Udskudte betalingsfrister for skatter og lempelser

11. juni 2020

Udskudte betalingsfrister for skatter og lempelser

Folketinget har den 9. juni 2020 vedtaget en lov, som udskyder betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms og midlertidigt lemper reglerne for udenlandsdanskere, udstationerede samt personer under forskerskatteordningen.

Forlænget betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag

Folketinget har tidligere udskudt betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms med henblik på at styrke danske virksomheders likviditet som følge af COVID-19.

Mange virksomheder har dog fortsat likviditetsudfordringer, og Folketinget har derfor nu vedtaget yderligere at udskyde fristerne for betaling.

A-skat og AM-bidrag skal indberettes og afregnes til skatteforvaltningen senest den 10. i den efterfølgende måned. Større arbejdsgivere skal dog indberette og afregne skatten den sidste hverdag i hver måned. Større arbejdsgivere er i den sammenhæng virksomheder, der inden for en 12 måneders periode har en samlet indbetaling af A-skat på mere end 1 mio. kr., eller som indbetaler mere end 250.000 kr. i AM-bidrag.

Med den nye lov er fristerne for betaling af A-skat og AM-bidrag nu forlænget, som det fremgår af tabellerne nedenfor. Skatten skal dog fortsat indberettes inden for de almindelige frister.

Ændrede betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag – små og mellemstore virksomheder

 • Fristen den 11. maj 2020 udskydes til den 10. september 2020
 • Fristen den 10. juni 2020 udskydes til den 12. oktober 2020
 • Fristen den 10. juli 2020 udskydes til den 10. november 2020
 • Fristen den 10. september 2020 udskydes til den 29. januar 2021
 • Fristen den 12. oktober 2020 udskydes til den 31. marts 2021
 • Fristen den 10. november 2020 udskydes til den 31. maj 2021

Ændrede betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag – store virksomheder

 • Fristen den 30. april 2020 udskydes til den 31. august 2020
 • Fristen den 29. maj 2020 udskydes til den 30. september 2020
 • Fristen den 30. juni 2020 udskydes til den 30. oktober 2020
 • Fristen den 31. august 2020 udskydes til den 15. januar 2021
 • Fristen den 30. september 2020 udskydes til den 16. marts 2021
 • Fristen den 30. oktober 2020 udskydes til den 17. maj 2021

Forlænget betalingsfrist for moms

Fristen for angivelse og betaling af moms afhænger af virksomhedens omsætning:

 • Store virksomheder med en årlig momspligtig omsætning på mere end 50 mio. kr. skal angive og betale moms månedsvis.
 • Mellemstore virksomheder med en årlig omsætning på mere end 5 mio. kr. skal angive og betale moms kvartalsvis.
 • Mindre virksomheder med en årlig omsætning på mere op til 5 mio. kr. skal angive og betale moms halvårlig.

Angivelses- og betalingsfristen for henholdsvis månederne marts-maj 2020, 1. kvartal 2020 og 1. halvår 2020 er tidligere blevet forlænget.

Den nye lov indebærer, at der indføres en yderligere forlængelse af betalingsfristerne for store virksomheder, sådan at betalingsfristen for juli 2020 udskydes med 15 dage, og betalingsfristen for august 2020 udskydes med 7 dage.

For mellemstore virksomheder sammenlægges afgiftsperioden for 3. kvartal 2020 med 4. kvartal 2020. Momsen for både 3. og 4. kvartal 2020 skal således afregnes den 1. marts 2021.

Betalingsfristen for små virksomheder forlænges ikke yderligere.

Fristerne er herefter, som følger:

Ændret betalingsfrist for moms – store virksomheder

 • Fristen den 25. maj 2020 udskydes til den 25. juni 2020
 • Fristen den 25. juni 2020 udskydes til den 27. juli 2020
 • Fristen den 25. august 2020 udskydes til den 9. september 2020
 • Fristen den 25. september 2020 udskydes til den 2. oktober 2020

Ændret betalingsfrist for moms – mellemstore virksomheder

 • Fristen den 2. juni 2020 udskydes til den 1. september 2020
 • Fristen den 1. december 2020 udskydes til den 1. marts 2021

Ændret betalingsfrist for moms – små virksomheder

 • Fristen den 1. september 2020 udskydes til den 1. marts 2021

Midlertidig lempelse af reglerne om fuld skattepligt

Personer, som bor i udlandet, er typisk fuldt skattepligtige der og ikke i Danmark. Der kan imidlertid indtræde fuld skattepligt til Danmark, hvis en person har en bopæl til rådighed her i landet og også tager ophold i Danmark i mere end 3 måneder eller i mere end 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder. Der kan også indtræde skattepligt ved mere kortvarige ophold her i landet, hvis de ikke skyldes ferie eller lignende, men arbejde eller erhvervsmæssige interesser.

