Nyt om hjælp til selvstændige og coronaramte virksomheder

20. marts 2020

Nyt om hjælp til selvstændige og coronaramte virksomheder

Et samlet Folketing har præsenteret en hjælpepakke til landets selvstændige og virksomheder i de brancher, som er særligt hårdt ramt af Corona-krisen.

Den politiske aftale om hjælpepakken er indgået, efter at regeringen i forgårs fremlagde sit forslag til en hjælpepakke. Den endelige hjælpepakke bygger i høj grad på regeringens forslag.

Hjælpepakken består i, at selvstændige og små virksomheder med under ti ansatte samt freelancere vil få mulighed for at få delvis kompensation for deres tabte indtjening.

Folketinget vil også hjælpe virksomhederne i nogle af de hårdest ramte brancher, herunder hotel- og restaurationsbranchen, transportbranchen og luftfartsselskaberne, ved at dække op mod 80% af virksomhedernes faste udgifter.

Kompensationsordning for selvstændige og freelancere

Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige betyder, at selvstændige, der oplever mere end 30% nedgang i omsætningen som konsekvens af Corona-krisen, kan få en midlertidig og delvis kompensation fra staten.

Kompensationen vil udgøre 75% af virksomhedens omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle. Er der flere ejere, opgøres loftet for hver ejer (pr. CPR-nr.). Kompensationen er skattepligtig.

Det er en forudsætning, at virksomheden maksimalt har ti ansatte, og at virksomheden har haft en gennemsnitlig omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned. Det er desuden et krav, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på mere end 800.000 kr. i 2020.

Det er også en forudsætning, at virksomheden ikke får dækket de samme omkostninger fra andre støtteordninger indført som følge af COVID-19.

Ordningen for selvstændige er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25% ejerskab og arbejder i virksomheden. Den selvstændige og virksomheden skal desuden være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet. Virksomheden skal have været registreret i CVR senest den 1. februar 2020.

Ordningen er dog nu udvidet i forhold til regeringens forslag, sådan at der også er åbnet mulighed for, at freelancere og andre selvstændige uden CVR-nr., som har oplevet et fald i B-indkomsten på 30%, under lignende betingelser vil kunne modtage støtte fra ordningen. Også her vil kompensationen udgøre 75% af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Kompensationsordningen kan – ligesom for lønmodtagere – højst vare i tre måneder fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020.

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal www.virksomhedsguiden.dk. I forbindelse med ansøgningen skal der afgives en tro- og loverklæring, ligesom virksomhedsejeren skal begrunde det forventede omsætningstab som følge af COVID-19.

Det er ikke muligt at søge endnu, men det forventes snart at blive muligt. Nærmere information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

Kompensation for virksomheders faste udgifter

Flere virksomheder oplever en markant nedgang i deres omsætning som følge af Corona-krisen, men har fortsat udgifter til husleje og andre faste udgifter.

Folketingets partier er blevet enige om at holde hånden under de hårdest ramte virksomheder ved at tilbyde dem en midlertidig kompensation for virksomhedernes faste udgifter.

Kompensationsordningen vil efter forslaget være baseret på følgende principper:

  1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation.
  2. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen herhjemme (mere end 40%).
  3. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80%.
  4. Kompensationen dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt.
  5. Hvis omsætningen er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.
  6. Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, kan få kompensation på 100% af de faste udgifter.

Som det fremgår, dækkes faste udgifter med 25-80% i op til tre måneder, hvis virksomhedens omsætningsfald i Danmark er på mere end 40%. I ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder f.eks. husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter som leasingafgifter.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres, er følgende:

  • 80%, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%
  • 50%, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80%
  • 25%, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60%

Herudover vil virksomheder, som er påbudt lukket, blive kompenseret med 100% af de omfattede faste udgifter, så længe forbuddet er gældende.

Der kan ikke søges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden. Der kan omvendt højst opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Virksomheder kan søge om kompensation ved at indsende en revisorpåtegnet opgørelse over de faste udgifter i de tre foregående måneder. Den forventede omsætningsnedgang som følge af Corona-krisen skal opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020 med reference til samme periode i 2019. Virksomheden skal desuden bekræfte på tro og love, at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen.

Der kan ydes 80% støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, hvis ansøgningen udløser kompensation.

Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol på baggrund af virksomhedens momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Skrevet af: