Skærpede regler for generationsskifter

3. september 2020

Skærpede regler for generationsskifter

Skattestyrelsen lægger med et nyt styresignal op til, at man ved generationsskifter af selskaber kan blive beskattet af en fremtidig gevinstmulighed.

Et nyt styresignal fra Skattestyrelsen vil gøre det vanskeligere at generationsskifte selskaber ved overdragelse af B-aktier med lav værdi. Fremover skal værdiansættelsen af B-aktierne nemlig indregne en fremtidig gevinstmulighed på aktierne. Det bryder med hidtidig praksis og komplicerer reglerne unødigt.

Det kan allerede i dag være en dyr fornøjelse at generationsskifte selskaber. Når aktierne i et selskab overdrages fra én generation til en anden, beskattes overdrageren således af den værdistigning, der måtte være sket i hans ejertid. Sker overdragelsen ved arv eller gave, udløser overdragelsen også betaling af bo- eller gaveafgift. Et generationsskifte af et selskab kan derfor medføre en skatteregning på mere end 50 % af selskabets værdi. Det kan i visse tilfælde nødvendiggøre et helt eller delvist frasalg af virksomheden, som dermed de facto ikke kan generationsskiftes.

Problemstillingen gør sig ikke mindst gældende for ejendomsselskaber, der som udgangspunkt anses for at drive virksomhed med passiv kapitalanbringelse og derfor er afskåret fra muligheden for overdragelse med skattemæssig succession.

Generationsskifter af ejendomsselskaber kræver derfor ekstra planlægning og fremsynethed, herunder ved gennemførelse af et glidende generationsskifte i levende live.
 

Generationsskifter med A/B-model

En af de måder et generationsskifte kan gennemføres på, er at selskabskapitalen i selskabet opdeles i A-aktier og B-aktier, hvor A-aktierne tillægges en forlods udbytteret og flertallet af stemmerne. Med en sådan A/B-model kan børnene blive medejere af selskabet, uden at selskabets ejer skal slippe den bestemmende indflydelse eller reducere sin egen formue, og uden at børnene skal påtage sig en stor gæld til at finansiere aktiekøbet. Ved klasseopdelingen med en forlods udbytteret til A-aktierne, kommer B-aktierne nemlig til at bære en mindre del af selskabets værdi og vil derfor også kunne overdrages eller tegnes til en forholdsmæssigt lavere kurs.

Modellen forudsætter dog selvfølgelig, at selskabet er værdiansat korrekt. Desuden følger det af skattemyndighedernes praksis, at den forlods udbytteret løbende skal opskrives med en procent svarende til det afkast, der ville blive krævet af en uafhængig investor, også selv om dette afkastkrav måtte overstige markedsrenten ved en alternativ finansiering.
 

Skat af en gevinstmulighed

I et bindende svar fra 2019 lancerer Skattestyrelsen desuden det nye synspunkt, at værdiansættelsen af B-aktierne i en A/B-model ikke blot kan baseres på en forholdsmæssig andel af selskabets handelsværdi med hensyntagen til den forlods udbytteret, men at værdiansættelsen også skal tage hensyn til den fremtidige gevinstmulighed på B-aktierne. Synspunktet er nærmere, at børnene ved køb af B-aktier til lav værdi får en forholdsvis stor gevinstmulighed men kun risikerer et beskedent tab, mens A-aktierne omvendt har mindre mulighed for gevinst og større risiko for tab. B-aktierne rummer derfor en yderligere værdi i form af en fremtidig gevinstmulighed, svarende til hvad der kendes ved værdiansættelse af finansielle optioner.

Skatterådet tiltrådte noget overraskende dette synspunkt, men dog med det forbehold at der var tale om en ændring af praksis, som først kunne træde efter offentliggørelsen af et styresignal herom. En anden lignende afgørelse er påklaget til Landsskatteretten, men nu har Skattestyrelsen ikke desto mindre udsendt det nye styresignal om medtagelse af en fremtidig gevinstmulighed i værdiansættelsen ved A/B-modeller.

Styresignalet er udtryk for en juridisk nyskabelse og bryder med et grundlæggende princip om, at en indkomst først beskattes, når den er realiseret. Samtidig er argumentationen bag styresignalet ikke overbevisende, da enhver aktie i princippet er bærer af en fremtidig gevinst- eller tabsmulighed. Man kan derfor håbe, at den nye praksis bliver tilsidesat af Landsskatteretten.

Foreløbig vil det nye styresignal dog være gældende fra den 28. februar 2021 og vil fra denne dato gøre det mere kompliceret at generationsskifte selskaber med en A/B-model.

Dette nyhedsbrev er bragt i Jyllands-Posten tirsdag den 1. september 2020.

Skrevet af: