Skat af arbejdsgiverbetalte ladestandere

20. januar 2022

Skat af arbejdsgiverbetalte ladestandere

Arbejdsgivere kan opstille ladestandere hos medarbejdere med firmabil, uden at værdien af ladestanderen skal medregnes i beskatningsgrundlaget for fri bil. En ny lov betyder, at det nu også gælder for hovedaktionærer og selvstændigt erhvervsdrivende. Vi giver et overblik over reglerne.

Skat af ladestandere til firmabiler
 

Hvis en medarbejder får en elbil som firmabil, er det nærliggende, at medarbejderen også skal have en ladestander på privatadressen.

Fra 1. juli 2021 skal værdien af en sådan arbejdsgiverbetalt ladestander ikke længere medregnes i beskatningsgrundlaget for fri bil, når medarbejderen også får en elbil eller pluginhybridbil stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Det samme gælder udgifter til installation af ladestanderen.

Der er samtidig indført skattefrihed for en arbejdsgiverbetalt ladestander hos medarbejderen, som overgår til privat anvendelse. Det er dog her en betingelse, at medarbejderen er blevet beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil i en sammenhængende periode på mindst seks måneder, som tidligst kan løbe fra den 1. juli 2021.

Også udgifter, der har en driftsmæssig sammenhæng med en firmabil, kan afholdes af arbejdsgiveren uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Det kræver dog, at udgiften kan henføres til firmabilen og dermed holdes adskilt fra husstandens private forbrug. Dette vil typisk ske ved en måler i ladestanderen.

Arbejdsgiveren kan enten betale for elforbruget direkte eller refundere medarbejderen for udgiften efterfølgende.
 

Nye regler for hovedaktionærer og selvstændige

Folketinget har den 25. november 2021 vedtaget en ny lov, som betyder, at hovedaktionærer og selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, ikke skal beskattes af værdien af ladestandere, der stilles til rådighed af selskabet eller virksomheden i forbindelse med fri elbil eller pluginhybridbil.

Hovedaktionærer og selvstændige er dermed blevet sidestillet med medarbejdere i virksomheden og har fået samme incitament til at vælge en elbil eller pluginhybridbil som firmabil.

De nye regler har virkning fra og med 1. juli 2021.
 

Skat af ladestandere til specialindrettede biler

Den nye bestemmelse om skattefrihed for ladestandere gælder kun for medarbejdere, der beskattes af fri bil.

Såfremt der kun køres erhvervsmæssigt i en specialindrettet bil, vil værdien af en ladestander på bopælen også være skattefri for medarbejderen.

Kørsel mellem hjem og arbejde i et specialindrettet køretøj kan således ske uden skatte- og momsmæssige konsekvenser, forudsat at brugeren ikke tager befordringsfradrag for kørslen. En varebil anses i den sammenhæng for at være specialindrettet, hvis køretøjet ikke egner sig som et alternativ til en privat bil, og at der er et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den pågældende måde.

Det er en forudsætning for skattefriheden for ladestanderen, at denne betales og ejes af arbejdsgiveren og ikke overdrages til medarbejderen. Det er desuden en betingelse for skattefriheden, (i) at ladestanderen udelukkende benyttes til opladning af el-firmabilen, (ii) at der er særskilt måler på ladestanderen, og (iii) at arbejdsgiveren fører kontrol med, at elforbruget modsvarer antallet af kørte kilometer i varebilen. Der bør herudover indhentes en erklæring fra medarbejderen om, at denne ikke vil bruge ladestanderen privat.

Bruger medarbejderen både en specialindrettet varebil og en privat elbil, som bruger samme ladestander, skal der ske beskatning af den private andel. For at undgå beskatning for den del, der anvendes til opladning af den firmabeskattede bil, skal der derfor ske en fordeling af strømforbruget, sådan at det er muligt at opgøre den nøjagtige strømmængde, der bruges til opladning af den firmabeskattede bil. Fordelingen kan i praksis ske ved opsætning af en separat elmåler eller bimåler.
 

Moms

Retten til momsfradrag for elbiler og ladestandere følger de almindelige regler for momsfradrag.

Det er en forudsætning for at kunne opnå momsfradrag, at virksomheden er i besiddelse af en faktura udstedt til virksomheden, og at fakturaen i øvrigt opfylder momslovens fakturakrav. Herudover afhænger retten til momsfradrag af, hvilke biler der oplades.

Der er ikke ret til momsfradrag for driftsomkostninger vedrørende personbiler.

Er der derimod tale om varebiler under tre tons, er der ret til momsfradrag for driftsomkostningerne.

Moms af driftsudgifter til varebiler over tre tons er fradragsberettiget, hvis bilen udelukkende anvendes til momspligtige formål, mens der er ret til delvist fradrag, hvis bilen også anvendes til andre formål.
 

Elafgift

Hvis virksomheden er momsregistreret og står for driften af ladestanderen, kan virksomheden få godtgjort elafgift af forbruget på en ladestander, selvom denne er opstillet på medarbejderens bopæl.

For at opnå afgiftsgodtgørelse er det dog et krav, at:

  1. Ladestanderen drives for virksomhedens regning og risiko.
  2. Elforbruget i ladestanderen opgøres ved en måler placeret i ladestanderen.
  3. Virksomheden er involveret i driften af ladestanderen.

Skrevet af:

Camilla Nørhave

Camilla Nørhave

Jurist

76 28 18 19  ·  can@roesgaard.dk

Tina Kranker

Tina Kranker

Momskonsulent

22 42 40 00  ·  tkk@roesgaard.dk