, hvor der gives fuld kompensation for omsætningstabet.

Denne ordning vil ligeledes være gældende i perioden 1. december 2021 til 28. februar 2022.

Virksomheder kan under særlige omstændigheder, eksempelvis hvis de er stiftet i 2020 eller 2021, anvende en alternativ referenceperiode, som fastsættes af Erhvervsstyrelsen. 

Pulje for kasserede letfordærvelige varer

Der er, som følge af den hurtige nedlukning af dele af erhvervs- og kulturlivet op til en stor julefrokostweekend, etableret en pulje målrettet de virksomheder og leverandører, der, grundet de nye restriktioner, ikke kan få afsat deres indkøbte letfordærvelige varer i weekenden den 10. december til 12. december 2021.

Virksomheder som bliver ramt heraf kan modtage kompensation for de letfordærvelige varer, som de er nødt til at kassere som følge af aflyste arrangementer i weekenden den 10. december til 12. december 2021.

Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage et kompensationsbeløb på 40.000 kr. for kasserede varer.

Aftale om lønkompensation og arbejdsfordeling

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har ligeledes forhandlet sig frem til en aftale om at forlænge den midlertidige arbejdsfordelingsordning og ordningen om lønkompensation for tvangslukkede virksomheder.

Derudover kan virksomheder også få lønkompensation, såfremt de er berørt af de indførte restriktioner.

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning forlænges til den 31. marts 2022. Ordningen stod til at udløbe ved årsskiftet.

Arbejdsfordeling betyder, at medarbejderne i virksomheden kan deles om det arbejde, der skal udføres og i den resterende tid tage uddannelse eller være på dagpenge. Lønmodtagerne vil få en forhøjet dagpengesats i perioden uden arbejde.

Lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder skal gælde så længe, der er virksomheder, som har forbud mod at holde åbent. Det betyder, at natteliv, spillesteder mv., der lukkes direkte som følge af restriktionerne, kan hjemsende deres medarbejdere på lønkompensation.

Der er også aftalt en midlertidig lønkompensationsordning for følgeerhverv og de virksomheder, der er hårdt ramt hen over jul og nytår. Virksomheder der sender over 30 pct. af medarbejderne hjem, som en konsekvens af restriktionerne, vil være omfattet af ordningen.

Ordningen vil gælde fra den 10. december 2021 til den 15. januar 2022. Da indførelsen af lønkompensationsordningerne vil strække sig over juleferien, vil der ikke kunne modtages kompensation for tre dage i den lønkompenserende periode.

Det er et krav for at kunne anvende ordningen, at medarbejderne ikke arbejder for virksomheden under hjemsendelsen, og der kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra.

Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

Lønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt – dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet fuldtidsansat.

Skæringsdatoen, for hvornår virksomheden sidst må have afskediget medarbejdere, er den 9. december 2021. Virksomheder kan kun modtage lønkompensation for medarbejdere ansat før den 8. december 2021.

Aftalen skal nu hastebehandles i Folketinget, hvorfor ordningernes endelige indhold kan ændre sig.

Skrevet af:

Jens Amstrup Møller

Jens Amstrup Møller

Jurist

40 14 34 81  ·  jam@roesgaard.dk