Ny skatte- og momskredit til virksomheder

16. marts 2020

Ny skatte- og momskredit til virksomheder

Ny Corona-hjælpepakke: For at styrke virksomhedernes likviditet foreslår regeringen at forlænge fristen for virksomheders indbetaling af A-skat, B-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms.

For at lette likviditetspresset på de danske virksomheder efter udbruddet af COVID-19, foreslår regeringen nu midlertidigt at forlænge fristerne for betaling af A-skat, B-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms.

Hovedindholdet af lovforslaget er, at:

 1. Alle arbejdsgivere får fire måneders ekstra kredit med betaling af A-skat og AM-bidrag
 2. Fristerne for betaling af moms forlænges:
  Store virksomheder får forlænget fristen for betaling af moms med én måned.
  Mellemstore virksomheder får forlænget fristen for betaling af moms for 1. kvartal til 1. september 2020.
  Små virksomheder får forlænget fristen for betaling af moms for 1. halvår til 1. marts 2021.
 3. Der bliver mulighed for at indbetale større beløb til skattekontoen.
 4. For selvstændigt erhvervsdrivende gøres april og maj betalingsfri for B-skatter.
 5. Den forventede indkomst kan justeres, sådan at aconto skatter og B-skat reduceres

Forlænget betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag

I dag skal virksomheder i forbindelse med udbetaling af løn mv. indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Skatten skal indberettes og afregnes til skatteforvaltningen senest den 10. i den efterfølgende måned. Større arbejdsgivere skal dog indberette og afregne skatten den sidste hverdag i hver måned. Større arbejdsgivere er i den sammenhæng virksomheder, der inden for en 12 måneders periode har en samlet indbetaling af A-skat på mere end 1 mio. kr. eller indbetaler mere end 250.000 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

Med det nye lovforslag vil fristen for betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for april, maj og juni 2020 blive forlænget med fire måneder. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af løn udbetalt i disse måneder skal dermed først indbetales i september, oktober og november 2020, eller - for større arbejdsgivere - ved udgangen af august, september og oktober. Alle virksomheder får dermed fire måneders ekstra kredit. Skatten skal dog fortsat indberettes inden for de nugældende frister. 

Ændret betalingsfrist for AM-bidrag og A-skat - små og mellemstore virksomheder
Fristen 11. maj rykkes til 10. september
Fristen 10. juni rykkes til 12. oktober
Fristen 10. juli rykkes til 10. november

 

Ændret betalingsfrist for AM-bidrag og A-skat - store virksomheder
Fristen 30. april rykkes til 31. august
Fristen 29. maj rykkes til 30. september
Fristen 30. juni rykkes til 30. oktober


 

"Samlet foreslår regeringen initiativer, der skønnes at styrke virksomhedernes likviditet med ekstra 165 mia. kr."  Skatteministeriet

 

Forlænget betalingsfrist for moms

Fristen for angivelse og betaling af moms afhænger af virksomhedens omsætning. Store virksomheder med en årlig momspligtig omsætning på mere end 50 mio. kr. skal angive og betale moms månedsvist. Mellemstore virksomheder med en årlig omsætning på mere end 5 mio. kr. og små virksomheder med en årlig omsætning på op til 5 mio. kr. skal derimod angive og betale moms kvartalsvist eller halvårligt.

Med lovforslaget udskydes angivelses- og betalingsfristen for store virksomheders momstilsvar for marts, april og maj 2020 med én måned.

For mellemstore virksomheder, der har kvartalsvise momsangivelser, lægges der op til, at betalingsfristen for moms for 1. kvartal 2020 udskydes fra den 2. juni 2020 til den 1. september 2020, svarende til betalingsfristen for 2. kvartal.

For små virksomheder med halvårlig momsangivelse udskydes betalingsfristen for moms for 1. halvår fra den 1. september 2020 til den 1. marts 2021, hvor der også skal afregnes moms for 2. halvår 2020.

Modtager man en påmindelse om betaling til en af de oprindelige frister, kan man se bort fra denne.

Ændret betalingsfrist for moms - store virksomheder
Fristen 27. april 2020 rykkes til 25. maj 2020
Fristen 25. maj 2020 rykkes til 25. juni 2020
Fristen 25. juni 2020 rykkes til 27. juli 2020

 

Ændret betalingsfrist for moms - mellemstore virksomheder
Fristen 2. juni 2020 rykkes til 1. september 2020

 

Ændret betalingsfrist for moms - små virksomheder
Fristen 1. september 2020 rykkes til 1. marts 2021

Hvor købsmomsen overstiger salgsmomsen, udbetales den negative moms almindeligvis inden for tre uger efter momsangivelsen. Forslagene ændrer ikke på dette, og virksomheder med negativt momstilsvar kan derfor fortsat angive moms efter månedens udløb for dermed at få udbetalt det negative momsbeløb hurtigere.

Mulighed for større indbetaling på skattekontoen

De udskudte betalingsfrister gælder principielt alle virksomheder uanset branche. For nogle virksomheder vil den forlængede kredittid være et nødvendigt bidrag til en hårdt presset likviditet, mens der for andre virksomheder, som ikke i samme grad er påvirket af Corona-krisen, kan være tale om et tiltag, som vil skabe overskudslikviditet, og som derfor kan medføre betaling af negative bankrenter i perioden frem til den forsinkede indbetaling af A-skat, B-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms.

For at hindre at de forlængede frister ender med at medføre en merudgift for disse virksomheder, åbnes der med lovforslaget op for, at virksomhederne skal kunne indbetale større beløb til skatteforvaltningen inden forfaldsdato.

"Større indbetalinger til skattekontoen giver mulighed for at undgå negative renter i banken".

 

Virksomheders indbetalinger af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms sker til en skattekonto, hvor der føres regnskab med forfaldne krav mod virksomheden samt virksomhedens tilgodehavender hos skatteforvaltningen. Saldoen på skattekontoen viser virksomhedens aktuelle nettomellemværende med skattemyndighederne. I dag kan en kreditsaldo i virksomhedens favør dog ikke overstige 200.000 kr., men i perioden frem til den 20. november 2020 ændres dette loft til 10 mio. kr., så det er muligt at indbetale større beløb og dermed undgå negative renter.

Ønsker man at benytte denne mulighed, skal man fra den 25. marts ændre indstillingerne for skattekontoen.

Forlænget betalingsfrist for B-skat

Med de nye forslag lægges der også op til, at betalingsfristen for B-skat skal forlænges. Det vil navnlig komme selvstændigt erhvervsdrivende til gode. Den betalingsfrist for B-skat, som ellers lå den 20. april, udskydes med én måned til den 20. juni 2020, og betalingsfristen den 20. maj 2020 udskydes til den 20. december 2020. April og maj gøres dermed betalingsfri.

Justering af aconto skatter og B-skatter

Selskaber skal senest den 20. marts indbetale den første rate af ordinær aconto skat for 2020. Hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære aconto skat, kan selskabet selv nedsætte betalingen via TastSelv Erhverv > Selskaber > Acontoskat.

Har man allerede indberettet frivillig aconto skat til 1. rate, kan man kontakte Skattestyrelsen for at ændre den.

Selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at justere deres forventede indtægt via TastSelv. Det kan medføre en lavere B-skat og dermed en forbedret likviditet for denne persongruppe.

Lovforslaget forventes at træde i kraft allerede den 17. marts 2020.

 

Skrevet af: