Skal særlige poster i regnskabet oplyses særskilt?

29. januar 2018

Skal særlige poster i regnskabet oplyses særskilt?

Svaret på ovenstående spørgsmål er ja! Selskaber i regnskabsklasse B og C skal i en note oplyse om arten og størrelsen af indtægts- og omkostningsposter, som er særlige efter årsregnskabslovens regler.

Det kan f.eks. gøres således:

”Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, som er særlige i forhold til selskabets normale drift, herunder f.eks. afhændelsesgevinster/tab, nedskrivninger og tilbageførelse af nedskrivninger af engangskarakter.

Resultatet af de særlige poster, som er indregnet i resultatopgørelsens poster på side X, kan vises således:

 

2017

2016

Indtægter

 

 

Bruttoresultat

 

 

Gevinster ved salg af materielle anlægsaktiver

200

 

Indbetalinger på tilgodehavender tidligere nedskrevet

200

 

Omkostninger

 

 

Bruttoresultat

 

 

Overnormal nedskrivning af varebeholdninger

(800)

 

Overnormal nedskrivning af debitorer

 

(800)

Tab på retssag

(400)

 

Af- og nedskrivninger

 

 

Nedskrivning af goodwill og produktionsanlæg

(700)

 

Resultat af de særlige poster

(1.500)

(800)

 

Som det fremgår af ledelsesberetningen, er årets resultat påvirket af ovenstående særlige poster.”

Hensigten med noteoplysningen er at give regnskabslæser en forståelse af årets resultat, således at regnskabslæser bedre kan vurdere selskabets historiske normalindtjening og dermed også forventningerne til selskabets indtjening fremover.

Dette kræver, at selskabet har en god løbende økonomirapportering, selvom det ikke er enhver forretningsmæssig afvigelse i forhold til sidste år eller budget, som skal noteoplyses i årsrapporten, jf. ovenfor.

Ring til Roesgaard og lad os drøfte, om den løbende økonomirapportering i din virksomhed er god nok til at understøtte disse oplysningskrav – og i øvrigt giver dig som ledelse de nødvendige oplysninger til at navigere din forretning sikkert i en omskiftelig verden.