Udlandsdanskere m.fl., der som følge af COVID-19 har opholdt sig i Danmark, herunder fordi de har familie her i landet eller har været forhindret i at rejse tilbage til bopælslandet, risikerer som følge heraf at blive omfattet af fuld skattepligt.

Den nye lov indfører derfor en midlertidig lempelse af reglerne for indtræden af fuld skattepligt, sådan at personer, der har bopæl til rådighed i Danmark (eksempelvis ved ejerskab af sommerhus), kan vælge, at der ikke skal indtræde fuld skattepligt som følge af længerevarende ophold, hvis overskridelsen af de almindelige frister skyldes ophold i Danmark fra og med den 9. marts til og med den 30. juni 2020. Den fulde skattepligt til Danmark kan fravælges, selv om der i perioden udføres arbejde i Danmark.

Den del af en persons lønindkomst, som kan henføres til den periode, hvor personen opholder sig i Danmark, vil blive begrænset skattepligtigt til Danmark. Danmarks ret til beskatning vil dog i mange tilfælde være begrænset af en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Fravalget af fuld skattepligt skal ske senest den 1. maj 2021, men kan omgøres frem til og med 30. juni 2022.

Midlertidig lempelse for danskere med arbejde i udlandet

Danskere, som er udstationeret til eller arbejder i udlandet, kan få en særlig lempelse af den danske skat, hvis de opholder sig i udlandet i mindst 6 måneder og inden for denne periode højst er i Danmark i 42 dage som følge af ferie mv. eller nødvendigt arbejde i Danmark i forbindelse med udlandsopholdet.

Disse danskere risikerer som følge af et forlænget ophold i Danmark på grund af COVID-19 at miste lempelsen.

Loven medfører derfor en mulighed for at tilvælge en ordning, hvorefter der ved vurderingen af betingelserne skal ses bort fra ophold i Danmark fra og med den 9. marts 2020 til og med det tidspunkt, hvor arbejdet genoptages, dog senest den 30. juni 2020.

Tilvælges ordningen, vil der kunne udføres arbejde under opholdet i Danmark i den angivne periode uden, at det afbryder udlandsopholdet. Skattenedsættelsen omfatter ikke den del af lønindkomsten, som kan henføres til opholdet i Danmark i perioden.

Valget skal træffes senest den 1. maj 2021, men kan omgøres frem til og med 30. juni 2022.

Midlertidig lempelse af forskerskatteordningen

Forskerskatteordningen giver danske virksomheder mulighed for at ansætte udenlandske forskere og højtlønnede nøglemedarbejdere til en særlig lav beskatning på 27%.

Ordningen forudsætter blandt andet, at medarbejderne ikke inden for de seneste 10 år har været skattepligtige til Danmark og ikke inden for de seneste 5 år har deltaget i ledelsen mv. af virksomheden. Det er også en betingelse, at medarbejderen har en gennemsnitlig månedsløn på mindst 68.100 kr. Desuden kan ordningen kun bruges i op til 7 år.

COVID-19 har betydet, at flere virksomheder med medarbejdere ansat under forskerskatteordningen har oplevet udfordringer med at opfylde betingelserne heri, herunder fordi ophold i Danmark er blevet forlænget, eller medarbejderne er gået ned i løn.

Den nye lov medfører derfor, at der ved betingelserne for at bruge forskerskatteordningen justeres, så der for eksempel ses bort fra en midlertidig lønnedgang eller længerevarende ophold i Danmark eller udlandet.

Skrevet af:

Jens Amstrup Møller

Jens Amstrup Møller

Jurist

40 14 34 81  ·  jam@roesgaard.dk