Ny lov om rentefri lån, fremrykket skattekredit og forlængede betalingsfrister

5. maj 2020

Ny lov om rentefri lån, fremrykket skattekredit og forlængede betalingsfrister

For at styrke virksomhedernes likviditet har Folketinget vedtaget en ny lov, som bl.a. giver mulighed for at få indbetalt moms og lønsumsafgift tilbagebetalt som et rentefrit lån og få fremrykket udbetaling af skattekreditter. Vi giver et overblik over de nye muligheder.

Folketinget har den 30. april 2020 vedtaget en lov, der i forbindelse med coronakrisen skal styrke virksomhedernes likviditet med følgende nye tiltag på skatteområdet:

  1. Virksomheder, der har angivet moms for 2. halvår 2019 eller 4. kvartal 2019, kan få udbetalt momsen igen som et rentefrit lån frem til den 1. april 2021.
  1. Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4 (læger, tandlæger, fysioterapeuter, vognmænd m.fl.), kan få udbetalt lønsumsafgiften for 1. kvartal 2020 samt 25% af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 som et rentefrit lån.

For de samme virksomheder udskydes fristen for angivelse og betaling af lønsumsafgift for 2. og 3. kvartal 2020 til henholdsvis den 1. september og 16. november 2020.

  1. Der gives mulighed for at få fremrykket udbetalingen af skatteværdien af underskud fra forsøgs- og forskningsudgifter (den såkaldte skattekredit) for indkomståret 2019, sådan at skattekreditten udbetales inden udgangen af juni 2020.
  1. Beløbsgrænsen for den tilladte kreditsaldo på skattekontoen hæves fra 10 mio. kr. til 100 mia. kr., sådan at virksomhederne ved indbetaling til skattekontoen kan undgå negative renter i bankerne.

Rentefri lån ved tilbagebetaling af moms

Folketinget har tidligere vedtaget at styrke virksomhedernes likviditet ved at forlænge fristen for virksomhedernes indbetaling af A-skat, B-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms.

For virksomheder med halvårlig eller kvartalsvis momsangivelse er betalingsfristen for henholdsvis 1. halvår 2020 og 1. kvartal 2020 udskudt.

Udskydelsen af betalingsfristerne omfattede imidlertid ikke momsen for 2. halvår 2019 eller 4. kvartal 2019, selv om denne moms er angivet og betalt i 2020. Det retter den nye lov nu op på, ved at små og mellemstore virksomheder, der har angivet moms for 2. halvår eller 4. kvartal 2019, kan få denne moms tilbagebetalt som et rentefrit lån fra staten.

Store virksomheder med en årlig momspligtig omsætning over 50 mio. kr., som angiver moms månedsvist, er ikke omfattet af ordningen.

Låneordningen gælder ikke virksomheder, der:

  • er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning
  • er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11
  • inden for de seneste 3 år har fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter mv. foreløbigt, og som ikke er erstattet af en angivelse for afregningsperioden
  • har en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, og som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig efter skatte- eller afgiftslovgivningen
  • i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 har udskiftet 50% eller mere af ejerkredsen, medmindre der foreligger en revisorerklæring om, at ejerskiftet er sket med henblik på at drive virksomheden videre
  • ikke opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte

Der kan søges om udbetaling af det rentefri lån i en begrænset periode frem til og med den 15. juni 2020. Ansøgning om udbetaling skal ske via virk.dk.

Udbetaling af beløbet vil som udgangspunkt ske inden for fem bankdage efter modtagelse af ansøgningen, medmindre det vurderes at være behov for at foretage kontrol af ansøgningen.

Udbetalingen sker via skattekontoen efter modregning af eventuel skattegæld eller gæld overgivet til inddrivelse.

Udbetalte lån skal tilbagebetales senest den 1. april 2021 via indbetaling til skattekontoen. Ophører virksomhedens momsregistrering skal lånet dog tilbagebetales inden for 14 dage.

Ændret betalingsfrist og tilbagebetaling af lønsumsafgift for visse virksomheder

Udskydelse af betalingsfristerne for moms har ikke hjulpet de ikke-momspligtige virksomheder, der i stedet betaler lønsumsafgift. Det gælder virksomheder, som afregner lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4 (læger, tandlæger, fysioterapeuter, vognmænd, bedemænd og undervisere).

For at ligestille disse virksomheder med de momspligtige virksomheder, udskydes betalingsfristen for lønsumsafgift for 2. og 3. kvartal 2020 nu med henholdsvis 1½ måned og 1 måned, sådan at der først skal ske betaling henholdsvis den 1. september 2020 og 16. november 2020.

Samtidig kan lønsumsafgiftspligtige metode 4-virksomheder anmode om at få udbetalt den angivne lønsumsafgift for 1. kvartal 2020 samt 25% af afgiften beregnet af overskuddet i 2019, som et rentefrit lån. Betingelserne for disse lån svarer til de rentefri momslån beskrevet ovenfor.

Fremrykket skattekredit med ansøgningsfrist 15. maj 2020

Selskaber og virksomheder, der afholder udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, har ret til at fradrage eller afskrive udviklingsomkostningerne. For at give virksomhederne et incitament til at udvikle nye produkter mv. gælder der særlige regler om forhøjet fradragsværdi for udviklingsomkostninger, ligesom skatteværdien af underskud, der stammer fra forsøgs- og forskningsudgifter, kan udbetales kontant som en såkaldt skattekredit. Den kontante udbetaling kan udgøre op til 5,5 mio. kr.

Med den nye lov får selskaber mv. og selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, mulighed for at få fremrykket udbetalingen af skatteværdien af den del af deres underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter i indkomståret 2019. 

Anmodning om fremrykning af udbetaling af skattekreditter for indkomståret 2019 skal ske senest den 15. maj 2020 med henblik på, at udbetalingen kan ske i juni måned. 

Anmodningen skal vedlægges oplysninger om karakteren af og størrelsen af de konkrete udgifter, der er afholdt i indkomståret 2019, og som skal straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter. Anmodningen skal påtegnes af en uafhængig godkendt revisor.

Udbetaling vil herefter så vidt muligt ske senest den 30. juni 2020 efter modregning af eventuelle skyldige skatter og afgifter.

Mulighed for større indbetaling på skattekontoen

For nogle virksomheder kan de nye tiltag midlertidigt give en overskudslikviditet, og medføre betaling af negative renter til banken i perioden frem til den forsinkede indbetaling af moms og lønsumsafgift.

For at hindre at de forlængede frister ender med at give sådanne virksomheder en merudgift, giver lovændringen mulighed for at virksomhederne skal kunne indbetale større beløb til skatteforvaltningen inden forfaldsdato.

Virksomheders indbetalinger af moms, A-skat og AM-bidrag mv. sker til en skattekonto, hvor der føres regnskab med virksomhedens gæld eller tilgodehavende hos skatteforvaltningen. Tidligere kunne en kreditsaldo i virksomhedens favør ikke overstige 200.000 kr., men i marts 2020 blev dette loft hævet til 10 mio. kr., så det blev muligt at indbetale større beløb og dermed undgå negative renter.

Med den nye lov hæves loftet igen, denne gang til 100 mia. kr., sådan at der reelt ikke gælder nogen begrænsning. Ændringen er gældende for perioden fra den 7. maj 2021 til den 1. april 2021.

Virksomheder, der ønsker at benytte sig af det højere loft på skattekontoen, skal selv forhøje beløbsgrænsen via TastSelv.

Skrevet af:

Jens Amstrup Møller

Jens Amstrup Møller

Jurist

40 14 34 81  ·  jam@roesgaard.dk