Skærpede regler om transfer pricing-dokumentation

16. december 2020

Skærpede regler om transfer pricing-dokumentation

En ny lov strammer reglerne for indsendelse af transfer pricing-dokumentation til skattemyndighederne. Manglende overholdelse af reglerne kan ud over en bøde medføre, at skattemyndighederne har ret til skønsmæssigt at fastsætte priser og vilkår, der skal anvendes ved skatteansættelsen.

Folketinget har vedtaget en lovændring, som betyder, at alle større danske virksomheder hvert år skal indsende transfer pricing-dokumentation til skattemyndighederne. Reglerne gælder også rent danske koncerner.
 

Pligt til udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal koncernforbundne selskaber og andre interesseforbundne parter anvende priser og vilkår, svarende til hvad der ville være aftalt mellem uafhængige parter. Det skal sikre, at den skattepligtige indkomst ikke holdes kunstigt nede ved f.eks. at aftale for høje eller lave priser ved handel med koncernselskaber i udlandet.

For at give skattemyndighederne mulighed for at vurdere om priser og vilkår for de kontrollerede transaktioner er aftalt på markedsvilkår, skal danske selskaber mv. som hovedregel udarbejde transfer pricing-dokumentation. Transfer pricing-dokumentationen skal beskrive den samhandel, der er med interesseforbundne parter, og beskrive hvordan de aftalte priser og vilkår er fastsat.

Som en generel undtagelse fra dokumentationspligten skal der ikke udarbejdes skriftlig dokumentation for kontrollerede transaktioner, der i omfang og hyppighed er uvæsentlige.

Desuden skal mindre virksomheder kun udarbejde dokumentation for transaktioner med koncernforbundne selskaber og hovedaktionærer m.fl. i lande uden for EU/EØS, som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

Mindre virksomheder defineres i den sammenhæng som virksomheder, der alene eller sammen med koncernforbundne juridiske personer har under 250 beskæftigede og enten en årlig samlet balance på under 125 mio. kr. eller en årlig omsætning på under 250 mio. kr. Overskrides grænserne skal der ikke kun udarbejdes transfer pricing-dokumentation for samhandel med udenlandske selskaber men også for rent danske transaktioner.
 

Skærpet indsendelsesfrist fra 2021

Dokumentationen skal efter de hidtil gældende regler udarbejdes løbende og skal senest færdiggøres på det tidspunkt, hvor oplysningsskemaet (selvangivelsen) skal indgives til Skatteforvaltningen.

Dokumentationen skal dog først indsendes til Skattestyrelsen efter anmodning herom, og fristen for indsendelse kan ikke være mindre end 60 dage.

Denne regel ændres nu således, at transfer pricing-dokumentationen fremover skal indsendes til Skattestyrelsen senest 60 dage efter fristen for indgivelse af selvangivelsen. Dermed kan man ikke længere vente med at indsende, endsige udarbejde, transfer pricing-dokumentation, til Skattestyrelsen beder om dokumentationen.

De skærpede regler finder anvendelse for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere. Fristen vil dermed første gang få relevans i tilknytning til oplysningsskemaet for indkomståret 2021, hvor dokumentationen skal være indsendt senest 60 dage efter indsendelsen af oplysningsskemaet. For skattepligtige med bagudforskudt indkomstår vil ændringerne først få virkning fra og med indkomståret 2022.
 

Sanktioner ved manglende overholdelse

Manglende eller mangelfuld dokumentation vil give Skattestyrelsen adgang til at ansætte den skattepligtige indkomst skønsmæssigt. Med ændringen tydeliggøres det, at der også kan foretages en skønsmæssig ansættelse i transfer pricing-sager, hvor transfer pricing-dokumentation ikke er udarbejdet rettidigt.

Skattestyrelsen har – udover retten til en skønsmæssig ansættelse – ret til at udstede bøder for manglende overholdelse af reglerne om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation. Bøden udgør som udgangspunkt 250.000 kr. pr. indkomstår, men reduceres til 125.000 kr. hvis der efterfølgende indsendes behørig dokumentation til skattemyndighederne. Hertil kommer en bøde på 10% af en eventuel indkomstforhøjelse.
 

Sørg for at være i god tid

Alt efter koncernens størrelse og virksomhedens karakter kan det være en større eller mindre opgave at udarbejde transfer pricing-dokumentation.

Erfaringen viser dog, at det ofte tager længere tid end først forventet, og det er under alle omstændigheder en god idé at være på forkant, så dokumentationen ikke blot bruges til at beskrive allerede aftalte priser og vilkår men faktisk bruges til at fastsætte markedsmæssige vilkår for den koncerninterne samhandel.

Gribes processen rigtigt an, kan den give nyttig indsigt i og skabe reel værdi for virksomheden, frem for blot at være endnu et compliance-projekt som ligger nederst i bunken.

Har du eller din virksomhed behov for konkret rådgivning om transfer pricing-reglerne og om korrekt udfyldelse af oplysningsskemaet samt udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation, er du velkommen til at kontakte os.

Skrevet af:

Jens Amstrup Møller

Jens Amstrup Møller

Jurist

40 14 34 81  ·  jam@roesgaard.dk