Slutafregning af Corona-hjælpepakkerne

25. maj 2021

Slutafregning af Corona-hjælpepakkerne

Det er tid til slutafregning for alle virksomheder, der har modtaget kompensation i foråret 2020. Hvis din virksomhed har modtaget kompensation, har du modtaget et brev fra Erhvervsstyrelsen i din e-Boks.

Fristen for slutafregning er udskudt til 30. september 2021. Er slutafregningen ikke foretaget inden denne dato, vil kompensationsbeløbet bortfalde, og virksomheden vil komme til at tilbagebetale de modtagne kompensationer.

Erhvervsstyrelsen slutafregner for virksomheder, der har modtaget kompensation fra følgende ordninger:

 • Kompensationsordning for faste omkostninger (kompensation for perioden 9. marts – 8. juni 2020 / 8. juli 2020)
 • Kompensationsordninger for tabt omsætning og tabt indkomst (kompensation for perioden 9. marts - 31. august 2020)
 • Lønkompensation (kompensation for perioden 9. marts – 29. august 2020)

Slutafregningen sker på virk.dk under den gældende kompensationsordning:

Slutafregning - Selvbetjening i forbindelse med coronavirus/covid-19 | Virk

Under slutafregningen for de enkelte ordninger findes skriftlige vejledninger samt videopræsentationer af indberetningsløsningerne.

Yderligere vejledning kan findes på Virksomhedsguiden:

Vejledning: Slutafregning af kompensation | Virksomhedsguiden
 

Slutafregning – kompensation for faste omkostninger

I forbindelse med slutafregningen af kompensation for faste omkostninger skal følgende indberettes til Erhvervsstyrelsen:

 • Opgørelse af virksomhedens faste omkostninger i kompensationsperioden fordelt på de forskellige omkostningsgrupper med dertilhørende underkategorier
 • Råbalance/saldobalance for virksomhedens faktiske omsætning og omkostninger der er datoafgrænset til kompensationsperioden
 • Kontospecifikationer for virksomhedens omsætningskonti for kompensationsperioden
 • Opgørelse over virksomhedens resultat i kompensationsperioden hvis virksomheden havde underskud i 2019

Virksomheden kan blive bedt om at dokumentere de faste omkostninger i kompensationsperioden ved hjælp af f.eks.:

 • Specificeringsskema over de kompensationsberettigede faste omkostninger
 • Kontospecifikationer for virksomhedens omkostningskonti hvor det er tydeligt, at omkostningerne vedrører kompensationsperioden
 • Henvisning til interne bilagsnumre for alle omkostninger
 • Relevante bilag som f.eks. fakturaer, kontrakter og anlægskartotek mv.

Erhvervsstyrelsen vil altid kræve yderligere dokumentation for tre faste omkostninger. Disse er:

 1. Leje af arbejdstøj: Dokumentationskrav er faktura.
 2. Udbedring af kritiske skader: Dokumentationskrav er skema for nødvendigt vedligehold, faktura og forsikringspolice.
 3. Management fee: Dokumentationskrav er kontrakt, faktura og skema for management fee.

Som udgangspunkt beder Erhvervsstyrelsen ikke virksomheder om at anvende revisorbistand i forbindelse med slutafregningen af kompensationsordningen for faste omkostninger.
 

Slutafregning - kompensation for tabt omsætning (selvstændige)

For at Erhvervsstyrelsen kan foretage slutafregningen, skal du indberette dokumentation for din omsætning i kompensationsperioden såsom udtræk fra et regnskabsprogram, momsafregning eller kontoudtog.

Nogle virksomheder skal gøre brug af revisorbistand, når Erhvervsstyrelsen slutafregner for tabt omsætning og tabt indkomst. Det vil fremgå af brevet fra Erhvervsstyrelsen, hvorvidt virksomheden er pålagt revisorbistand. Det er muligt at få tilbagebetalt 80 % af de udgifter, der har været til revisor i forbindelse med slutafregningen. Vær dog opmærksom på, at beløbet maksimalt er på 8.000 kr. 


Slutafregning - lønkompensation

Virksomheden skal have følgende parat, når der slutafregnes for modtaget lønkompensation:

 • Overblik over hjemsendte ansatte, herunder start- og slutdato for hjemsendelsen
 • Overblik over beskæftigelsesgraden for hver enkelt medarbejder
 • Overblik over udbetalt løn pr. måned i kompensationsperioden
 • Overblik over dage der er undtaget, eller dage hvor medarbejderen har været tilbagekaldt

Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med slutafregningen pålægge, at en uafhængig og godkendt revisor påtegner den dokumentation, der indsendes. Det vil være muligt at få kompenseret 80 % af udgifterne til revisor, dog maksimalt 8.000 kr.
 

For meget udbetalt i kompensation

Har du fået udbetalt for meget i kompensation, skal du tilbagebetale beløbet. Er beløbet over 10.000 kr., kan du få en afdragsordning. Ordningen løber i et år, og beløbet skal betales i fire lige store rater. Du har dog til enhver tid ret til at tilbagebetale hele det resterende beløb på én gang.

Kontakt Roesgaard, hvis du har brug for hjælp til din slutafregning, eller hvis du skal have udarbejdet en revisorpåtegning/erklæring.