Ny bogføringslov – hvad skal du have styr på først?

23. juni 2022

Ny bogføringslov – hvad skal du have styr på først?

Bogføringsloven blev vedtaget den 19. maj 2022, og de første tiltag i loven gælder allerede fra 1. juli 2022.

Herudover er der vedtaget en række tiltag om primært digital bogføring og brug af e-fakturaer, som træder i kraft senere.

I første omgang skal fokus dog lægges et andet sted, for følgende gælder pr. 1. juli 2022:

Beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer

Alle virksomheder der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven, samt personligt drevne virksomheder med en omsætning på over 300 t.kr., skal udarbejde beskrivelser af deres bogføringsprocedurer. Det vil sige, at alle processer der er med til at generere en oplysning, som ultimativt ender i årsrapporten, skal være omfattet af beskrivelserne.

Dokumentationen skal omfatte følgende:

  1. En beskrivelse af virksomhedens procedurer for at sikre at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres
  2. En beskrivelse af virksomhedens procedurer for at sikre at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis (indtil kravet om digitalt bogføringssystem træder i kraft, er bilag også omfattet – herefter er bilag undtaget)
  3. En beskrivelse af hvilke medarbejdere der er ansvarlige for procedurerne efter 1 og 2

Regnskabsmateriale

Der indføres en ny definition af regnskabsmateriale, der dækker over følgende:

  • Registreringer, herunder transaktionssporet​
  • Beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer​
  • Bilag​
  • Oplysninger i øvrigt som er nødvendige for kontrolsporet​
  • Dokumentation for oplysninger i noter og ledelsesberetningen og for skøn og vurderinger foretaget i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens årsrapport​
  • Regnskaber, opgørelser og opstillinger som kræves udarbejdet i henhold til lovgivningen​
  • Eventuelle revisionsprotokoller eller tilsvarende rapporteringer

Regnskabsmaterialet skal opbevares på betryggende vis i fem år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Det er virksomheden, som skal sikre, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes i perioden.

Afstemninger

Virksomheder skal registrere alle transaktioner nøjagtigt og snarest muligt efter de forhold, ​
der danner grundlag for registreringerne, foreligger.​

​Virksomheder skal foretage de afstemninger, der er nødvendige for at sikre, at der foreligger et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger eller angivelser af moms, skatter, afgifter og års- og delårsrapporter.​

Der er ingen faste krav om omfang og hyppighed – dog skal afstemningerne foretages senest på datoen for udløbet af fristerne for indberetningen​. Eksempelvis vil det ikke være nødvendigt at foretage afstemninger af lager ved momsangivelser​.

Virksomheden skal omvendt foretage afstemning af relevante momspligtige registreringer, der er nødvendige for at sikre et ajourført grundlag for momsangivelsen​.

Har du spørgsmål til den nye bogføringslov eller ønsker assistance med at sikre, at I opfylder kravene i bogføringsloven, så kontakt din revisor hos Roesgaard.

Skrevet af:

Michael Mortensen

Michael Mortensen

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 36  ·  mmo@roesgaard.dk