Skærpede regler om transfer pricing

5. august 2020

Skærpede regler om transfer pricing

Hovedaktionærer og nærtstående medaktionærer skal ved selvangivelsen for 2019 oplyse eventuelle transaktioner med deres selskaber. Skatteministeren har desuden fremsat et lovforslag, som vil stramme reglerne for udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation.

Ved overdragelse af varer og ydelser mv. mellem koncernforbundne selskaber eller mellem en hovedaktionær og dennes selskab skal priser og vilkår svare til, hvad der ville være aftalt mellem uafhængige parter.

Er man omfattet af transfer pricing-reglerne, skal der oplyses om dette ved selvangivelsen, ligesom der som hovedregel skal udarbejdes skriftlig dokumentation for, hvordan de aftalte priser og vilkår er fastsat.

Skattemyndighedernes praksis herom er nu skærpet, sådan at alle hovedaktionærer og nærtstående medaktionærer skal afgive transfer pricing-oplysninger ved selvangivelsen for 2019. Det kræver, at man kommer i gang med selvangivelsen i god tid.

Samtidig er der nye stramninger på vej af udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation.

Udvidet oplysningspligt for selskaber og hovedaktionærer

Efter Skattestyrelsens praksis har skattepligtige hidtil ikke skulle oplyse eller udarbejde dokumentation for kontrollerede transaktioner på mindre end 5 mio. kr.

Efter kritik fra Rigsrevisionen har Skattestyrelsen imidlertid ændret denne praksis, hvorfor skattepligtige fra indkomståret 2019 skal give Skattestyrelsen oplysninger om kontrollerede transaktioner uanset den beløbsmæssige størrelse.

Ophævelsen af bagatelgrænsen indebærer, at samtlige felter i selvangivelsen vedrørende kontrollerede transaktioner skal udfyldes ved indsendelse af selvangivelsen for indkomståret 2019. Med udvidelsen af oplysningspligten vil en række mindre selskaber og hovedaktionærer således blive omfattet af dokumentationspligten for første gang.

Oplysningspligten gælder for alle kapitalejere, som enten alene eller sammen med nærtstående personer kontrollerer mere end 50 % af aktiekapitalen eller 50 % af stemmerne i et selskab og har transaktioner med dette.

Oplysningspligten gælder derfor ikke kun for hovedaktionærer i traditionel forstand men også for hovedaktionærens nærtstående, som også ejer kapitalandele i selskabet. Nærtstående omfatter i den sammenhæng ægtefælle, børn og børnebørn, herunder adoptivbørn, samt deres eventuelle ægtefælle, forældre og bedsteforældre.

De kontrollerede transaktioner, som fremover skal indberettes, kan f.eks. være:

  • Mellemværender mellem selskabet og hovedaktionæren og forrentningen heraf.
  • Udlejning af fast ejendom, driftsmidler og lignende mellem hovedaktionær og selskab.
  • Køb eller salg af aktiver, varer eller tjenesteydelser mellem selskab og hovedaktionær.

Oplysningspligten gælder, uanset om der faktisk har været kontrollerede transaktioner, og uanset om eventuelle transaktioner er sket med eller uden vederlag. Hovedaktionærer (som defineret ovenfor) skal desuden afgive oplysningerne til Skattestyrelsen, uanset om Skattestyrelsen også har modtaget oplysningerne fra selskabet.

Hovedaktionærens løn og udbytte er dog undtaget fra det specifikke oplysningskrav og skal derfor ikke indberettes særskilt.

Manglende eller mangelfuld afgivelse af oplysningerne kan medføre skattetillæg og bøde.

Skærpet frist for udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation

Skattepligtige, som er omfattet af transfer pricing-reglerne, skal som hovedregel udarbejde transfer pricing-dokumentation.

Transfer pricing-dokumentationen skal give skattemyndighederne mulighed for at vurdere, om priser og vilkår for de kontrollerede transaktioner er fastsat, i overensstemmelse med hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var sket mellem uafhængige parter.

Dokumentationen skal efter de nugældende regler udarbejdes løbende og skal senest færdiggøres på det tidspunkt, hvor oplysningsskemaet (selvangivelsen) skal indgives til skatteforvaltningen. Dokumentationen skal dog først indsendes til Skattestyrelsen efter anmodning herom, og fristen for indsendelse kan ikke være mindre end 60 dage.

Denne regel foreslås dog nu ændret, sådan at transfer pricing-dokumentationen fremover skal indsendes til Skattestyrelsen senest 60 dage efter fristen for indgivelse af selvangivelsen. Dermed kan ikke man ikke længere vente med at udarbejde transfer pricing-dokumentation, indtil Skattestyrelsen beder om dokumentationen.

Manglende eller mangelfuld dokumentation vil give Skattestyrelsen adgang til at ansætte den skattepligtige indkomst skønsmæssigt. Med den foreslåede ændring tydeliggøres det, at der også kan foretages en skønsmæssig ansættelse i transfer pricing-sager, hvis transfer pricing-dokumentation ikke er udarbejdet rettidigt.

Skattestyrelsen har – udover retten til en skønsmæssig ansættelse – ret til at udstede bøder for manglende overholdelse af reglerne om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation. Bøden udgør som udgangspunkt 250.000 kr. pr. indkomstår, idet den dog reduceres til 125.000 kr., hvis der efterfølgende indsendes behørig dokumentation til skattemyndighederne. Hertil kommer en bøde på 10% af en eventuel indkomstforhøjelse.

Som en generel undtagelse fra dokumentationspligten skal der ikke udarbejdes skriftlig dokumentation for kontrollerede transaktioner, der i omfang og hyppighed er uvæsentlige.

Desuden skal mindre virksomheder kun udarbejde dokumentation for transaktioner med koncernforbundne selskaber eller hovedaktionærer m.fl., som er hjemmehørende i lande, der ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og som ikke er medlem af EU eller EØS. Mindre virksomheder defineres i den sammenhæng som virksomheder, der alene eller sammen med koncernforbundne juridiske personer har under 250 beskæftigede og enten en årlig samlet balance på under 125 mio. kr. eller en årlig omsætning på under 250 mio. kr.

Vedtages det nye lovforslag i den foreliggende form, vil de nye regler være gældende for alle indkomstår, der påbegyndes 1. januar 2020 eller senere. På grund af COVID-19 vil lovforslaget dog ikke blive behandlet i dette folketingsår men kan i stedet forventes at blive genfremsat i løbet af efteråret.

Har du eller din virksomhed behov for konkret rådgivning om transfer pricing-reglerne og om korrekt udfyldelse af oplysningsskemaet samt udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation, er du velkommen til at kontakte os.

Skrevet af: